Dom mladih Split

MKC Split

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar Split (u dalj­njem tek­s­tu: MKC) je usta­no­va za orga­ni­za­ci­ju i pro­mi­ca­nje kul­tur­nih pro­gra­ma u podru­čji­ma vizu­al­ne, film­ske, izved­be­ne i glaz­be­ne umjet­nos­ti. Utemeljen je 1998. godi­ne kao grad­ska usta­no­va u kul­tu­ri koja nje­gu­je istra­ži­vač­ki i inter­dis­ci­pli­nar­ni pris­tup radu. Rad MKC‑a teme­lji se na ide­ji otvo­re­ne usta­no­ve. Uz pro­duk­ci­ju vlas­ti­tog pro­gra­ma, usta­no­va omo­gu­ća­va rad pred­stav­ni­ci­ma neza­vis­ne kul­tu­re u više uspo­red­nih ini­ci­ja­ti­va, sura­đu­je s usta­no­va­ma, udru­ga­ma i kre­ativ­nim poje­din­ci­ma u kopro­duk­cij­skim pro­gra­mi­ma. Upravlja pros­to­rom Doma mla­dih pri čemu se vodi ide­jom koja Dom defi­ni­ra kao mjes­to susre­ta raz­li­či­tih polja dje­lo­va­nja, inte­re­sa, per­cep­ci­ja i razmišljanja.
Izložbeni pro­gram Galerije MKC otvo­ren je svim vizu­al­nim izri­ča­ji­ma suvre­me­ne umjet­nič­ke prak­se s nagla­skom na istra­ži­vač­ke stra­te­gi­je i suvre­me­na medij­ska iskus­tva, kao i upo­ra­bu novih teh­no­lo­gi­ja. Osim samos­tal­nih i skup­nih izlož­bi recent­nih rado­va doma­ćih i ino­zem­nih umjet­ni­ka, pozor­nost se posve­ću­je i pre­zen­ta­ci­ji važ­nih sub­kul­tur­nih doga­đa­nja i raz­li­či­tih vido­va popu­lar­ne kul­tu­re, kao i pokre­ta­nju anga­ži­ra­nih umjet­nič­kih akci­ja. Filmski pro­gram usmje­ren je na pred­stav­lja­nje tzv. malih kine­ma­to­gra­fi­ja koje su rije­dak gost na reper­to­aru hrvat­skih dis­tri­bu­te­ra i odi­šu druk­či­jim svje­to­na­zo­ri­ma u idej­nom, a čes­to i estet­skom pogledu.
U uprav­lja­nju Domom mla­dih MKC se vodi ide­jom koja Dom mla­dih defi­ni­ra kao socio-kul­tur­ni cen­tar Grad Splita, mjes­to susre­ta raz­li­či­tih polja dje­lo­va­nja, inte­re­sa, per­cep­ci­ja i raz­miš­lja­nja, koje je otvo­re­no eks­pe­ri­men­ti­ma, alter­na­ti­va­ma i druk­či­jim pris­tu­pi­ma i mišljenjima.
U uprav­ljač­kom smis­lu, suk­lad­no zakon­skim pro­pi­si­ma o uprav­lja­nju jav­nim usta­no­va­ma o kul­tu­ri, Gradsko vije­će Grada Splita ime­nu­je Upravno vije­će od pet čla­no­va koje uprav­lja Ustanovom. Tri čla­na ime­nu­je Grad Split kao osni­vač i to iz redo­va ugled­nih kul­tur­nih i umjet­nič­kih dje­lat­ni­ka, a pre­os­ta­la dva čla­na bira­ju struč­ni dje­lat­ni­ci usta­no­ve, odnos­no umjet­nič­ko osoblje. 

Službena e‑mail adre­sa: mkcsplit@​mkcsplit.​hr

Kontakt oso­ba: Joško Jerončić / josko.​jeroncic@​mkcsplit.​hr / 021/537 – 449

Web

Facebook

Instagram

Otvorene prijave za nove online radionice u rujnu

Ovoga ruj­na mla­di do 25 godi­na ima­ju pri­li­ku upoz­na­ti se s 3D prin­ta­njem i nauči­ti ple­sa­ti stre­et house i hip hop, i to besplatno!

Otvorene prijave na radionicu rukovanja kranom

Otvorene su pri­ja­ve na spe­ci­ja­li­zi­ra­nu radi­oni­cu za teh­ni­ča­ra kra­na i ope­ra­te­ra krana

Plesno - dramska predstava Rollercoaster

Plesno — dram­ska pred­sta­va Rollercoaster,
autor­ski pro­jekt Katarine Đurđević
subo­ta, 04.09.2021

Radionice suvremenog plesa s Hartmutom Reichelom

Radionice suvre­me­nog ple­sa s ino­zem­nim umjet­ni­kom Hartmutom Reichelom
23. — 28. 08. 

Otvorene su prijave za nove DIGI dan radionice u kolovozu

Krenule su pri­ja­ve za dru­gi cik­lus bes­plat­nih DIGI dan radi­oni­ca za mla­de na temu izra­da skul­p­tu­re u digi­tal­nom medi­ju. Radionice pro­vo­di Platforma Doma mla­dih u surad­nji s Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom u sklo­pu pro­jek­ta Dan po dan – mla­di u kul­tu­ri online.

Produkcija 2021.

Galerija MKC

1726.6.2021

Završna izlož­ba Slikarskog odsje­ka — Produkcija 2021.

Natječaj za redovni izložbeni program MKC-a u 2022.

Natječaj za redov­ni izlož­be­ni pro­gram u 2022. u orga­ni­za­ci­ji MKC Split i pri­ja­vu pro­gra­ma u orga­ni­za­ci­ji dru­gih kul­tur­no umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja u pros­to­ru Galerije MKC, Amfiteatra i Beton kina 

Izložbe 14.10.2020.

VANJA CUCULIĆ ● MATKO MEŠTROVIĆ ● NEP / NOVA EVROPA u Domu mla­dih / Galeriji Multimedijalnog kul­tur­nog cen­tra u Splitu

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Igor Grubić: Tragovi nestajanja (u tri čina)

Galerija MKC, GDZ, izložbe

13.3–26.5.2020

U petak 13. ožuj­ka u 20 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra se izlož­ba “IGOR GRUBIĆ: TRAGOVI NESTAJANJA (U TRI ČINA)”.

Slučajni život, igrani film, režija Ante Peterlić

Beton kino, film, GDZ

31.1.2020

Slučajni život je crno-bije­li igra­ni film snim­ljen 1969. u reži­ji Ante Peterlića, kome je to bilo jedi­no cje­lo­ve­čer­nje ostva­re­nje u kari­je­ri. Po žan­ru je dra­ma. Protagonisti, koje tuma­če Dragutin Klobučar i Ivo Serdar, su dvo­ji­ca služ­be­ni­ka u jed­nom podu­ze­ću, koja su uspr­kos raz­li­ka­ma u karak­te­ru dobri pri­ja­te­lji i u slo­bod­no vri­je­me se bave ves­la­njem na Savi. Radnja pri­ka­zu­je kako odnos pre­ma priv­lač­noj kole­gi­ci među nji­ma iza­zo­ve sukob.

Bojan Mrđenović: Magistrala (izložba)

Galerija MKC, GDZ, izložbe

26.9–10.10.2019

Fotografski pro­jekt Magistrala Bojan Mrđenović razvi­ja već šest godi­na kroz koje je saku­pio više od 1500 ana­log­no naprav­lje­nih foto­gra­fi­ja, čiji uži izbor je već pred­stav­ljen jav­nos­ti na izlož­ba­ma u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku

Vitar Drinković: EP 2.1

Galerija MKC, GDZ, izložbe

14.11–5.12.2019

Vitar Drinković izla­že sedam rado­va: inte­re­ak­tiv­ne ins­ta­la­ci­je Biljno slje­pi­lo (2018), Heart Tube (2019), Emoji ske­ner (2019), Accept Cancel (2017), inte­rak­tiv­ne skul­p­tu­re Selfie zagr­ljaj (2015 – 17), Stanje pre­živ­lja­va­nja (2017) i Nemir, lig­h­t­box (2019).

Petar Grimani: di je DOMa?

Sadržaji

21.12.2019

U subo­tu, 21. pro­sin­ca u 20.30 na trgu ispred Doma mla­dih odr­žat će se hap­pe­ning split­skog umjet­ni­ka Petra Grimanija pod nazi­vom “di je DOMa?”. Okosnicu hap­pe­nin­ga čini grad­nja umjet­ni­ko­vog alter ega, pozi­ci­je koja ima bit­nu ulo­gu u kre­ativ­nom činu ovog auto­ra poz­na­tog po svo­jim medij­skim rado­vi­ma, inter­ven­ci­ja­ma i performansima.

 IVAN MARUŠIĆ KLIF: KLIZANJE U NEPOZNATO

Galerija MKC, GDZ, izložbe, Sadržaji

1230.12.2019

U čet­vr­tak 12. pro­sin­ca u 19.30 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra se izlož­ba IVAN MARUŠIĆ KLIF: KLIZANJE U NEPOZNATO

Vice Tomasović: Duhovna praksa

Galerija MKC, izložbe

930.5.2019

Vice Tomasović diplo­mi­rao je likov­nu umjet­nost 2009. godi­ne na split­skoj Umjetničkoj aka­de­mi­ji. Osnivač je i rav­na­telj Almissa Open Art fes­ti­va­la suvre­me­ne umjet­nos­ti u Omišu. Predsjednik je i vodi­telj izlož­be­nog pro­gra­ma Hrvatske udru­ge likov­nih umjet­ni­ka Split. Sudjelovao je na broj­nim samos­tal­nim i skup­nim izlož­ba­ma, umjet­nič­kim fes­ti­va­li­ma i mani­fes­ta­ci­ja­ma kao likov­ni umjet­nik, orga­ni­za­tor i kus­tos. Njegovo umjet­nič­ko izra­ža­va­nje veže se uz medij sli­kar­stva, ins­ta­la­ci­ja i per­for­man­sa. Dobitnik je neko­li­ko priz­na­nja kao autor.

53. Zagrebački salon / Izložba Hrvatskog dizajna 1718

Galerija MKC, izložbe

210.3.2019

53. Zagrebački salon / Izložba Hrvatskog dizajna 1718

U subo­tu 2. ožuj­ka 2018. u 19 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra­ju se 2 izlož­be, «53. Zagrebački salon- Desetljeće 2008 – 2018» nas­tao u pro­duk­ci­ji Udruženja hrvat­skih arhi­te­ka­ta i „Izložba Hrvatskog dizaj­na 1718-nagra­đe­ni rado­vi» nas­ta­la u pro­duk­ci­ji Hrvatskog dizaj­ner­skog druš­tva. Predstavljanje ovih izlož­bi u Splitu zajed­nič­ki orga­ni­zi­ra­ju Platforma 9,81 i Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar (MKC) u part­ner­stvu sa Udruženjem hrvat­skih arhi­te­ka­ta (UHA) i Hrvatskim dizaj­ner­skim druš­tvom (HDD). Tijekom tra­ja­nja izlož­be biti će orga­ni­zi­ra­na izla­ga­nja nagra­đe­nih auto­ra i auto­ra istra­ži­va­nja. Izložba osta­je otvo­re­na do 10.ožujka.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr