Dom mladih Split

Pozitivna sila

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Udruga za kul­tu­ru i sport Pozitivna sila, u sklo­pu koje dje­lu­je suvre­me­ni cir­ku­ski kolek­tiv ROOM 100, koji su, 2007. godi­ne, osno­va­li Antonija Kuzmanić i Jakov Labrović. ROOM 100 bavi se pro­duk­ci­jom i dis­tri­bu­ci­jom pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa, per­for­man­sa i eks­pe­ri­men­tal­nog kaza­li­šta te reali­za­ci­jom raz­li­či­tih pro­je­ka­ta i pro­gra­ma čime izrav­no dje­lu­je na razvoj suvre­me­nog cir­ku­sa u Hrvatskoj i nje­go­vu rele­vant­nost u lokal­nom, naci­onal­nom i među­na­rod­nom okvi­ru. Predstave koje je kolek­tiv pro­du­ci­rao među­na­rod­no su nagra­đi­va­ne i dis­tri­bu­ira­ne; ROOM 100 uprav­lja HALOM 100 – rezi­den­cij­skim cen­trom za suvre­me­ni cir­kus (prvim tak­vim pros­to­rom u kul­tu­ri u RH); part­ner je na pro­jek­tu „Circusnext PLaTFoRM“ koji je finan­ci­ran kroz pro­gram Kreativne Europe od 2018. do 2021. godine.

Kontakt: Antonia Kuzmanić / antonia.​kuzmanic@​gmail.​com / 099/668‑1189

Web

Facebook

Instagram

Room 100: Ljetni cirkuski kamp

Kroz pro­jekt “Cirkus na mar­gi­ni” suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100 i u surad­nji s Cirkus Kolektivom, u Splitu će se od 18. do 24. kolo­vo­za odr­ža­ti radi­oni­ca dra­ma­tur­gi­je za suvre­me­ne cir­ku­ske umjet­ni­ke s reno­mi­ra­nim cir­ku­skim dra­ma­tur­gom, reda­te­ljem, pro­fe­so­rom i umjet­ni­kom Robertom Magrom. 

Predstava: "Đavolji odvjetnik"

Predstava:

IMRC /Divert kolek­tiv i Martina Tomić: Đavolji odvjet­nik Petero izvo­đa­ča i izvo­đa­či­ca – Mia Kevo, Leon Goličnik, Jason Mullhausen, Marjan Pajvot i Helvecia Tomić —  kroz kore­ogra­fi­ju Martine […]

Hugo Bergman: Between me and a hard place 

Od 29. lip­nja do 13. srp­nja jedan od naj­u­pe­čat­lji­vi­jih cyr whe­el akro­ba­ta u Europi, Hugo Bergman bora­vit će na rezi­den­ci­ji u Amfiteatru Doma mla­dih. Na dvo­tjed­noj rezi­den­ci­ji Hugo će nas­ta­vi­ti radi­ti na cje­lo­ve­čer­njoj pred­sta­vi “Between me and a hard pla­ce” s kojom je Hugo pred­se­lek­ti­ran kao jedan od umjet­ni­ka “cir­cus­next” pro­jek­ta 2020 – 2021. 

Un loup pour l'homme: FACE NORD

GDZ, izvedbeni program, Plato

45.7.2019

Jedan od naj­ci­je­nje­ni­jih fran­cu­skih suvre­me­nih cir­ku­skih kolek­ti­va Un loup pour l’hom­me dola­zi u Split!

ZVUK 100: MARJA AHTI

ZVUK 100 novi je eks­pe­ri­me­tal­ni glaz­be­no-izved­be­ni pro­gram split­skog suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100 čiji je cilj pri­bli­ži­ti split­skoj publi­ci eks­pe­ri­men­tal­nu i ambi­jen­tal­nu elek­tron­sku glaz­bu pred­stav­lja­ju­ći glaz­be­ni­ke iz Hrvatske, regi­je i Europe.
Nakon gos­to­va­nja beograd­ske Svetlane Maraš u stu­de­nom 2018. godi­ne, 27. lip­nja 2019. godi­ne u Amfiteatru Doma mla­dih pred­sta­vit će nam se šved­sko-fin­ska umjet­ni­ca Marja Ahti.

Madame Gauc: Fil (work-in-progress)

GDZ, izvedbeni program

29.5.2019

Zadovoljstvo nam je pozva­ti vas na pre­zen­ta­ci­ju pred­sta­ve u nas­ta­ja­nju “Fil” špa­njol­skog suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va Madame Gauc u Amfiteatru Doma mla­dih u sri­je­du 29. svib­nja u 21:00.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr