Dom mladih Split

Open Box

Open Box knjiž­ni­ca dje­lu­je kroz udru­gu Aktivist od 2013. godi­ne, pre­uzev­ši dio knji­ga od neka­daš­nje knjiž­ni­ce Dislexije. Trenutno bro­ji sto­ti­ne knji­ga koje se mogu posu­đi­va­ti bes­plat­no uz učla­nje­nje. Open Box posje­du­je doma­će i stra­ne časo­pi­se, fan­zi­ne, news­let­te­re i pam­fle­te te se u nje­mu odr­ža­va­ju druš­tve­na doga­đa­nja, edu­ka­ci­je i radionice.

Površina
28 m2
Namjena
knjiž­ni­ca, dnev­ni boravak
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
Kocka
Kontakt
openbox.​st@​gmail.​com

Radionica/predavanje Misao-osjećaj-ponašanje

Radionica/predavanje Misao-osje­ćaj-pona­ša­nje
04.11. / 20h / Galerija Kluba Kocka

GRUPA UZAJAMNE PODRŠKE

druženje, Open Box

02/11/2021

Grupa uzajamne podrške

Grupa uza­jam­ne podrške
02., 09., 16., 23. i 30.11. / 19 – 21h / Open Box

Galerija kluba Kocka, Open Box

25.10–15.11.2021

Poziv za korištenje prostora knjižnice Open Box i Galerije kluba Kocka

Poziv za kori­šte­nje pros­to­ra knjiž­ni­ce Open Box i Galerije klu­ba Kocka

Open Box / Moja Dugina obitelj

O sli­kov­ni­ci, koja će se moći dobi­ti bes­plat­no nakon pred­stav­lja­nja, i osta­lim tema­ma veza­nim uz rodi­telj­stvo LGBTI oso­ba u Hrvatskoj govo­rit će koor­di­na­tor udru­ge Dugine obi­te­lji i autor nas­tav­ka sli­kov­ni­ce Daniel Martinović i struč­na surad­ni­ca udru­ge, psi­ho­lo­gi­nja doc. dr. sc. Marina Štambuk.

druženje, GDZ, izložbe, Open Box

23.10.2019

OpenBox: Čajanka + F12 Free Art Display

Tradicionalna topla čajan­ka vra­ća se kako bismo pri­zval jesen… 

Open Box: Origami radionica

Nakon dugo vre­me­na, ori­ga­mi se vra­ća u Kocku! Spustite se u naš podrum, pa onda pop­ni­te u knjiž­ni­cu na radi­oni­cu osno­va ori­ga­mi­ja, i savij­te svog prvog ždra­la (samo još […]

druženje, GDZ, Open Box

20.5.2019

Open Box: Šah

Ohrabreni uspje­hom nedav­no odr­ža­nog ama­ter­skog tur­ni­ra u šahu, ponov­no orga­ni­zi­ra­mo šahov­sku večer u Openbox knjiž­ni­ci. Ovoga puta malo opu­šte­ni­ji đir — ne orga­ni­zi­ra­mo tur­nir kao prvi put, ali to […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr