Dom mladih Split

ISPOD BINE, sound art festival 2022

ISPOD BINE, sound art fes­ti­val 2022
9. — 23.10.2022.

Ovogodišnji ISPOD BINE, sound art fes­ti­val nudi čak dva tjed­na raz­nih doga­đa­nja na neko­li­ko loka­ci­ja u Domu mla­dih u Splitu, od kon­cert­nih izved­bi, pre­ko mul­ti­me­di­jal­nih izlož­bi, do pre­da­va­nja i radi­oni­ca, a svim doga­đa­nji­ma zajed­nič­ka kon­cep­tu­al­na okos­ni­ca je eks­pe­ri­men­ti­ra­nje zvukom.

Festival poči­nje surad­njom sa Platformatom, fes­ti­va­lom neza­vis­ne kul­tu­re, u orga­ni­za­ci­ji Platforme Doma mla­dih. Ova dva fes­ti­va­la zajed­nič­kim sna­ga­ma, 9.10. u 20 sati u klub Kocka dovo­de Kuću eks­trem­nog muzič­kog kaza­li­šta DB Indoša, ovaj put uz sudje­lo­va­nje legen­dar­nog ben­da Trobecove kruš­ne peći. KUŽNI IFRIT, dru­gi dio koz­mo­fo­nič­nog per­for­man­sa DB Indoš Kuće eks­trem­nog muzič­kog kaza­li­šta i Trobecovih kruš­nih peći, pro­iza­šao iz zajed­nič­kog rada za uda­lje­ne izved­be DEMONI KUGE, a pre­mi­jer­no je izve­den počet­kom godi­ne u Velikoj dvo­ra­ni Pogona Jedinstvo u Zagrebu.

Posebnost ovo­go­diš­njeg ISPOD BINE fes­ti­va­la je što će pred­sta­vi­ti lokal­ne, split­ske umjet­ni­ke raz­li­či­tih gene­ra­ci­ja i umjet­nič­kih izri­ča­ja, a sva­ki od njih pre­mi­jer­no dono­si novi umjet­nič­ki rad kre­iran upra­vo za ISPOD BINE fes­ti­val. Tako se 13.10. od 12 do 15 sati fes­ti­val­ska doga­đa­nja šire po cije­lom gra­du Splitu kroz pokret­nu audio ins­ta­la­ci­ju legen­di split­ske umjet­nič­ke sce­ne i pro­ta­go­nis­ta kolek­ti­va KVART Milana Brkića i Rina Efendića. U petak, 14.10. u Beton kinu Gordan Tudor, split­ski sak­so­fo­nist sa među­na­rod­nom kari­je­rom izvo­di svoj Solilokvij, a subo­tu 15.10. Toni Mijač, umjet­nik mla­đe gene­ra­ci­je otva­ra mul­ti­me­di­jal­nu izlož­bu „Pretvori se u uho“ u Galeriji MKC. Na samom zatva­ra­nju fes­ti­va­la, 23.10. pre­zen­ti­ra­mo još jed­nu legen­du split­ske neza­vis­ne sce­ne, Hrvoja Cokarića, koji kao c_bastard izvo­di zvu­kov­ni per­for­mans „arma­ge­don tor­ch“ u Kocki.

Osim split­skih sna­ga, koje fes­ti­val kon­ti­nu­ira­no podr­ža­va i pro­mo­vi­ra, te ih poti­če da eks­pe­ri­men­ti­ra­ju sa zvu­kom izvan svo­jih matič­nih umjet­nič­kih medi­ja, ISPOD BINE ove godi­ne pre­zen­ti­ra rad Miodraga Gladovića, inže­nje­ra elek­tro­teh­ni­ke, glaz­be­ni­ka i mul­ti­me­di­jal­ni umjet­ni­ka, koji je izu­zet­no akti­van na suvre­me­noj umjet­nič­koj sce­ni, bilo kao član umjet­nič­kog dvoj­ca Lightune.G s Bojanom Gagićem, bilo samos­tal­no, a svo­jim radom, inže­njer­skim zna­njem i izu­zet­nom kre­ativ­noš­ću kon­ti­nu­ira­no dopri­no­si ino­va­tiv­nos­ti pro­je­ka­ta u koji­ma sudje­lu­je. Kombinacija punk pris­tu­pa i DIY eti­ke, dva deset­lje­ća dugo glaz­be­nič­ko iskus­tvo u stil­ski raz­li­či­tim ben­do­vi­ma i pro­jek­ti­ma, inkor­po­ri­ra­nje i kori­šte­nje novih teh­no­lo­gi­ja u umjet­nič­kom radu, sen­zi­bi­li­tet za suvre­me­nu glaz­bu i umjet­nost — sve su to raz­lo­zi zbog kojih je Gladović pos­tao jed­no od naj­pro­mi­nent­ni­jih ime­na suvre­me­ne sce­ne, ponaj­pri­je eks­pe­ri­men­tal­ne i impro­vi­za­tor­ske glaz­be­ne, a u Splitu će odr­ža­ti pre­da­va­nje o svom radu i izves­ti audi­ovi­zu­al­ni per­for­mans „Packmess“.

Da ni ovo­go­diš­nji fes­ti­val ne pro­đe bez među­na­rod­nih gos­to­va­nja eta­bli­ra­nih zvu­kov­nih umjet­ni­ka, ove godi­ne pred­stav­lja­mo Manju Ristić, izu­zet­no među­na­rod­no aktiv­nu umjet­ni­cu koja je od ins­ti­tu­ci­onal­nog obra­zo­va­nja kao vilo­nis­t­ki­nja danas vrlo aktiv­na na impro i ekpe­ri­men­tal­noj glaz­be­noj sce­ni, a pred­stav­lja se audi­ovi­zu­al­nom ins­ta­la­ci­jom „Dobra voda“ koja će biti otvo­re­na u Galeriji klu­ba Kocka 21.10., nakon ćega sli­je­di impro soun­d­s­ca­pe puto­va­nje Igora Stanglitzkog.

I za kraj fes­ti­val dovo­di glaz­be­ni­cu Amy Denio iz Seatle‑a, koja je naj­poz­na­ti­ja kao sak­so­fo­nis­ti­ca u ben­du Kultur Shock, ali ova sves­tra­na umjet­ni­ca osim što svi­ra neko­li­ko ins­tru­me­na­ta te se per­ma­nent­no bavi peda­go­škim radom, radi i vokal­ne impro­vi­za­ci­je, te će u Splitu u nedje­lju, 23.10. napra­vi­ti vokal­nu impro radi­oni­cu za sve zain­te­re­si­ra­ne, a nakon toga solo izved­bu u koju će odmah inkor­po­ri­ra­ti snim­ke vokal­nih impro­vi­za­ci­ja sa polaz­ni­ci­ma radionice.

Sound art fes­ti­val ISPOD BINE 2016. osno­va­li su i vode Natasha Kadin i Hrvoje Pelicarić, a ove godi­ne pro­vo­di se u part­ner­stvu sa Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom Splitu, Platformom Doma mla­dih, Koalicijom udru­ga mla­dih te uz finan­cij­sku podr­šku Grada Splita i Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH. Autori logo­ti­pa fes­ti­va­la su Kazinoti & Komenda, a ovo­go­diš­nji vizu­al­ni iden­ti­tet obli­ko­vao je Igor Stanglitzky, te pla­kat sito­ti­skao Edi Matić, E.m.gra, dok je ani­ma­ci­je radi­la Tihana Mandušić.

Program_
09/10
20h_klub Kocka
ISPOD BINE meets PLATFORMAT
DB Indoš
Kuća eks­trem­nog muzič­kog kazališta &
Trobecove kruš­ne peći – KUŽNI IFRIT

13/10
12h – 15h grad Split
Milan Brkić / Rino Efendić – Pokretna audio
skulptura

14/10
20h_Beton kino
Gordan Tudor – Soliloquy

15/10
21h_Galerija MKC
Toni Mijač – Pretvori se u uho

21/10
20h_Galerija klu­ba Kocka
Manja Ristić / Aleksandar Lazar – Dobra voda

21/10
22h_klub Kocka
Igor Stangliczky — MOOD_EXC_2.1

22/10
17h_Beton kino
Mijo Gladović – predavanje

22/10
20h_Beton kino
Mijo Gladović – Packmess

23/10
17h_Beton kino
Amy Denio – IMPROVOKALL – radionica

23/10
20h_Beton kino
Amy Denio – IMPROVOKALL – izvedba

23/10
22h_klub Kocka
c_bastard – arma­ge­don torch

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr