Dom mladih Split

Uzgon

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Kulturno umjet­nič­ka udru­ga Uzgon osno­va­na je 1998. godi­ne s ciljem razvi­ja­nja i pro­midž­be suvre­me­ne umjet­nos­ti, uz nagla­sak na izved­be­ne, audio-vizu­al­ne i inter­dis­ci­pli­nar­ne umjet­nič­ke dje­lat­nos­ti te pro­duk­ci­ju neko­mer­ci­jal­nih stva­ra­lač­ko-istra­ži­vač­kih umjet­nič­kih dje­la. Uzgon je osmiš­ljen kao admi­nis­tra­tiv­na plat­for­ma za sek­ci­je Fraktal Falus Teatar (kaza­liš­na gru­pa), Zidar Betonsky (glaz­ba), Behemot (sce­no­gra­fi­ja i lut­kar­stvo) i Resign (DTP, dizajn). Do danas je aktiv­na sek­ci­ja Fraktal Falus Teatar (FFT) koja je u počet­ci­ma dje­lo­va­nja bila orga­ni­zi­ra­na kao bri­ga­da za čiš­će­nje Doma mla­dih, a nje­ni su čla­no­vi prvi pro­vo­di­li pro­gram u tada napu­šte­nom objek­tu i zago­va­ra­li nje­go­vo zavr­ša­va­nje. FFT je pokre­nut još 1994. godi­ne, a tije­kom godi­na je pro­du­ci­rao niz inter­dis­ci­pli­nar­nih suvre­me­nih pred­sta­va i per­for­man­sa teme­lje­nih na fizič­kom teatru kroz koje su obra­đi­va­li širo­ki spek­tar tema – od civil­nih pra­va, pre­ko eko­lo­gi­je, do reli­gij­skih i poli­tič­kih sukoba.

Projekti: “Victimize” (2013.), “Ovo ne sta­je tek tako” (2012.), “Proces Protokol” (2011.), “Judita” (2010.), “Judita 360” (2009.), “Jezici v2” (2006.), “Jezici” (2005.), “Vena Cava” (2001.), “Olovni voj­ni­ci” (2000.), “Vena Cava” (1999.), “Olovni voj­ni­ci” (1998.), “Šah Mat” (1997.), “Razgovor s Bogom” (1996.), “Ribar” (1995.), “Otmica Europe” (1994.), “Stolice” (1994.).

Kontakt : Hrvoje Cokarić / raido@inorbit.com</a / 095/9053 – 879

Web

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

SIVI

Izložba sku­pi­ne auto­ra koji dje­lu­ju pod ime­nom “sivi”

Zvjerinjak u šumi

Zvjerinjak u šumi

Uz queerANarchive Distro, DJ pro­gram, audi­ci­ju i rekre­aci­ju iz Dnevnog borav­ka LGBT cen­tra Split, u šum­skom izda­nju ZVJERINJAKA čeka vas i pro­jek­ci­ja fil­ma Who Will Fuck Daddy Lasse […]

Dan vune i tovara

U orga­ni­za­ci­ji Udruge Uzgon, Prirodoslovnog muze­ja iz Splita i Platforme Doma mla­dih, sti­že nam još jedan dan vune i tovara. 

Dan tovara - radio edition

Udruga Uzgon, KLFM i Prirodoslovni muzej iz Splita pozi­va­ju vas na radij­ski dan tova­ra. Provedite ovu subo­tu sa nama na frek­ven­ci­ja­ma KLFM‑a ili, uko­li­ko se želite […]

Art Squat - Dom mladih Split - 1994

Art Squat - Dom mladih Split - 1994

Vikend je tu!
Zatvoreni smo u četi­ri zida i odgo­đe­na su sva glaz­be­na doga­đa­nja, ali to samo zna­či da je ovo pra­vo vri­je­me za istra­ži­va­nje i zaba­vu kod kuće 😀

Veljača u LGBT Centru

Veljača u LGBT Centru – bogat druš­tve­no-kul­tur­ni pro­gram za zajednicu.

Sakrij sunce - radio drama za izvođenje u pokretu

GDZ, izvedbeni program

10.2.2020

Kulturno-umjet­nič­ka udru­ga Uzgon vam pred­stav­lja radio dra­mu nami­je­nje­nu izved­bi u pokre­tu. Radio dra­ma je stvo­re­na pre­ma suvre­me­nom proz­nom tek­s­tu Ronalda Panze “Sakrij sun­ce”. Izvedba zapo­či­nje na […]

Od pričanja do glume

edukacije i radionice, GDZ

811.10.2019

Radionica Od pri­ča­nja do glu­me odr­ža­va se od 8. do 11. lis­to­pa­da u ter­mi­ni­ma od 17 do 20 sati u pros­to­ri­ma LGBT cen­tra Split, Ulica kra­lja Tomislava 8.

Fucking Zvjerinjak

druženje, Dvorište, GDZ

12.8.2019

Fucking Zvjerinjak

Uz tra­di­ci­onal­no queer dru­že­nje uz hra­nu i glaz­bu ovog puta na Zvjerinjaku ima­te pri­li­ku vidje­ti film Fucking Against Fascism, a nakon dru­že­nja u Dvorištu, u Kockinom Hodniku oče­ku­je vas after Noćno kupanje. 

6. dani tovara - progression sessions

druženje, GDZ, glazba, izvedbeni program

2526.10.2019

6. dani tova­ra već su tu sa boga­tim zabav­nim i edu­ka­tiv­nim pro­gra­mi­ma, pro­ve­di­te nado­la­ze­ći sun­ča­ni vikend u pros­to­ru malog mar­jan­skog amfi­te­atra uz edu­ka­tiv­ne radi­oni­ce, jav­na čita­nja poezi­je, te boga­ti glaz­be­ni program.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr