Dom mladih Split

Platforma 9.81

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Platforma 9.81 arhi­tek­ton­ski je kolek­tiv koji svo­ju dje­lat­nost teme­lji na pra­ved­nom i odr­ži­vom ras­po­la­ga­nju pros­tor­nim resur­si­ma i sudje­lo­va­nju svih gra­đa­na u pros­tor­nom razvo­ju. Cilj Platforme 9,81 je istra­ži­ti pros­tor­ne i urba­ne feno­me­ne u kon­tek­s­tu poli­tič­kih, eko­nom­skih i kul­tur­nih pro­mje­na, razvi­ja­ti suvre­me­nu arhi­tek­ton­sku prak­su i inter­dis­ci­pli­nar­nu edu­ka­tiv­nu surad­nju, pro­mo­vi­ra­ti nove urba­nis­tič­ke prak­se i akti­vi­zam. Platforma 9,81 poti­če inter­sek­tor­ske pro­jek­te u polju šire­ga druš­tve­nog dje­lo­va­nja, radi na infor­mi­ra­nju, edu­ka­ci­ji i ser­vi­si­ra­nju jav­nos­ti i orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva radi nji­ho­vog utje­ca­ja na naci­onal­ne pros­tor­ne politike.

Nova arhi­tek­ton­ska i urba­nis­tič­ka prak­sa razvi­ja se kao prak­sa u kul­tu­ri kroz inter­dis­ci­pli­nar­ne istra­ži­vač­ke stu­di­je, edu­ka­tiv­ne pro­gra­me, orga­ni­za­ci­ju jav­nih pre­da­va­nja, kul­tur­nih doga­đa­nja, izlož­bi i medij­skih aktiv­nos­ti. Područje dje­lo­va­nja usmje­re­no je razvo­ju mode­la odr­ži­vo­ga pros­tor­nog razvo­ja, pose­bi­ce razvo­ja novih mode­la jav­nih i kul­tur­nih pros­to­ra kroz stva­ra­nje ino­va­tiv­nih orga­ni­za­cij­skih osno­va za dje­lo­va­nje u kulturi.

Svrha dje­lo­va­nja od počet­ka je bila razvoj arhi­tek­ton­sko-urba­nis­tič­ke stru­ke. Poticanjem komu­ni­ka­ci­je s jav­noš­ću, uvo­đe­njem mode­la inter­sek­tor­ske i inter­dis­ci­pli­nar­ne pro­jek­t­ne surad­nje na pro­jek­ti­ma, koji se ina­če sma­tra­ju isklju­či­vom dome­nom stru­ke, te razvo­jem medij­ske aktiv­nos­ti kao sas­tav­nog dije­la arhi­tek­ton­skih zada­ta­ka, šire se gra­ni­ce edu­ka­tiv­nih pro­gra­ma i prak­tič­nog dje­lo­va­nja u arhi­tek­tu­ri i urbanizmu.

Programi orga­ni­za­ci­je reali­zi­ra­ju se u surad­nji s broj­nim orga­ni­za­ci­ja­ma, ins­ti­tu­ci­ja­ma i pojedincima.

Kontakt: miranda@​platforma981.​hr / 091/5704 – 252

Web

Facebook

Izložbe 14.10.2020.

VANJA CUCULIĆ ● MATKO MEŠTROVIĆ ● NEP / NOVA EVROPA u Domu mla­dih / Galeriji Multimedijalnog kul­tur­nog cen­tra u Splitu

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Dizajn i društvo

Sadržaji

18.6.2020

Pozivamo Vas da se uklju­či­te u onli­ne disku­si­ju #2 u sklo­pu seri­ja­la “Dizajn-upit­nik”. Tema dru­ge tri­bi­ne je “Dizajn i društvo”.

Dizajn u trenutnom kontekstu

Studenti diplom­skog stu­di­ja na Odsjeku za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja, Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu, pod men­tor­stvom arhi­tek­ti­ce Mirande Veljačić iz Platforme 9,81 orga­ni­zi­ra­ju jav­ne disku­si­je pod nazi­vom “Dizajn-upit­nik”

Noći arhitekture 2020-april [online] - wtf2020?

Pridružite nam se u čet­vr­tak 23.04.2020. u 20:00h da čuje­mo šta naši kura­to­ri ima­ju da kažu o svo­jim DA tema­ma u 2020. godi­ni, koli­ko su te teme aktu­al­ne sada i o sve­mu što se deša­va u svijetu.

Igor Grubić: Tragovi nestajanja (u tri čina)

Galerija MKC, GDZ, izložbe

13.3–26.5.2020

U petak 13. ožuj­ka u 20 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra se izlož­ba “IGOR GRUBIĆ: TRAGOVI NESTAJANJA (U TRI ČINA)”.

Radionica DKC-HR

Radionica DKC-HR: Potrebe i moguć­nos­ti razvo­ja pros­tor­ne infras­truk­tu­re za druš­tve­no-kul­tur­ne centre

 IVAN MARUŠIĆ KLIF: KLIZANJE U NEPOZNATO

Galerija MKC, GDZ, izložbe, Sadržaji

1230.12.2019

U čet­vr­tak 12. pro­sin­ca u 19.30 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra se izlož­ba IVAN MARUŠIĆ KLIF: KLIZANJE U NEPOZNATO

53. Zagrebački salon / Izložba Hrvatskog dizajna 1718

Galerija MKC, izložbe

210.3.2019

53. Zagrebački salon / Izložba Hrvatskog dizajna 1718

U subo­tu 2. ožuj­ka 2018. u 19 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra­ju se 2 izlož­be, «53. Zagrebački salon- Desetljeće 2008 – 2018» nas­tao u pro­duk­ci­ji Udruženja hrvat­skih arhi­te­ka­ta i „Izložba Hrvatskog dizaj­na 1718-nagra­đe­ni rado­vi» nas­ta­la u pro­duk­ci­ji Hrvatskog dizaj­ner­skog druš­tva. Predstavljanje ovih izlož­bi u Splitu zajed­nič­ki orga­ni­zi­ra­ju Platforma 9,81 i Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar (MKC) u part­ner­stvu sa Udruženjem hrvat­skih arhi­te­ka­ta (UHA) i Hrvatskim dizaj­ner­skim druš­tvom (HDD). Tijekom tra­ja­nja izlož­be biti će orga­ni­zi­ra­na izla­ga­nja nagra­đe­nih auto­ra i auto­ra istra­ži­va­nja. Izložba osta­je otvo­re­na do 10.ožujka.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr