Dom mladih Split

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

Nakon što je PLATFORMAT, fes­ti­val neza­vis­ne kul­tu­re, gigant­ski naj­av­ljen — jer naj­a­vio ga je 32-metar­ski nat­pis Platformat ispi­san kre­dom na pla­tou Doma mla­dih — sada su otkri­ve­ni i svi deta­lji nado­la­ze­ćeg Festivala koji kre­će u petak 01.10. u split­skom Domu mladih.

PLATFORMAT pred­stav­lja vrhu­nac našeg rada na godiš­njoj razi­ni jer je sam fes­ti­val rezul­tat zajed­nič­ke surad­nje koris­ni­ka pros­to­ra Doma mla­dih. Kao takav, pri­mjer je dobre surad­nje i prak­se izme­đu raz­li­či­tih akte­ra koji kon­ti­nu­ira­no rade na pro­fi­li­ra­nju Doma mla­dih – nje­go­voj afir­ma­ci­ji kao druš­tve­no-kul­tur­nog cen­tra, te razvo­ju lokal­ne kul­tur­ne scene.

Program PLATFORMATA uklju­ču­je niz raz­li­či­tih mul­ti­dis­ci­pli­nar­nih i edu­ka­tiv­nih pro­gra­ma koji se reali­zi­ra­ju kroz par­ti­ci­pa­tiv­nu for­mu, umjet­nič­ke pro­duk­ci­je, jav­ne akci­je i ras­pra­ve te druš­tve­no-zabav­ni pro­gram. Ulaz na sve pro­gra­me je bes­pla­tan, a nije potreb­na čak ni naj­a­va ili pri­ja­va za sudje­lo­va­nje u radi­oni­ca­ma osim za radi­oni­cu scen­ske akro­ba­ti­ke u nedjelju.

/PETAK, 01.10. /17:00 – 23:00/
17h: Platformat live @ KLFM​.org
Na klfm​.org slu­ša­je­te poprat­nu emi­si­ju posve­će­nu Platformatu. U emi­si­ji će gos­to­va­ti akte­ri, orga­ni­za­to­ri i volon­te­ri festivala.
17h: Dom mla­dih i sudi­onič­ko uprav­lja­nje, raz­go­vor (Razred)
Pridružite se mode­ri­ra­nom raz­go­vo­rom u novo­ure­đe­nom pros­to­ru, Razredu. Govorit će se o namje­ni, nači­nu kori­šte­nja i uprav­lja­nja Domom mla­dih, pri­li­ka­ma i moguć­nos­ti­ma Doma mla­dih te o nje­go­vim koris­ni­ci­ma, kao i o nači­ni­ma na koje se može­te uklju­či­ti i sami pos­ta­ti dio split­ske (neza­vis­ne) kul­tur­ne sce­ne ili pokre­ta­či druš­tve­nih pro­mje­na. Razgovor će mode­ri­ra­ti Maja Čurković mag. soc. iz udru­ge Aktivist, a u raz­go­vo­ru će sudje­lo­va­ti: Ivica Puljak, gra­do­na­čel­nik Grada Splita; Selma Katunarić, viša savjet­ni­ca, Odsjek za kul­tu­ru Grada Splita; Natasha Kadin, pred­sjed­ni­ca Platforme Doma mla­dih; Joško Jerončić, rav­na­telj Multimedijalnog kul­tur­nog cen­tra i Stefana Došen, vodi­te­lji­ca Razreda.
17:30h: Radionica ana­log­ne foto­gra­fi­je (Kino klub Split)
Za vri­je­me tra­ja­nja Platformata ima­te pri­li­ku fot­ka­ti život unu­tar Doma mla­dih u sklo­pu radi­oni­ce ana­log­ne foto­gra­fi­je. Foto apa­ra­ti su osi­gu­ra­ni, od “idi­ota” do nešto napred­ni­jih te crno-bije­li fil­mo­vi, a radi­oni­cu vodi Rino Efendić u pros­to­ru Kino klu­ba Split. Po svom naho­đe­nju pozva­ni ste zabi­lje­ži­ti doga­đa­nja u zgra­di tije­kom tra­ja­nja festivala.
18h: Participativna radi­oni­ca sito­ti­ska (Tiskara)
Tiskara u podru­mu Doma mla­dih otva­ra vra­ta i svi­ma koji nas posje­te daje pri­li­ku da sami otis­nu svoj fes­ti­val­ski ceker. Festivalski vizu­al koji oti­sku­je­mo pri­pre­mi­lu su dizaj­ne­ri Segor Garber, Boris Pehar i Dejan Zobenica, a u pro­ce­su sito­ti­ska asis­ti­rat će vam tim iz Tiskare (kolek­tiv Rad.Ni.K, kolek­tiv queerANarchive i Redakcija). Naravno, ceker koji otis­ne­te može­te poni­je­ti sa sobom!
18h: KLFM u dvo­ru (Dvorište Kluba Kocka)
U sklo­pu ovo­go­diš­njeg izda­nja fes­ti­va­la Platformat, KLFM izla­zi iz stu­di­ja, u dvo­ri­šte klu­ba Kocka. Pozvani ste na dru­že­nje uz glaz­be­nu selek­ci­ju KLFM kolek­ti­va. Pozivani su i svi zain­te­re­si­ra­ni za pri­klju­či­va­nje radio kolek­ti­vu na raz­go­vor o moguć­nos­ti­ma akti­vi­ra­nja i suradnje.
18:30h: Obilazak Doma mla­dih (mjes­to okup­lja­nja: Plato Doma mladih)
Upozanjate sva lica Doma mla­dih, pri­klju­či­te se vođe­noj turi. U nekim pros­to­ri­ma ste bili, ali sigur­no ima i onih u koji­ma vje­ro­jat­no nika­da nis­te bili jer zgra­da ima pre­ko 10 000 kvadrata.

/SUBOTA, 02.10./17:00 – 23:00/
17h: Platformat live @ KLFM​.org
Nastavak poprat­nog radij­skog pro­gra­ma posve­će­nog Platformatu na klfm​.org.
17h: Nasadi se, obnav­lja­nje vrta u Domu mla­dih (mjes­to okup­lja­nja: Beton kino)
Iako je Dom mla­dih beton­ski gigant s ogra­ni­če­nim pris­tu­pom danjem svje­tlu, u nje­mu na neko­li­ko pun­k­to­va buja život u zele­nim oaza­ma u pros­to­ri­ma Male Scene i Open Boxu, a ovom pri­li­kom će se uljep­ša­ti i “džun­gla” s juž­ne stra­ne zgra­de. Sudjelovati mogu svi, bilo dona­ci­jom bilja­ka, zem­lje ili šta­po­va za podu­pi­ra­nje ili pak tako da zasu­ku ruka­ve i grab­lja­ju, zali­je­va­ju i čiste.
18h: Reci ti meni: pros­tor i stre­et art, ras­pra­va i pre­da­va­nje (Razred)
Rasprava, popra­će­na krat­kim uvod­nim pre­da­va­njem osvr­nut će se na utje­caj izgle­da jav­nog pros­to­ra na psi­ho­lo­gi­ju gra­đa­na. Osim urba­nis­tič­kog i infras­truk­tur­nog pro­ble­ma u Splitu, vid­lji­vo je kako je este­ti­ka na zido­vi­ma jav­nih pros­to­ra neri­jet­ko usmje­re­na na nogo­met i rat­ne hero­je. Zašto ta dva moti­va domi­ni­ra­ju? Kakve osje­ća­je oni pobu­đu­ju u gra­đa­ni­ma, dje­ci, turis­ti­ma? Svi su pozva­ni na sudjelovanje.
18h: Zvjerinjak, glaz­be­no-druš­tve­ni pro­gram (Dvorište Kluba Kocka)
Društveno-kul­tur­ni pro­gram Zvjerinjak u Dvorištu Kluba Kocka zapo­če­ti će s laga­nim tono­vi­ma koji će dopi­ra­ti s DJ pul­ta pod rav­na­njem Gabei, Bračanina lati­no­ame­rič­kih kori­je­na. Nakon zagri­ja­va­nja sli­je­di nešto rit­mič­ni­ja i žeš­ća zika-muzi­ka, a tome se, jamač­no, neće moći odu­pri­je­ti ni naj­t­vr­do­kor­ni­ja noga jer nekad tije­kom veče­ri uka­zat će se legen­dar­ni pa i neuni­šti­vi C‑bastard.
20h: ISPOD BINE meets PLATFORMAT: Ausländer live (Plato Doma mladih)
U subo­tu nave­čer iz Beča na pla­to Doma mla­dih sti­že kon­cert­na atrak­ci­ja među­na­rod­ni kolek­tiv Ausländer koji je na alter­na­tiv­noj glaz­be­noj sce­ni pre­poz­nat kao izvor neo­bič­ne glaz­be koja dono­si žes­to­ki punk, elec­tro, noiz, dro­ne i eks­pe­ri­men­tal­ni zvuk s aps­trak­t­nim voka­li­ma te mrač­nim i opskur­nim per­for­man­som. Jedan od voka­la je hrvat­ski umjet­nik s aus­trij­skom adre­som, Marko Marković.
21h: Radionica ana­log­ne foto­gra­fi­je (Kino klub Split)
Razvijanje foto­gra­fi­ja nas­ta­lih tije­kom radionice.

/NEDJELJA, 03.10./16:00 – 22:00/
11h: Radionica scen­ske akro­ba­ti­ke (Plava dvorana)
Zadnji dan fes­ti­va­la poči­nje radi­oni­com scen­ske akro­ba­ti­ke. Na ovoj radi­oni­ci može­te nauči­ti jed­nos­tav­ne akro ele­men­te koje ćete potom spa­ja­ti u zanim­lji­vu kom­bi­na­ci­ju, isko­ris­ti­vu na sce­ni te nauči­ti kako zadr­ža­ti pogle­de laika i kon­tro­li­ra­ti publi­ku. Prijave za sudje­lo­va­nje se zapri­ma­ju na crowd.​controlst@​gmail.​com.

17h: Platformat live @ KLFM​.org
Popratni radij­ski pro­gram posve­ćen Platformatu slu­šaj­te na klfm​.org.
17h: Razvijanje i izlož­ba rado­va s radi­oni­ce ana­log­ne foto­gra­fi­je (Kino klub Split)
Izložba foto­gra­fi­ja nas­ta­lih za vri­je­me radionice.
18h: Impro jam (RØLØ+ live) (Plato Doma mladih)
U nedje­lju pre­dve­čer može­te poka­za­ti svo­je ples­ne spsob­nos­ti na Impro jam‑u, jed­no­sat­nom doga­đa­ju zamiš­lje­nom kao pros­tor za igru, istra­ži­va­nje, eks­pe­ri­men­ti­ra­nje i impro­vi­za­ci­ju pokre­tom. Plesno iskus­tvo nije potreb­no, nema pra­vi­la ni ogra­ni­če­nja, a pozva­ni su svi zaljub­lje­ni­ci u pokret i zain­te­re­si­ra­ni poje­din­ci, bilo kao aktiv­ni sudi­oni­ci ili pro­ma­tra­či. Jam će biti popra­ćen glaz­bom koju će bend tako­đer impro­vi­zi­ra­ti uživo.
20h: Violin hoop dialo­gu­es, cir­ku­ska pred­sta­va + artist talk (Plato Doma mladih)
PLATFORMAT će se zavr­ši­ti cir­ku­skom pred­sta­vom Violin Hoop – Dialogues. Cirkuska umjet­ni­ca Matylda i violi­nis­ti­ca Kasia dola­ze sa pro­jek­tom koji se bavi dija­lo­gom izme­đu glaz­be i cir­ku­ske dis­ci­pli­ne hula hoop. Ovaj duet pre­zen­ti­rat će svoj rad u nas­ta­ja­nju koji se bavi pita­nji­ma kako pove­za­ti ova dva medi­ja, na koje sve nači­ne mogu utje­ca­ti jedan na dru­gog stva­ra­ju­ći boga­ti soun­d­s­ca­pe koris­te­ći ne samo violi­nu, već i zvu­ko­ve tije­la u pokre­tu i mani­pu­la­ci­je rekvizitom.

_

Platformat se odr­ža­va pod pokro­vi­telj­stvom Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske. Platformu Doma mla­dih podr­ža­va­ju Zaklada Kultura nova i Nacionalna zak­la­da za razvoj civil­nog društva.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr