Dom mladih Split

Aktivist

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Udruga mla­dih za pro­mi­ca­nje akti­viz­ma – Aktivist od 2005. godi­ne pro­vo­di aktiv­nos­ti veza­ne za slo­bod­no vri­je­me mla­dih te razvoj civil­nog druš­tva i slo­bo­dar­skih ide­ja, uz pro­mi­ca­nje jed­na­kos­ti, soli­dar­nos­ti i surad­nje. Osim metal, har­d­co­re i pank kon­ce­ra­ta, DJ pro­gra­ma i izlož­bi, Aktivistove naj­vid­lji­vi­je aktiv­nos­ti su “Hrana, ne oruž­je” – akci­ja kuha­nja za jav­nost uz pro­mi­ca­nje anti­mi­li­ta­riz­ma, “Pank domje­nak” – pank pro­gram u Klubu Kocka popra­ćen toplim i hlad­nim jeli­ma te neza­vis­na knjiž­ni­ca / dnev­ni bora­vak Open Box u pros­to­ru Koalicije udru­ga mladih.

E‑mail: openbox.​st@​gmail.​com

Kontakt: Katarina Duplančić / katarinaduplancic@​gmail.​com / 098/9602 – 701

Facebook

Instagram

Reci ti meni: LGBT zajednica u Splitu

Treća u nizu “Reci ti meni” ras­pra­va odr­žat će se u pone­dje­ljak, 23. kolo­vo­za 2021. u 19 sati u gale­ri­ji klu­ba Kocka.

Reci ti meni: slobodno vrijeme mladih

Reci ti meni: slo­bod­no vri­je­me mladih 

RECI TI MENI: Mentalno zdravlje

Udruga Aktivist i udru­ga Feniks vas pozi­va­ju na jav­nu ras­pra­vu o men­tal­nom zdravlju!

Beton: oslikavanje

druženje, Dvorište

4.7.2021

Ovu nedje­lju popod­ne pro­ve­di­te s nama u Dvorištu!

Bookmobil + Ateneum u Ulici

druženje, književnost

19.4.2021

Razmjena knji­ga, buv­ljak knji­ga, poezi­ja, pred­stav­lja­nje fan­zi­na i što­šta još u pro­ljet­nom suto­nu oku­pit će nas u Ulici Doma.

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Ljudi za kvart, kvart za ljude (buvljak)

druženje, Dvorište, GDZ

17.10.2020

Reciklirajmo, sma­nji­mo otpad i pomog­ni­mo našim živo­tinj­skim sugra­đa­ni­ma! Ovo doga­đa­nje zamiš­lje­no je kao raz­mje­na doba­ra, a odvit će se pre­ma jed­nos­tav­nom prin­ci­pu: odne­si sve što ti se […]

Ljudi za kvart, kvart za ljude (buvljak za šapice)

19.9.2020. | 17:00H KMAN / ŠIBENSKA 31 – DJEČJE IGRALIŠTE Reciklirajmo, sma­nji­mo otpad i pomog­ni­mo našim živo­tinj­skim sugra­đa­ni­ma! Ovo doga­đa­nje zamiš­lje­no je kao raz­mje­na za sve […]

Open air OPEN BOX

druženje, Dvorište, GDZ

16.5.2020

U dani­ma kad nema­mo puno izbo­ra i moguć­nos­ti za dru­že­nje, Aktivist vas pozi­va na večer dru­že­nja uz igre i pro­jek­ci­je. Zbog mje­ra veza­nih uz COVID-19, broj posjetitelja […]

Doringo u Kocki

glazba, Veliki prostor (Kocka)

2829.2.2020

Doringo sti­že u Kocku! Ulaziš u podrum, doče­ku­je te opu­šte­na eki­pa i vese­li žamor… Na šan­ku naru­ču­ješ naj­dra­že piće, ostav­ljaš stva­ri u gar­de­ro­bi pa pola­ko i slo­bod­no ura­njaš u Doringov svi­jet. Iz […]

Open Box / Moja Dugina obitelj

O sli­kov­ni­ci, koja će se moći dobi­ti bes­plat­no nakon pred­stav­lja­nja, i osta­lim tema­ma veza­nim uz rodi­telj­stvo LGBTI oso­ba u Hrvatskoj govo­rit će koor­di­na­tor udru­ge Dugine obi­te­lji i autor nas­tav­ka sli­kov­ni­ce Daniel Martinović i struč­na surad­ni­ca udru­ge, psi­ho­lo­gi­nja doc. dr. sc. Marina Štambuk.

Predstavljanje udruga: Aktivist i Foto-audio projekt

Upoznajte dje­lat­nos­ti i aktiv­nos­ti udru­ga Aktivist i Foto-audio projekt

Film PICAFERAJ / KOJI BEND live / Los Santos

Riječ je o mul­ti­me­di­jal­nom poku­su koji spa­ja pro­mo­ci­ju zbir­ke sa pred­sta­vom, fil­mom i videom.

Kockin ormar 23.1.2020.

Kockin ormar zamiš­ljen je kao raz­mje­na za sve vas i nas koji­ma orma­ri i poli­ce puca­ju po šavo­vi­ma, a odvit će se pre­ma jed­nos­tav­nom prin­ci­pu: odne­si sve što ti se svi­di, a osta­vi dona­ci­je za napu­šte­ne šapice!

OpenBox: Čajanka + F12 Free Art Display

druženje, GDZ, izložbe, Open Box

23.10.2019

Tradicionalna topla čajan­ka vra­ća se kako bismo pri­zval jesen… 

Ljudi za kvart, kvart za ljude! 1.12.2019.

Projektom „Gradimo Dom zajed­no“ kroz pro­gram­sku lini­ju „Kultura van cen­tra“, Platforma Doma mla­dih i udru­ga Aktivist poku­ša­va­ju doves­ti kul­tur­no-druš­tve­ne sadr­ža­je sta­na­ri­ma koji­ma ti isti sadr­ža­ji nisu dostupni. 

Kockin ormar

Ove se godi­ne, u pra­vom blag­dan­skom ras­po­lo­že­nju, bori­mo pro­tiv kon­zu­me­riz­ma i pazi­mo na našu maj­či­cu Zemlju, na šapi­ce bez doma i na vlas­ti­te nov­ča­ni­ke! U sri­je­du 18. prosinca, […]

ULICA!

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgubidani!

Open Box: Origami radionica

Nakon dugo vre­me­na, ori­ga­mi se vra­ća u Kocku! Spustite se u naš podrum, pa onda pop­ni­te u knjiž­ni­cu na radi­oni­cu osno­va ori­ga­mi­ja, i savij­te svog prvog ždra­la (samo još […]

Open Box: Šah

druženje, GDZ, Open Box

20.5.2019

Ohrabreni uspje­hom nedav­no odr­ža­nog ama­ter­skog tur­ni­ra u šahu, ponov­no orga­ni­zi­ra­mo šahov­sku večer u Openbox knjiž­ni­ci. Ovoga puta malo opu­šte­ni­ji đir — ne orga­ni­zi­ra­mo tur­nir kao prvi put, ali to […]

OpenBox: Food Not Bombs + Dubless

druženje, Dvorište, GDZ

1.5.2019

Prvi maja — Kockino dvo­ri­šte — papi­ca — byob — chill muzi­ka… Prvomajski poz­drav pro­lje­ću pro­ći će u ugod­nom druš­tvu uz Dubless i Food Not Bombs. Pokret koji pro­mi­če soli­dar­nost i anti­mi­li­ta­ri­za­ci­ju druš­tva spre­mit će za […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr