Dom mladih Split

KUM

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Koalicija udru­ga mla­dih naj­sta­ri­ja je regis­tri­ra­na koali­ci­ja u Hrvatskoj (od 2001.), a radi na pro­duk­ci­ji i una­pre­đe­nju suvre­me­nih kul­tur­no-umjet­nič­kih doga­đa­nja u Splitu. Djelovanjem kroz Klub Kocka – jedan od rijet­kih alter­na­tiv­nih klu­bo­va u Splitu – mla­di­ma pru­ža ino­va­tiv­ne pro­gra­me te im osi­gu­ra­va pros­tor, teh­nič­ke uvje­te kao i men­tor­stvo za istra­ži­va­nje i eks­pe­ri­men­ti­ra­nje u svim podru­čji­ma glaz­be­no-vizu­al­nog stvaralaštva.

Koalicija udru­ga mla­dih — KUM od 2001. godi­ne u podrum­skim pros­to­ri­ma Doma mla­dih stva­ra sva­kod­nev­ne pro­gra­me koji inter­dis­ci­pli­nar­no obu­hva­ća­ju scen­ske, glaz­be­ne, edu­ka­tiv­ne, klup­ske, infor­ma­tič­ke te izlož­be­ne i umjet­nič­ke sadr­ža­je koji se pojav­lju­ju kao pred­met inte­re­sa mla­dih gra­da Splita. Programi su usmje­re­ni izva­nins­ti­tu­ci­onal­nim edu­ka­ci­ja­ma / radi­oni­ca­ma u služ­bi kva­li­tet­ni­jeg i raz­no­li­ki­jeg pro­vo­đe­nja slo­bod­nog vre­me­na mla­dih gra­da Splita. Trenutne udru­ge čla­ni­ce Koalicije su: KLFM, Aktivist, Romb, Studio ¾, Noćna leptirica.

E‑mail: kum.​kocka@​gmail.​com

Kontakt : Vedrana Krstulović Relija /​vkrstulov@​gmail.​com / 097 654 1106

Web

Facebook 

Instagram

ZVJERINJAK za otvorenje qFEST-a

druženje, Dvorište, glazba

27.8.2021

Za otvo­re­nje qFEST‑a, mjes­ta sigur­nog pros­to­ra i sudje­lo­va­nja LGBTIQ zajed­ni­ce u kul­tur­nom živo­tu, kolek­tiv queerANarchive je spre­mio još jedan ZVJERINJAK. U petak, 27. kolo­vo­za. queer zajed­ni­cu i prijatelje/ice […]

IPPIO PAYO u Dvorištu

druženje, Dvorište, glazba

31.7.2021

Vrijeme je i za jedan kon­cert u Dvorištu!

Membrain Festival 2021 Official Launch – Split

druženje, Dvorište, glazba

24.7.2021

Klub Kocka pozi­va na još jed­nu (ugod­no?) vru­ću večer u Dvorištu uz Membrain Festival 2021 Official Launch Party – Split

ZVJERINJAK pred Splitski pride

druženje, Dvorište

16.7.2021

ZVJERINJAK večer uoči Splitskog pridea

Regius Promo Party

Splitski pro­mo par­ty za ovo­go­diš­nji Regius Festival!

ZVJERINJAK

Nakon duže stan­ke vri­je­me je za novo dru­že­nje uz Zvjerinjak

Kocka Rapid Open: Turnir u šahu

Turnir u šahu u Kocki!
Bilo da se natje­če­te ili chil­la­te, biti će ovo pri­je sve­ga ugod­no i kva­li­tet­no dru­že­nje. Pozvani ste makar vam šah nije niti malo napet! 

Bookmobil + Ateneum u Ulici

druženje, književnost

19.4.2021

Razmjena knji­ga, buv­ljak knji­ga, poezi­ja, pred­stav­lja­nje fan­zi­na i što­šta još u pro­ljet­nom suto­nu oku­pit će nas u Ulici Doma.

Hodnik Sessions Stream w/ Zhuna

Hodnik Sessions pro­gram je Kluba Kocka koji za cilj ima pru­ži­ti mla­dim i neafir­mi­ra­nim lokal­nim izvo­đa­či­ma elek­tron­ske glaz­be pri­li­ku za nastup.

KockaStream_005 w/ Madezh, MJ Suddani

KockaStream live on Twitch: https://​www​.twit​ch​.tv/​k​l​u​b​k​o​cka ‑Madezh https://​soun​d​clo​ud​.com/​m​a​d​ezh ‑MJ Suddani https://​soun​d​clo​ud​.com/​m​j​s​u​d​d​ani

KockaStream_004 w/ Fikcio Monger LIVE, El Segundo

KockaStream_004 w/ Fikcio Monger LIVE, El Segundo Twitch KockaStream live on Twitch Soundcloud Fikcio Monger LIVE Web El Segundo @ KLFM​.ORG

Open air OPEN BOX

druženje, Dvorište, GDZ

16.5.2020

U dani­ma kad nema­mo puno izbo­ra i moguć­nos­ti za dru­že­nje, Aktivist vas pozi­va na večer dru­že­nja uz igre i pro­jek­ci­je. Zbog mje­ra veza­nih uz COVID-19, broj posjetitelja […]

KockaStream_003 w/ Carnero, Tonko, Mokosh

glazba, Hodnik (Kocka)

25.4.2020

KockaStream live on Twitch TV Carnero Tonko Mokosh   Facebook

KockaStream_002 w/ Agregat Sun, Anako, Foxy

Stream link Facebook ‑Agregat Sun (Dubokotoplo, Zg) ‑Anako (PULР, St) ‑Foxy (Blast Fest, Ši) 

Radionica sitotiska - Momci iz kvarta

Na prvoj radi­oni­ci sito­ti­ska u 2020. godi­ni pred­sta­vit će se teh­ni­ke pri­pre­me sita za tisak, te će svi ima­ti pri­li­ku otis­nu­ti pri­prem­lje­ne moti­ve na torbe.

Fucking Zvjerinjak

druženje, Dvorište, GDZ

12.8.2019

Fucking Zvjerinjak

Uz tra­di­ci­onal­no queer dru­že­nje uz hra­nu i glaz­bu ovog puta na Zvjerinjaku ima­te pri­li­ku vidje­ti film Fucking Against Fascism, a nakon dru­že­nja u Dvorištu, u Kockinom Hodniku oče­ku­je vas after Noćno kupanje. 

Kockin ormar

Ove se godi­ne, u pra­vom blag­dan­skom ras­po­lo­že­nju, bori­mo pro­tiv kon­zu­me­riz­ma i pazi­mo na našu maj­či­cu Zemlju, na šapi­ce bez doma i na vlas­ti­te nov­ča­ni­ke! U sri­je­du 18. prosinca, […]

Lezbijski obilazak atenske prošlosti 20.12.2019.

U petak, 20. pro­sin­ca u 20 sati u Galeriji Kluba Kocka u Domu mla­dih, Split, vod­stvo auto­ri­ca kroz pos­tav, otvo­rit će se izlož­ba Lezbijski obi­la­zak aten­ske proš­lo­si. Autorice […]

ULICA!

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgubidani!

House of Dynasty

➤ Premijerno pred­stav­lja­nje Drag Queen kolek­ti­va House of Dynasty ljub­ljan­skog klu­ba Tiffany u split­skom klu­bu Kocka!

Hodnik Sessions w/ KA97 b2b Loki

Hodnik Sessions w/ KA97 b2b Loki

Izvođači zain­te­re­si­ra­ni za nas­tup mogu se javi­ti na mail hodniksesh@​gmail.​com sa svo­jim mixe­vi­ma i neko­li­ko infor­ma­ci­ja o sebi.

Hodnik Sessions w/ buer

druženje, GDZ, glazba

2.5.2019

Misteriozni buer ime je na koje tre­ba pazi­ti. Nakon dužeg vre­me­na pro­ve­de­nog razvi­ja­ju­ći se u utro­bi under­gro­und sce­ne, napo­kon izla­zi pod tamu elek­tro­ni­ke poka­za­ti što zna. […]

Hodnik Sessions w/ VilaDT

druženje, GDZ, glazba

18.4.2019

Hodnik Sessions tjed­ni je pro­gram klu­ba Kocka koji za cilj ima pru­ži­ti mla­dim i neafir­mi­ra­nim lokal­nim izvo­đa­či­ma elek­tron­ske glaz­be pri­li­ku za nastup.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr