Dom mladih Split

Tiramola

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Tiramola je ples­na udru­ga čije je dje­lo­va­nje ori­jen­ti­ra­no na edu­ka­ci­ju kroz podru­čje suvre­me­nog ple­sa i pokre­ta te na pro­duk­ci­ju i dis­tri­bu­ci­ju ples­no-kaza­liš­nih pro­je­ka­ta. Kroz tre­nin­ge suvre­me­nog ple­sa za sve uzras­te, Tiramola edu­ci­ra čla­no­ve i stva­ra kre­ato­re umjet­nos­ti i kon­zu­men­te za dje­la suvre­me­ne ples­ne umjet­nos­ti. Edukacija vodi pro­duk­ci­ji ples­ne pred­sta­ve. Plesni tre­nin­zi, kao i kore­ograf­ske baze za rad na pred­sta­vi, osla­nja­ju se na raz­li­či­te suvre­me­ne ples­ne teh­ni­ke: rele­ase teh­ni­ku, body-mind cen­te­ring, fel­den­kre­ist, laban/bartenieff, pri­rod­ni pokret, impro­vi­za­cij­ske teh­ni­ke, kon­takt impro­vi­za­ci­je, fizič­ki teatar itd. Predstave koje pro­vo­di Tiramola viso­ke su estet­ske vri­jed­nos­ti i kva­li­te­te pokre­ta, čime se prvens­tve­no teži ino­va­ci­ji i pomi­ca­nju od domi­nant­nih struja.

E‑mail: plesnaudrugatiramola@​gmail.​com

Kontakt : Nikolina Dolfić / n.​dolfic@​gmail.​com / 091/7819 – 243

Facebook

Instagram

Kritički parkour: Hrvatski plesni modernizam - predavanje

edukacije i radionice, Razred

2324.10.2021

Kritički par­ko­ur: Hrvatski ples­ni moder­ni­zam — predavanje
23.10. /17 — 20h / Razred
24.10. / 10 — 13h / Razred

Radionica „Mimsko/plesni pokret“

Radionica „Mimsko/plesni pokret“
09.10. / 17 – 20h / Beton Kino
10.10. /10 – 13h / Beton Kino

Interaktivna kazališno-plesna predstava „Astronauti“

Interaktivna kaza­liš­no-ples­na pred­sta­va „Astronauti
25. ruj­na 2021. / 18.00h / Beton Kino

Radionica „Ples, glas, izvedba“

U subo­tu 18.09. od 17 do 19 sati i u nedje­lju 19.09. od 10 do 12 sati, u Beton Kinu Doma mla­dih, odr­žat će se radi­oni­ca „Ples, glas, izved­ba“ koju će vodi­ti Karolina Šuša.

Radionice suvremenog plesa s Hartmutom Reichelom

Radionice suvre­me­nog ple­sa s ino­zem­nim umjet­ni­kom Hartmutom Reichelom
23. — 28. 08. 

MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA - INTENSIVE WEEK

MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA – inten­si­ve week dono­si tje­dan dana radi­oni­ca suvre­me­nog ple­sa koje će vodi­ti ples­ni umjet­ni­ci i peda­go­zi Marin Lemić, Sunčica Bandić i Iva Burčul. 

Predstava Klown

Predstava Klown će se odr­ža­ti u subo­tu, 26.6.2021. u 20 sati, u Amfiteatru

Radionica "Ni od čega do nečega"

Radionica suvre­me­nog ple­sa “Ni od čega do nečega”

Plesna radionica “Unutra i vani, samo sad i stalno”

Radionica suvre­me­nog ple­sa pod vod­stvom Eme Crnić “Unutra i vani, samo sad i stalno”

Drugi ciklus „Male škole suvremenog plesa 2021.“

U svib­nju ples­na udru­ga Tiramola nas­tav­lja sa svo­jim pro­gra­mom „Mala ško­la suvre­me­nog ple­sa 2021.“

Međunarodni dan plesa 2021.

Plato

29.4.2021

Povodom Međunarodnog dana ple­sa na pla­tou Doma će se ple­sa­ti uži­vo i na filmu

5. Izvedbeni kolaž

Program rado­va split­skih auto­ra i auto­ri­ca iz podru­čja izved­be­nih i ples­nih umjetnosti

Mala škola suvremenog plesa u travnju

„Mala ško­la suvre­me­nog ple­sa“ u trav­nju dono­si dvi­je radi­oni­ce suvre­me­nih ples­nih tehnika

Mala škola suvremenog plesa

Plesna udru­ga “Tiramola” pred­stav­lja “Malu ško­lu suvre­me­nog ple­sa” nas­ta­lu kao pilot pro­jekt, iz izvor­nog cik­lu­sa radi­oni­ca plat­for­me “Merge in moti­on” spo­je­nog sa inten­ziv­nim tjed­nom. Otklon […]

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Predstava: "Đavolji odvjetnik"

Predstava:

IMRC /Divert kolek­tiv i Martina Tomić: Đavolji odvjet­nik Petero izvo­đa­ča i izvo­đa­či­ca – Mia Kevo, Leon Goličnik, Jason Mullhausen, Marjan Pajvot i Helvecia Tomić —  kroz kore­ogra­fi­ju Martine […]

Prirodni pokret i animalis - radionica Marije Šćekić

Za pro­du­že­ni vikend, 2. i 3. stu­de­nog na Tiramolinu plat­for­mu Merge in moti­on sti­že Marija Šćekić, vodi­te­lji­ca umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je Histeria Nova, osni­va­či­ca Škole pri­rod­nog pokre­ta koja je Hrvatsku ples­nu sce­nu upoz­na­la s ver­ti­kal­nim ple­som. Marija Šćekić će u split­skom Domu mla­dih, u pros­to­ri­ma Mala sce­na i Plavi salon odr­ža­ti vikend radi­oni­cu „Prirodni pokret i ani­ma­lis“, a nakon radi­oni­ca i pre­da­va­nje o ver­ti­kal­nom ple­su, kao uvod u idu­ću godi­nu kada će Marija vodi­ti i radi­oni­cu ver­ti­kal­nog plesa.

Besplatni probni satovi suvremenog plesa za djecu

Svoj dola­zak naj­a­vi­te na plesnaudrugatiramola@​gmail.​com, 091/781‑9243 (Nikolina) ili u inbox Udruge

Crveno kao zeleno - premijera suvremene plesne predstave

Suvremena ples­na pred­sta­va „Crveno kao zele­no“ teži eks­pe­ri­men­tu u izved­bi i pro­pi­ti­va­nju ispre­ple­te­nos­ti subjek­tiv­ne sli­ke svi­je­ta ili sin­te­tič­kog okru­že­nja u našim mis­li­ma i kolek­tiv­ne svi­jes­ti, svi­je­ta ide­ja kojim objaš­nja­va­mo pos­to­ja­nje poj­mo­va, uni­ver­za­li­ja, sim­bo­la i zna­ko­va te na koji način im pri­pi­su­je­mo značenja.

Merge in motion VI - Kristina Lovrić

Radionica je osmiš­lje­na kako bi polaz­ni­ci­ma pomo­gla osvi­jes­ti­ti spo­sob­nost slu­ša­nja i razu­mi­je­va­nja vlas­ti­tog tije­la u pokre­tu, nagla­si­la kori­šte­nje ener­get­skih podru­čja tije­la ka aku­mu­la­ci­ji smis­le­nog giba­nja kroz pros­tor i razvo­ju raz­li­či­tih, jedins­tve­nih osje­til­nih mate­ri­ja plesa.

Merge in motion V - Rina Kotur

RADIONICA:
Razvoj ples­nog vokabulara

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr