Dom mladih Split

Kino klub Split

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Kino klub Split nepro­fit­na je udru­ga gra­đa­na koji se od 1952. zala­žu za razvoj audi­ovi­zu­al­ne kul­tu­re i umjet­nos­ti te pru­ža pros­tor­ne, teh­nič­ke i pro­duk­cij­ske uvje­te za obra­zo­va­nje, pro­izvod­nju i pre­zen­ta­ci­ju kul­tur­no-umjet­nič­kih sadržaja.

Djeluje kroz tri pri­mar­na podru­čja: Edukaciju, Produkciju i Arhiv. Edukacija se pro­vo­di kroz film­sku ško­lu, teorij­ska pre­da­va­nja, radi­oni­ce, pro­gram pro­jek­ci­ja, semi­na­re, mas­ter­cla­sso­ve i lab. Zagarantirano je bes­plat­no kori­šte­nje opre­me i pros­to­ra te auto­no­mi­ja i slo­bo­da izra­za sva­kog čla­na. U goto­vo sedam deset­lje­ća pos­to­ja­nja, u pro­duk­ci­ji Kino klu­ba Split reali­zi­ra­no je oko 700 krat­ko­me­traž­nih ura­da­ka, od toga oko 290 na film­skoj vrpci.

E‑mail: info@​kinoklubsplit.​hr

Kontakt: Sunčica Fradelić / suncica.​fradelic@​gmail.​com / 091/8965 – 860

Web

Facebook

Instagram

Volontiranje u Kino klubu Split

film, Kino klub

10/09/2021

Želite ste­ći dodat­na zna­nja i vje­šti­ne iz podru­čja audi­ovi­zu­al­ne kul­tu­re i umjetnosti?
Želite uči­ti o osmiš­lja­va­nju i pro­ved­bi struč­nih aktiv­nos­ti od tima koji dje­lu­je u Kino klu­bu Split?
Želite dopri­no­si­ti zajed­ni­ci i pomo­ći una­pri­je­di­ti kul­tur­nu i film­sku neza­vis­nu sce­nu, a time obo­ga­ti­ti nje­nu kva­li­te­tu i kva­li­te­tu živo­ta građana?

Otvorene prijave na radionicu rukovanja kranom

Otvorene su pri­ja­ve na spe­ci­ja­li­zi­ra­nu radi­oni­cu za teh­ni­ča­ra kra­na i ope­ra­te­ra krana

Radionica kinematografije i režije s Fredom Kelemenom

Otvorene su pri­ja­ve na radi­oni­cu kine­ma­to­gra­fi­je i reži­je: Enigmatične sli­ke s Fredom Kelemenom

Kino klub Split objavljuje otvoreni natječaj za umjetnike/ce

film, izvedbeni program, Kino klub

26.7–3.9.2021

Kino klub Split povo­dom sedam­de­se­te obljet­ni­ce klu­ba objav­lju­je otvo­re­ni natje­čaj za umjetnike/ce

Unutrašnjost slike: filmovi Dušana Tasića i Gonzala Escobara Morae

film, Kino klub

8.7.2021

U Kino klu­bu Split pri­ka­zu­ju se krat­ki fil­mo­vi “Entuzijasti” (Entuhusiasts, 2020) Gonzala Escobara Morae i “Deveti film” (1980) Dušana Tasića.

Otvorene prijave na filmski seminar: oblikuj ideje filmom!

Otvorene su pri­ja­ve na semi­nar Filmsko stva­ra­laš­tvo – obli­ko­va­nje ide­ja fil­mom koji se sas­to­ji iz dva dije­la. Prvi dio vodi Manel Raga, istak­nu­ti špa­njol­ski reda­telj mla­đe gene­ra­ci­je, a dru­gi dio Sunčica Fradelić, vizu­al­na umjet­ni­ca i vodi­te­lji­ca broj­nih pro­je­ka­ta audi­ovi­zu­al­nog usmjerenja.

U kvadrat predstavlja filmove Lee Triboulet i Petra Vukičevića

film, Kino klub

1.7.2021

Kino klub Split pri­ka­zu­je krat­ke igra­ne fil­mo­ve Povratak (2020) Petra Vukičevića te film Posljednja pče­la (The Last Bee, 2020) Lee Triboulet.

U kvadrat: Prostori nužnosti, pokret!

film, Kino klub

24.6.2021

U kva­drat: temat­sko izda­nje “Prostori nuž­nos­ti, pokret!” uz fil­mo­ve Tine Bikić i umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je Škvadra.

Dimenzije čulnosti u zvuku i slici

film, Kino klub

17.6.2021

Ovotjedni diskur­ziv­ni pro­gram s pod­te­mom “Dimenzije čul­nos­ti u zvu­ku i sli­ci” dono­si autor­ska ostva­re­nja koja na spe­ci­fi­čan način, kroz istra­ži­va­nje i eks­pe­ri­ment, obli­ku­ju zvuk i sli­ku kako bi pro­izve­li uni­kat­ne pri­zo­re, sta­nja i atmosferu.

Igrani filmovi mladih autora

film, Kino klub

10.6.2021

U Kino klu­bu Split pri­ka­zu­ju se rani igra­ni fil­mo­vi mla­dih auto­ra koji se nala­ze na počet­ku svog reda­telj­skog puta.

Pogledaj film Rakijaški dnevnik

film, Kino klub

3.6.2021

U čet­vr­tak, 03. lip­nja s počet­kom u 20 sati u sklo­pu diskur­ziv­nog pro­gra­ma “U kva­drat” u Kino klu­bu Split pri­ka­zat će se film “Rakijaški dnev­nik” (2015) Damira Čučića.

Filmovi u Kino Klubu Split

film, Kino klub

27.5.2021

U čet­vr­tak, 27. svib­nja s počet­kom u 20:30h u sklo­pu diskur­ziv­nog pro­gra­ma “U kva­drat” u Kino klu­bu Split pri­ka­zu­ju se fil­mo­vi “Caffe Manon” (1967) Ranka Kursara, “Samo pro­zor” (2016) […]

Radionica eksperimentalnog filma s Borisom Poljakom

Otvorene su pri­ja­ve na radi­oni­cu eks­pe­ri­men­tal­nog fil­ma pod men­tor­stvom Borisa Poljaka.

Večer filmske analize 2. dio

film, Kino klub

20.5.2021

Druga večer film­ske ana­li­ze posve­će­na ranim fil­mo­vi­ma Béle Tarra

Večer filmske analize 1.dio

film, Kino klub

29.4.2021

Prva od dvi­je veče­ri film­ske ana­li­ze koje su posve­će­ne ranim fil­mo­vi­ma Béle Tarra

Filmske projekcije četvrtkom

film, Kino klub

22.4.2021

Program je posve­ćen raz­li­či­tim autor­skim pris­tu­pi­ma u pri­ka­zi­ma nes­tal­nos­ti ljud­skog živo­ta i prirode.

Filmovi u Kino Klubu Split

film, Kino klub

15.4.2021

Novo izda­nje pro­gra­ma „U kva­drat“ dono­si auto­re koji eks­pe­ri­men­ti­ra­ju s raz­li­či­tim medi­ji­ma – tele­vi­zi­jom te crta­nom i stop animacijom

Filmovi "U kvadrat"

film, Kino klub

8.4.2021

Kino klu­bu Split pri­ka­zu­je fil­mo­ve I’m Mad Ivana Martinca, Jugo Lucije Bosančić, Valovi svi­jes­ti Ive Gavrilović i Memoirs Debjita Bagchija

Filmovi četvrtkom

film, Kino klub

1.4.2021

U foku­su ovo­tjed­nog pro­gra­ma „U kva­drat“ su rani rado­vi tre­nut­no aktu­al­nih reda­te­lji­ca i reda­te­lja spe­ci­fič­nih autor­skih sen­zi­bi­li­te­ta, a čija su (debi­tant­ska) dugo­me­traž­na ostva­re­nja nedav­no ostva­ri­la istak­nut uspjeh.

Filmske projekcije „U kvadrat“

film, Kino klub

25.3.2021

Filmske pro­jek­ci­je pro­gra­ma „U kva­drat“ ovog čet­vrt­ka u fokus stav­lja­ju ljud­sku tje­les­nost i inti­mu, i sve ono što pro­iz­la­zi iz nje.

Specijalno izdanje programa „U kvadrat“

film, Kino klub

18.3.2021

Specijalno izda­nje pro­gra­ma „U kva­drat“ posvećeno
mla­dim auto­ri­ma i autoricama

Eksperimentalni filmovi

film, Kino klub

11.3.2021

Eksperimentalni fil­mo­vi u Kino klu­bu Split

Filmske projekcije “U kvadrat”

film, Kino klub

4.3.2021

I za ovaj čet­vr­tak 04. 03. 2021. u sklo­pu diskur­ziv­nog pro­gra­ma “U kva­drat” fil­mo­ve je oda­brao, pred­sta­vit će i vodi­ti disku­si­ju sa zain­te­re­si­ra­nim gle­da­te­lji­ma, istak­nu­ti sni­ma­telj i redatelj […]

Projekcija filma Turizam!

film, Kino klub

25/11/2020

U čet­vr­tak 26. stu­de­nog u spe­ci­jal­nom izda­nju diskur­ziv­nog pro­gra­ma „U kva­drat“ u pros­to­ri­ma Kino klu­ba Split (Dom mla­dih) u 20 sati pri­ka­zat će se film Tonća Gaćine “Turizam!”, a dan nakon, u petak 27. stu­de­nog, tako­đer u 20 sati, autor će odr­ža­ti i pre­da­va­nje Uvod u doku­men­tar­ni film. 

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr