Dom mladih Split

Galerija MKC

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Veliki gale­rij­ski pros­tor pod upra­vom je MKC‑a te se sva­ke godi­ne u lip­nju  pro­vo­di otvo­re­ni natje­čaj za produkciju/ kopro­duk­ci­ju gale­rij­skih pro­gra­ma. Natječaj je otvo­ren za auto­re, sku­pi­ne auto­ra i kul­tur­no-umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je. Godišnje se odr­ži više dese­ta­ka izlož­bi u pro­duk­ci­ji i kopro­duk­ci­ji Multimedijalnoga kul­tur­nog cen­tra i dru­gih orga­ni­za­ci­ja, od kojih je veći­na iz Doma mladih.

Površina
567 m2
Namjena
izlož­be, performansi
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
pla­to – sjever
Kontakt
mkcsplit@​mkcsplit.​hr

 IVAN MARUŠIĆ KLIF: KLIZANJE U NEPOZNATO

Galerija MKC, GDZ, izložbe, Sadržaji

1230.12.2019

U čet­vr­tak 12. pro­sin­ca u 19.30 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra se izlož­ba IVAN MARUŠIĆ KLIF: KLIZANJE U NEPOZNATO

NMG@PRAKTIKA: PROMOCIJA TROGODIŠNJEG KATALOGA

Galerija MKC, GDZ, izložbe

10.10.2019

NMG@PRAKTIKA 2016. – 2018. pro­mo­ci­ja tro­go­diš­njeg kata­lo­ga Četvrtak, 10.10.2019. Galerija MKC Split Ulica slo­bo­de 28 Vjerovali ili ne, ovo je već sed­ma godi­na da pro­vo­di­mo cik­lus NMG@PRAKTIKA u Domu mladih […]

Psu glede cvijeća / Nika Pećarina

Galerija MKC, GDZ, izložbe

910.7.2019

U petak, 30. kolo­vo­za u 19 sati raz­go­vo­rom s umjet­ni­kom otvo­rit će se izlož­ba Psu gle­de cvi­je­ća auto­ra Nike Pećarine u Galeriji Kluba Kocka u Domu mla­dih. U sklo­pu pro­gra­ma orga­ni­zi­ra se i pro­jek­ci­ja eks­pe­ri­men­tal­nog fil­ma istog nazi­va koja će se odr­ža­ti u nedje­lju, 1. ruj­na u 19:30 sati u Park šumi Marjan u amfi­te­atru u bli­zi­ni zoolo­škog vrta.

QAI / CEE

Galerija MKC, GDZ, izložbe

9.7.20192.4.2020

U uto­rak, 9. srp­nja u 20 sati u Galeriji Multimedijalnog kul­tur­nog cen­tra u Domu mla­dih u Splitu otva­ra se izlož­ba Queer Archives Institute polj­skog umjet­ni­ka Karola Radziszewskog. Splitski pos­tav pod nazi­vom QAI/CEE dono­si arhiv­ske mate­ri­ja­le kvir povi­jes­ti pri­kup­lje­ne u cen­tral­noj i istoč­noj Europi. Na otva­ra­nju orga­ni­zi­ra­no je vod­stvo umjet­ni­ka po izlož­bi. Izložba se može raz­gle­da­ti rad­nim danom do 26. srp­nja, u ter­mi­ni­ma od 17 do 21 sat. 

Vice Tomasović: Duhovna praksa

Galerija MKC, izložbe

930.5.2019

Vice Tomasović diplo­mi­rao je likov­nu umjet­nost 2009. godi­ne na split­skoj Umjetničkoj aka­de­mi­ji. Osnivač je i rav­na­telj Almissa Open Art fes­ti­va­la suvre­me­ne umjet­nos­ti u Omišu. Predsjednik je i vodi­telj izlož­be­nog pro­gra­ma Hrvatske udru­ge likov­nih umjet­ni­ka Split. Sudjelovao je na broj­nim samos­tal­nim i skup­nim izlož­ba­ma, umjet­nič­kim fes­ti­va­li­ma i mani­fes­ta­ci­ja­ma kao likov­ni umjet­nik, orga­ni­za­tor i kus­tos. Njegovo umjet­nič­ko izra­ža­va­nje veže se uz medij sli­kar­stva, ins­ta­la­ci­ja i per­for­man­sa. Dobitnik je neko­li­ko priz­na­nja kao autor.

53. Zagrebački salon / Izložba Hrvatskog dizajna 1718

Galerija MKC, izložbe

210.3.2019

53. Zagrebački salon / Izložba Hrvatskog dizajna 1718

U subo­tu 2. ožuj­ka 2018. u 19 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra­ju se 2 izlož­be, «53. Zagrebački salon- Desetljeće 2008 – 2018» nas­tao u pro­duk­ci­ji Udruženja hrvat­skih arhi­te­ka­ta i „Izložba Hrvatskog dizaj­na 1718-nagra­đe­ni rado­vi» nas­ta­la u pro­duk­ci­ji Hrvatskog dizaj­ner­skog druš­tva. Predstavljanje ovih izlož­bi u Splitu zajed­nič­ki orga­ni­zi­ra­ju Platforma 9,81 i Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar (MKC) u part­ner­stvu sa Udruženjem hrvat­skih arhi­te­ka­ta (UHA) i Hrvatskim dizaj­ner­skim druš­tvom (HDD). Tijekom tra­ja­nja izlož­be biti će orga­ni­zi­ra­na izla­ga­nja nagra­đe­nih auto­ra i auto­ra istra­ži­va­nja. Izložba osta­je otvo­re­na do 10.ožujka.

<

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr