Dom mladih Split

qFEST 2021.

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

qFEST 2021.
27. kolo­vo­za — 17. ruj­na 2021.

Izložbom Rafeala Medine Transbrasil i druš­tve­no-glaz­be­nim pro­gra­mom “ZVJERINJAK” u petak, 27. kolo­vo­za otva­ra se qFEST. Bogat fes­ti­val­ski pro­gram ovo­go­diš­njeg izda­nja odvi­ja se u Domu mla­dih, LGBT cen­tru Split i u novom kre­ativ­nom hubu Prostor.

PROGRAM:

27. kolo­vo­za / 19h — 23h / Dvorište Kluba Kocka, Dom mladih

ZVJERINJAK

Druženje za queer zajed­ni­cu i prijatelje/ice uz glaz­be­ni pro­gram u Dvorištu Kluba Kocka

27. kolo­vo­za — 5. ruj­na / Galerija Kluba Kocka, Dom mladih

Rafael Medina: Transbrasil

Otvorenje: petak, 27. kolo­vo­za, 21h
Razgovor s umjet­ni­kom: sri­je­da, 1. ruj­na, 20h u Prostoru, Plančićeva 2, Split

Serija foto­gra­fi­ja 5 trans žena iz Brazila — Naomi, Ellie, Catarina, Galba i Williane — rezul­tat su bli­skog odno­sa foto­gra­fa s foto­gra­fi­ra­nim oso­ba­ma. Fotografije dono­se sli­ke sadaš­njos­ti koje se prek­la­pa­ju s afek­tiv­nim sje­ća­nji­ma. Istovremeno, afir­ma­tiv­ne foto­gra­fi­je kon­tra­pun­kt su slu­ča­je­vi­ma cen­zu­re i pro­go­na koje trans oso­be neri­jet­ko doživ­lja­va­ju u Brazilu te time osob­no pos­ta­je i političko.

1. ruj­na / 17h — 18h / LGBT cen­tar Split, Ulica Kralja Tomislava 8A/1, Split

Radionica kon­tak­ta i senzualnosti

Metodama ple­sa, pokre­ta, dodi­ra, vizu­ali­za­ci­je, daha i gla­sa Petar Dukić iz Queer Sport Splita vodit će vas kroz radi­oni­cu osvje­šta­va­nja osje­ća­ja povje­re­nja u sebe i dru­ge, kapa­ci­ti­ra­nja za dodir sa samim sobom i dru­gi­ma, te razu­mi­je­va­nju ulo­ge sra­ma i nela­go­de pri ostva­ri­va­nju kontakta.

3. — 5. ruj­na / 17h / LGBT cen­tar Split, Ulica Kralja Tomislava 8A/1, Split

Oslikaj LGBT centar

Participativna radi­oni­ca osli­ka­va­nja zida u pros­to­ru LGBT cen­tra Split odr­ža­va se pod vod­stvom gra­fič­ke dizaj­ne­ri­ce i umjet­ni­ce Ene Jurov. Program zapo­či­nje u petak 3. ruj­na u 17 sati i to okup­lja­njem te zajed­nič­kom raz­ra­dom moti­va koji će se osli­ka­ti. Narednih dana, po dogo­vo­ru, osli­ka­vat će se jedan zid u Centru, a radi­oni­ca zavr­ša­va pred­stav­lja­njem osli­ka­nog zida uz dru­že­nje i glaz­bu u nedje­lju u večer­njim satima.

3. — 6. ruj­na / Prostor, Plančićeva 2 (Kineski zid), Split

Callum Leo Hughes: COVID KOLAŽI

Otvorenje: 3. ruj­na 21h
Razgovor s umjet­ni­kom: 3. ruj­na 20h

COVID KOLAŽI pred­stav­lja­ju tri seri­je rado­va — CC.2020, lite/life i You into kissing too?, umjet­ni­ka Calluma Lea Hughesa koje su nas­ta­le za vri­je­me pan­de­mi­je Covid-19. Radovi su nas­ta­li kao tre­nut­na potre­ba umjet­ni­ka da pobjeg­ne od digi­tal­nih inte­rak­ci­ja i pove­že se s nečim fizič­ki. Tijekom tra­ja­nja pan­de­mi­je kola­ži su pos­ta­li način pra­će­nja i bilje­že­nja umjet­ni­ko­vih iskustava.

7. — 8. ruj­na / 18h — 22h / Tiskara, Dom mladih

Sitotiskanje

Pod vod­stvom dizaj­ne­ra tek­s­ti­la Vasca odr­žat će se par­ti­ci­pa­tiv­na radi­oni­ca sito­ti­ska na kojoj će se izra­đi­va­ti fes­ti­val­ski ceke­ri. Svi sudionici/e mogu dopri­ni­je­ti raz­ra­di moti­va, nauči­ti osno­ve sito­ti­ska te sa sobom poni­je­ti svoj fes­ti­val­ski ceker.

10. ruj­na / 19h — 23h / Dvorište Kluba Kocka, Dom mladih

ZVJERINJAK

Druženje za queer zajed­ni­cu i prijatelje/ice uz glaz­be­ni pro­gram u Dvorištu Kluba Kocka

10. — 17. ruj­na / Galerija Kluba Kocka, Dom mladih

Dyveke Bredsdorff: Lezbijska lju­bav­na priča

Otvorenje i raz­go­vor s umjet­ni­com: 10. ruj­na, 21h

Lezbijska lju­bav­na pri­ča umjet­nič­ka je ins­ta­la­ci­ja koja koris­ti 16mm film osvi­jet­ljen pro­ce­som cija­no­ti­pi­je kako bi pro­pi­ta­la ide­je o repre­zen­ta­ci­ji, sli­ka­ma i vid­lji­vos­ti lez­bij­ki. Lažne tre­pa­vi­ce, ljud­ska kosa, čip­ka i lis­to­vi zabi­lje­že­ni na film­skoj vrp­ci pre­no­se osje­ća­je koji se išči­ta­va­ju u tre­pe­re­nju nijan­si pla­ve boje, čime auto­ri­ca zaobi­la­zi uobi­ča­je­ne karak­te­re i narative.

16. ruj­na / 19.30h / Dvorište Kluba Kocka, Dom mladih

FILMSKE PROJEKCIJE

The Red Tree / L’albero Rosso (Italija, 2018.) reži­ja Paul Rowley, 21 min

Ovaj krat­ki doku­men­ta­rac govo­ri o malo poz­na­toj povi­jes­ti tali­jan­skih homo­sek­su­ala­ca koji su uhi­će­ni i prog­na­ni na zaba­če­ni otok za vri­je­me Mussolinijevog fašis­tič­kog reži­ma. U fil­mu se sta­ri­ji muška­rac vra­ća na otok San Domino gdje je tije­kom fašis­tič­ke ere zbog homo­sek­su­al­nos­ti bio zatvo­ren sa sto­ti­na­ma dru­gih muška­ra­ca. Dok šeta oto­kom sam, vra­ća­ju se uspo­me­ne — na nje­go­vo pre­mla­ći­va­nje i uhi­će­nje, teži­nu zatvor­skog živo­ta, pat­nje homo­sek­su­ala­ca pod fašiz­mom i nji­ho­vo jav­no poni­že­nje nakon povrat­ka. Film kom­bi­ni­ra snim­ke snim­lje­ne u današ­njem San Dominu (danas popu­lar­nom turis­tič­kom oto­ku) s ino­va­tiv­nim tret­ma­ni­ma arhiv­ske gra­đe i repri­za­ma snim­lje­nim u Brooklynu.

History lessons (SAD, 2000.) reži­ja Barbara Hammer, 66 min

U ovom čudes­no nečas­nom, a osna­žu­ju­ćem fil­mu, Barbara Hammer pra­ti lez­bij­sku povi­jest izno­se­ći izvan­re­dan niz arhiv­skih sni­ma­ka — a zatim zaigra­no nji­me mani­pu­li­ra kako bi izgle­da­lo kao da su lez­bij­ke posvu­da. Od popu­lar­nih fil­mo­va do film­skih novi­na, sli­ka iz polja sek­su­al­nog odgo­ja, medi­cin­skih i obra­zov­nih fil­mo­va, sta­rih goli­ša­vih ura­da­ka i slič­no, Lekcije iz povi­jes­ti (History lessons) vra­ća­ju i pre­pi­su­ju lez­bij­sku povijest.

17. ruj­na / 19.30h / Dvorište Kluba Kocka, Dom mladih

FILMSKE PROJEKCIJE

Afterimages (Poljska, 2018.) reži­ja Karol Radziszewski, 15 min

Kratka pri­ča o jed­nom isječ­ku iz arhi­ve Ryszarda Kisiela, tvor­ca Fila — jed­nog od prvih queer zina u sred­njoj i istoč­noj Europi. Evocirani nega­tiv s kra­ja 80-ih polaz­na je toč­ka i za Kisielovu osob­nu povi­jest i za por­tret homo­sek­su­al­ne sce­ne kas­ne Poljske Narodne Republike.

Ask Any Buddy (SAD, 2019.) reži­ja Evan Purchell, 78 min

Mnogo pri­je nego što su LOVE, SIMON i CALL ME BY YOUR NAME pos­ta­li uobi­ča­je­ni fil­mo­vi u mul­ti­plek­si­ma, jedi­na mjes­ta na koji­ma su homo­sek­su­al­ci mogli vidje­ti svo­je živo­te i požu­de pri­ka­za­ne na ekra­nu bilo je u nji­ho­vom lokal­nom “pot­pu­no muškom” kinu za odras­le. Od izno­še­nja pri­ča do roman­sa, od bizar­nog horo­ra do camp kome­di­ja, sto­ti­ne fil­mo­va koje je gej film­ska indus­tri­ja za odras­le pri­ka­zi­va­la tije­kom 60-ih, 70-ih i 80-ih bili su pokre­tač­ka sna­ga ras­ta gay kul­tu­re i dosad su bili uglav­nom zabo­rav­lje­ni film­ski doku­ment. ASK ANY BUDDY sas­tav­lja frag­men­te iz pre­ko 125 fil­mo­va kako bi stvo­rio kale­ido­skop­sku snim­ku tog doba. Uz rijet­ke snim­ke snim­lje­ne na deset­ke stvar­nih, legen­dar­nih i dav­no sru­še­nih queer cru­ising mjes­ta i druš­tve­nih pros­to­ra, Ask Any Buddy, smi­je­šan je, sek­si por­tret urba­nog homo­sek­su­al­nog živo­ta u godi­na­ma nakon Stonewallskog nere­da — ili barem kako je to izgle­da­lo na filmovima.

__

qFEST mjes­to je sigur­nog pros­to­ra i sudje­lo­va­nja u kul­tur­nom živo­tu LGBTIQ zajed­ni­ce u gra­du Splitu. Programi ovo­go­diš­njeg izda­nja fes­ti­va­la odvi­ja­ju se u Domu mla­dih, LGBT cen­tru Split i dru­gim loka­ci­ja­ma u gra­du. Bogat fes­ti­val­ski pro­gram uklju­ču­je dru­že­nja, par­ti­je, par­ti­ci­pa­tiv­ne kre­ativ­ne radi­oni­ce, film­ske pro­jek­ci­je i izložbe.

qFEST pro­gram­ska je lini­ja kolek­ti­va queerANarchive. Festival se reali­zi­ra uz finan­cij­sku podr­šku Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Splitsko-dal­ma­tin­ske župa­ni­je, Grada Splita i Hrvatskog audi­ovi­zu­al­nog cen­tra. Rad kolek­ti­va queerANarchive i LGBT cen­tra Split finan­ci­ra Zaklada Kultura nova.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr