Dom mladih Split

queerANarchive

House of Flamingo u Splitu

House of Flamingo u Splitu
2.7.2022. / 22 h / Klub Kocka

Galerija kluba Kocka, izložbe

1724.6.2022

qIZLOŽBA: Liliana Zeic - Zemlja puna bobica

qIZLOŽBA: Liliana Zeic — Zemlja puna bobica
17.6.2022. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

ZVJERINJAK

ZVJERINJAK
17.6.2022. / 21 h / Klub Kocka

qIZLOŽBE/Nika Pećarina - Mjera, oblik i vidljivo

qIZLOŽBE/Nika Pećarina — Mjera, oblik i vidljivo
6.5.2022. / 20h / Galerija MKC

ZVJERINJAK party za queer ekipu i prijatelje/ce

ZVJERINJAK par­ty za queer eki­pu i prijatelje/ce
01.04.2022. / 20 – 2h / Klub Kocka

ZVJERINJAK DARK DISCO

ZVJERINJAK DARK DISCO
25.02.2022. / 19h / Klub Kocka

Galerija kluba Kocka, izložbe

25.2–5.3.2022

qIZLOŽBE - Ana Opalić: Martina (dnevnički zapisi 2009. - 2022.)

qIZLOŽBE — Ana Opalić: Martina (dnev­nič­ki zapi­si 2009. — 2022.)
25.02. — 05.03.2022. / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: 25.02.2022., 20h

Galerija kluba Kocka, izložbe

1724.12.2021

qIZLOŽBE: Denis Butorac - Moja tri brata

qIZLOŽBE: Denis Butorac — Moja tri brata
17. — 24.12.2021. / 18:30 – 23:30h / Galerija Kluba Kocka
OTVORENJE: 17.12.2021., u 20 sati

ZVJERINJAK

ZVJERINJAK
17.12.2021. / 19 – 24h / Klub Kocka

Radionica stripa

Radionica stri­pa
10. – 12.11. / 17h / Tiskara

Dvorište, film

17.9.2021

Filmske projekcije qFEST-a

Filmske pro­jek­ci­je na veli­kom plat­nu u Dvorištu klu­ba Kocka
Petak, 17. ruj­na, od 19.30 sati 

Galerija kluba Kocka, izložbe

1017.9.2021

Izložba „Lezbijska ljubavna priča“

U petak, 10. ruj­na u 21 sat u Galeriji Kluba Kocka u Domu mla­dih, otva­ra se izlož­ba „Lezbijska lju­bav­na pri­ča“ auto­ri­ce Dyveke Bredsorff. Izložba se otva­ra u sklo­pu pro­gra­ma qFEST‑a.

qFEST 2021.

qFEST 2021.
27. kolo­vo­za — 17. ruj­na 2021.

druženje, Dvorište, glazba

27.8.2021

ZVJERINJAK za otvorenje qFEST-a

Za otvo­re­nje qFEST‑a, mjes­ta sigur­nog pros­to­ra i sudje­lo­va­nja LGBTIQ zajed­ni­ce u kul­tur­nom živo­tu, kolek­tiv queerANarchive je spre­mio još jedan ZVJERINJAK. U petak, 27. kolo­vo­za. queer zajed­ni­cu i prijatelje/ice […]

Galerija kluba Kocka, izložbe

27.8–5.9.2021

qIZLOŽBA: Rafael Medina - Transbrasil

Otvorenje izlož­be foto­gra­fi­ja Transbrasil foto­gra­fa Rafaela Medine
27. kolo­vo­za, 21 sat, Galerija Kluba Kocka

druženje, Dvorište

16.7.2021

ZVJERINJAK pred Splitski pride

ZVJERINJAK večer uoči Splitskog pridea

Galerija kluba Kocka, izložbe

25.6–3.7.2021

Izložba Martyne Miller – Sexinsitu

U sklo­pu pro­gra­ma qIZLOŽBE u petak, 25. 06. u Galeriji Kluba Kocka otva­ra se izlož­ba Martyne Miller

ZVJERINJAK

Nakon duže stan­ke vri­je­me je za novo dru­že­nje uz Zvjerinjak

FANNY PACK by House of Flamingo

Domaći drag kolek­tiv House of Flamingo nas­tu­pit će na Platou Doma mla­dih u sklo­pu pro­gra­ma Splitskog pri­dea. Nastupu pret­ho­di warm up u 18h dok će sam nas­tup poče­ti u 19h.

Kreativnost i mladenačka sinergija na DIYaj dan radionicama

DIYaj dan radi­oni­ce mla­dim kre­ativ­ci­ma omo­gu­ći­le su raz­mje­nu ide­ja i vir­tu­al­nu surad­nju što je rezul­ti­ra­lo nizom odlič­nih pla­ka­ta koji će 24. svib­nja biti jav­no pred­stav­lje­ni publici.

DIYaj dan - nauči kako izraditi svoj plakat

Poziv na radi­oni­ce DIYaj dan – nauči kako izra­di­ti svoj plakat

Galerija kluba Kocka, izložbe

26.3–2.4.2021

qIZLOŽBA: Luka Pešun – Domestic

U sklo­pu pro­gra­ma qIZLOŽBE u petak, 26. ožuj­ka u 20 sati u Galeriji Kluba Kocka otva­ra se izlož­ba Luke Pešuna.

Dan žena s Influencericom Ullom

U sklo­pu pro­gra­ma qIZLOŽBE u pone­dje­ljak, 8. ožuj­ka u 20 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih odr­žat će se jed­no­krat­na izlož­ba i izved­ba Influencerice Ulle. Već dru­gu godi­nu za […]

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr