Dom mladih Split

queerANarchive

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Kolektiv za razvoj, istra­ži­va­nje i pro­pi­ti­va­nje queer kul­tu­re – queerANarchive se u vri­je­me nor­ma­li­za­ci­je LGBT zajed­ni­ce kroz kus­to­ske, umjet­nič­ke i edu­ka­tiv­ne pro­gra­me bavi par­ti­ku­lar­nos­ti­ma queer kul­tu­re. qIZLOŽBE, qRADIONICE, qFEST i ZVJERINJAK redov­ni su pro­gra­mi kolek­ti­va. Programi pokri­va­ju pre­zen­ta­ci­ju i pro­duk­ci­ju umjet­nič­kih for­mi iz polja vizu­al­nih, audi­ovi­zu­al­nih i ino­va­tiv­nih umjet­nič­kih prak­si te orga­ni­za­ci­ju poprat­nog druš­tve­nog pro­gra­ma za queer zajed­ni­cu. Programi kolek­ti­va reali­zi­ra­ju se pre­tež­no u Domu mla­dih te u LGBT cen­tru Split. Kolektiv queerANarchive tako­đer je nosi­telj pro­jek­ta razvo­ja lokal­nog LGBTIQ centra.

E‑mail: queeranarchive@​gmail.​com

Kontakt: Tonči Kranjčević Batalić / tonci@​qsport.​info / 092/1009 – 999

Web

Facebook

Instagram

Filmske projekcije qFEST-a

Dvorište, film

17.9.2021

Filmske pro­jek­ci­je na veli­kom plat­nu u Dvorištu klu­ba Kocka
Petak, 17. ruj­na, od 19.30 sati 

Izložba „Lezbijska ljubavna priča“

Galerija kluba Kocka, izložbe

1017.9.2021

U petak, 10. ruj­na u 21 sat u Galeriji Kluba Kocka u Domu mla­dih, otva­ra se izlož­ba „Lezbijska lju­bav­na pri­ča“ auto­ri­ce Dyveke Bredsorff. Izložba se otva­ra u sklo­pu pro­gra­ma qFEST‑a.

qFEST 2021.

qFEST 2021.
27. kolo­vo­za — 17. ruj­na 2021.

ZVJERINJAK za otvorenje qFEST-a

druženje, Dvorište, glazba

27.8.2021

Za otvo­re­nje qFEST‑a, mjes­ta sigur­nog pros­to­ra i sudje­lo­va­nja LGBTIQ zajed­ni­ce u kul­tur­nom živo­tu, kolek­tiv queerANarchive je spre­mio još jedan ZVJERINJAK. U petak, 27. kolo­vo­za. queer zajed­ni­cu i prijatelje/ice […]

qIZLOŽBA: Rafael Medina - Transbrasil

Galerija kluba Kocka, izložbe

27.8–5.9.2021

Otvorenje izlož­be foto­gra­fi­ja Transbrasil foto­gra­fa Rafaela Medine
27. kolo­vo­za, 21 sat, Galerija Kluba Kocka

ZVJERINJAK pred Splitski pride

druženje, Dvorište

16.7.2021

ZVJERINJAK večer uoči Splitskog pridea

Izložba Martyne Miller – Sexinsitu

Galerija kluba Kocka, izložbe

25.6–3.7.2021

U sklo­pu pro­gra­ma qIZLOŽBE u petak, 25. 06. u Galeriji Kluba Kocka otva­ra se izlož­ba Martyne Miller

ZVJERINJAK

Nakon duže stan­ke vri­je­me je za novo dru­že­nje uz Zvjerinjak

FANNY PACK by House of Flamingo

Domaći drag kolek­tiv House of Flamingo nas­tu­pit će na Platou Doma mla­dih u sklo­pu pro­gra­ma Splitskog pri­dea. Nastupu pret­ho­di warm up u 18h dok će sam nas­tup poče­ti u 19h.

Kreativnost i mladenačka sinergija na DIYaj dan radionicama

DIYaj dan radi­oni­ce mla­dim kre­ativ­ci­ma omo­gu­ći­le su raz­mje­nu ide­ja i vir­tu­al­nu surad­nju što je rezul­ti­ra­lo nizom odlič­nih pla­ka­ta koji će 24. svib­nja biti jav­no pred­stav­lje­ni publici.

DIYaj dan - nauči kako izraditi svoj plakat

Poziv na radi­oni­ce DIYaj dan – nauči kako izra­di­ti svoj plakat

qIZLOŽBA: Luka Pešun – Domestic

Galerija kluba Kocka, izložbe

26.3–2.4.2021

U sklo­pu pro­gra­ma qIZLOŽBE u petak, 26. ožuj­ka u 20 sati u Galeriji Kluba Kocka otva­ra se izlož­ba Luke Pešuna.

Dan žena s Influencericom Ullom

U sklo­pu pro­gra­ma qIZLOŽBE u pone­dje­ljak, 8. ožuj­ka u 20 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih odr­žat će se jed­no­krat­na izlož­ba i izved­ba Influencerice Ulle. Već dru­gu godi­nu za […]

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

ANA HOFFNER - EXHAUSTED TIME / ISCRPLJENO VRIJEME

Galerija MKC, GDZ, izložbe

1429.9.2020

ANA HOFFNER - EXHAUSTED TIME / ISCRPLJENO VRIJEME

Na teme­lju pri­ča, izvješ­ća, činje­ni­ca i eks­pe­ri­men­ta video ins­ta­la­ci­je i foto­graf­ski rado­vi Ane Hoffner vode posjetitelja/cu kroz raz­li­či­te nara­ti­ve iscrp­lje­nog vre­me­na koje sli­je­di nakon kri­za, kon­flik­ta i ratova. […]

Zvjerinjak u šumi

Zvjerinjak u šumi

Uz queerANarchive Distro, DJ pro­gram, audi­ci­ju i rekre­aci­ju iz Dnevnog borav­ka LGBT cen­tra Split, u šum­skom izda­nju ZVJERINJAKA čeka vas i pro­jek­ci­ja fil­ma Who Will Fuck Daddy Lasse […]

Kiernan Cobarrubia: Cruising Flora

Polazeći iz osob­nog inte­re­sa za cru­isin­gom, kako onog za usput­nim sek­som, tako i za borav­kom u pri­ro­di, Kiernan Cobbarubia stva­ra rad bazi­ran na her­ba­ri­ju­mu bilja­ka koje je […]

Petar Vranjković - 2002.

Galerija kluba Kocka, GDZ, izložbe

1623.6.2020

Serija foto­gra­fi­ja 2002. autor­ski je pro­jekt umjet­ni­ka Petra Vranjkovića u kojem bilje­ži LGBTIQ+ oso­be koje se nala­ze u svom sigur­nom prostoru.

AbFab Agencija: Influencerica Ulla

Ova izlož­ba pre­zen­ta­ci­ja je nji­ho­vog dosa­daš­njeg rada te su pri­ka­za­ne sve reali­zi­ra­ne Ulline ulo­ge i to u medi­ju foto­gra­fi­je i vide­oza­pi­sa, pore­da­ne kro­no­lo­ški kako bi se mogao pra­ti­ti nji­hov razvoj u pro­tek­loj godini.

Veljača u LGBT Centru

Veljača u LGBT Centru – bogat druš­tve­no-kul­tur­ni pro­gram za zajednicu.

Radionica sitotiska - Momci iz kvarta

Na prvoj radi­oni­ci sito­ti­ska u 2020. godi­ni pred­sta­vit će se teh­ni­ke pri­pre­me sita za tisak, te će svi ima­ti pri­li­ku otis­nu­ti pri­prem­lje­ne moti­ve na torbe.

Od pričanja do glume

edukacije i radionice, GDZ

811.10.2019

Radionica Od pri­ča­nja do glu­me odr­ža­va se od 8. do 11. lis­to­pa­da u ter­mi­ni­ma od 17 do 20 sati u pros­to­ri­ma LGBT cen­tra Split, Ulica kra­lja Tomislava 8.

Fucking Zvjerinjak

druženje, Dvorište, GDZ

12.8.2019

Fucking Zvjerinjak

Uz tra­di­ci­onal­no queer dru­že­nje uz hra­nu i glaz­bu ovog puta na Zvjerinjaku ima­te pri­li­ku vidje­ti film Fucking Against Fascism, a nakon dru­že­nja u Dvorištu, u Kockinom Hodniku oče­ku­je vas after Noćno kupanje. 

Lezbijski obilazak atenske prošlosti 20.12.2019.

U petak, 20. pro­sin­ca u 20 sati u Galeriji Kluba Kocka u Domu mla­dih, Split, vod­stvo auto­ri­ca kroz pos­tav, otvo­rit će se izlož­ba Lezbijski obi­la­zak aten­ske proš­lo­si. Autorice […]

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr