Dom mladih Split

Skate klub Kolo

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Skate klub Kolo je udru­ga koja se od 2011. godi­ne aktiv­no bavi pro­mo­ci­jom eks­trem­nih spor­to­va (ska­te, bmx, in-line itd.) među dje­com i mla­di­ma te kroz svoj pro­gram do danas okup­lja pre­ko 50 čla­no­va. Od 2018. godi­ne udru­ga dje­lu­je u pros­to­ru unu­tar Doma mla­dih, u kojem su čla­no­vi udru­ge izgra­di­li indo­or ska­te park koji do sada sadr­ži mini ram­pu, bowl i bmx cour­se te svu infras­truk­tu­ru potreb­nu za kva­li­tet­no funk­ci­oni­ra­nje pros­to­ra. Skate park danas, unu­tar svog rad­nog vre­me­na, okup­lja sve više zain­te­re­si­ra­nih, doma­ćih i stra­nih, za ova­kav oblik zabave.

E‑mail: skateboardkolo@​gmail.​com

Kontakt: Darko Ivanovski / 095/8918 – 846

Facebook

Instagram

ULICA!

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgubidani!

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr