Dom mladih Split

KLFM

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

KLFM – Radio u zajed­ni­ci udru­ga je koja je 2013. godi­ne dobi­la sred­stva na natje­ča­ju kroz mre­žu „Clubture“ za potre­be orga­ni­zi­ra­nja dvi­ju radi­oni­ca i okru­glog sto­la s ciljem pokre­ta­nja zago­va­rač­kih i pro­gram­skih, ope­ra­tiv­nih i teh­nič­kih aktiv­nos­ti za stva­ra­nje uvje­ta za pokre­ta­nje com­mu­nity radi­ja u Hrvatskoj. Od 2014. godi­ne pro­jekt je nas­tav­ljen kao „Radio na ces­ti“ kroz aktiv­nos­ti pro­mo­ci­je com­mu­nity mode­la. KLFM, uz redo­vi­tu godiš­nju tur­ne­ju „Radio na ces­ti“, redo­vi­to orga­ni­zi­ra i radi­oni­ce „Radio ško­la“, a ove je godi­ne orga­ni­zi­ra­na radi­oni­ca radio jin­glo­va i pokre­nut pro­gram „Radio u kvar­tu“ u sklo­pu pro­jek­ta „Gradimo Dom zajedno”.

U radu KLFM‑a sva­kod­nev­no sudje­lu­je dva­de­se­tak volon­te­ra. Radio se, uglav­nom, pro­gra­mi­ma obra­ća zah­tjev­ni­joj publi­ci i samim svo­jim nepro­fit­nim sta­tu­som ne mora podi­la­zi­ti uku­si­ma veći­ne koja je i tako već cilj­na sku­pi­na svih osta­lih viso­ko komer­ci­jal­nih radio sta­ni­ca. KLFM tre­nut­no bilje­ži slu­ša­nost od pre­ko 5000 jedins­tve­nih (unique) slu­ša­te­lja mje­seč­no. Radio stre­am dos­tu­pan je i na B.net i Iskon plat­for­mi te se nala­zi i u iTunes i TuneIn Radio ponudi.

E‑mail: info@​klfm.​org

Kontakt oso­ba: Ante Frankić / elsegundokl@​gmail.​com / 095/9024 – 295

Web

Facebook

Instagram

Radio u suton 2021

glazba

9.7.2021

// OTKAZANO // Lučica Š.N.R.U. Marjan / KLFM Soundsystem / petak, 9. srp­nja, 18:00 – 01:00

KLFM Medley - ciklus GDZ

GDZ, glazba, gledaj od kuće

139.11.2020

Studeni nam dono­si pos­ljed­nju KLFM-ovu radij­sku emi­si­ju “Medley” iz cik­lu­sa Gradimo Dom zajed­no, koju ćete moći pos­lu­ša­ti uži­vo na klfm​.org u petak, 13.11. od 13 sati. Emisije su od […]

Izložbe 14.10.2020.

VANJA CUCULIĆ ● MATKO MEŠTROVIĆ ● NEP / NOVA EVROPA u Domu mla­dih / Galeriji Multimedijalnog kul­tur­nog cen­tra u Splitu

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Radio u suton 2020

GDZ, glazba

1718.7.2020

Nastavljamo Radio lje­to u gra­du sa suto­nom u luči­ci Marjan.

Radio na cesti 2020

GDZ, glazba, Plato

45.7.2020

Ostajemo u gra­du i nas­tav­lja­mo s radio lje­tom. Nakon kman­skog pro­lo­ma sun­ca i kvar­tov­skih beato­va, pri­pre­mi­mo se i rezer­vi­raj­mo subo­tu, 4. srp­nja za novo izda­nje sad već kla­sič­nog RADIJA NA CESTI.

Radio u kvartu /// KMAN

GDZ, glazba

20.6.2020

Programom Radio u kvar­tu namje­ra nam je reali­zi­ra­ti radio aktiv­nos­ti na jav­nim pros­to­ri­ma raz­li­či­tih split­skih kvar­to­va u cilju akti­vi­ra­nja neza­vis­ne, pop i urba­ne kul­tu­re u kvartovima.

Radio zajednice

Ponosni i puna srca radi­mo i stva­ra­mo u ova “gru­ba” vre­me­na radio zajed­ni­ce, radio u zajednici.

RADIO KARANTENA

gledaj od kuće, Radio KLFM

22.3–30.4.2020

⚡Uđi u KLFM radio karan­te­nu! ⚡ Community radio KLFM u ovom raz­dob­lju izo­la­ci­je i karan­te­na otva­ra svoj pro­gram svim slu­ša­te­lji­ca­ma i slu­ša­te­lji­ma. Šaljite nam svo­je pri­lo­ge, jin­glo­ve, mixe­ve, pri­če, dojmove […]

Veljača u LGBT Centru

Veljača u LGBT Centru – bogat druš­tve­no-kul­tur­ni pro­gram za zajednicu.

KLFM Radio škola 2020

edukacije i radionice, GDZ, Radio KLFM

25.1–14.2.2020

KLFM Radio ško­la 2020 – Upisujemo tre­ću gene­ra­ci­ju radio ško­la­ra­ca i ško­lar­ki! Prijave do 14. veljače.

Kockin ormar 23.1.2020.

Kockin ormar zamiš­ljen je kao raz­mje­na za sve vas i nas koji­ma orma­ri i poli­ce puca­ju po šavo­vi­ma, a odvit će se pre­ma jed­nos­tav­nom prin­ci­pu: odne­si sve što ti se svi­di, a osta­vi dona­ci­je za napu­šte­ne šapice!

Radio Dan&Noć

Događanje koje sma­tra­mo nekak­vom radij­skom rođen­dan­skom fes­tom i kru­nom godiš­njih aktiv­nos­ti. Radio Dan&Noć, ovu godi­nu na samom rubu stu­de­nog, opet sa zanim­lji­vim teoret­skim i prak­tič­nim dijelom. 

Kockin ormar

Ove se godi­ne, u pra­vom blag­dan­skom ras­po­lo­že­nju, bori­mo pro­tiv kon­zu­me­riz­ma i pazi­mo na našu maj­či­cu Zemlju, na šapi­ce bez doma i na vlas­ti­te nov­ča­ni­ke! U sri­je­du 18. prosinca, […]

Guglielmo Mascio (Nu Funk Klan)

glazba, Hodnik (Kocka)

2021.12.2019

Ovaj petak, 20.12.2019., u Kockinom hod­ni­ku pra­va klup­ska pos­las­ti­ca za sve one s istan­ča­nim uku­som za dis­co glaz­bu i sve srod­ne žanrove.

ULICA!

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgubidani!

Radio na Cesti 2019

GDZ, glazba, Plato

12.6.2019

Otvaramo ovo­go­diš­nju tur­ne­ju RADIO NA CESTI stan­dard­no u Splitu,na pla­tou Doma mla­dih, sa prvim danom lip­nja. Vidimo se 01.06.2019. Tonske su već oko pod­ne, kon­cert bi […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr