Dom mladih Split

Predstava: "Đavolji odvjetnik"

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

IMRC /Divert kolektiv i Martina Tomić: Đavolji odvjetnik

Petero izvo­đa­ča i izvo­đa­či­ca – Mia Kevo, Leon Goličnik, Jason Mullhausen, Marjan Pajvot i Helvecia Tomić —  kroz kore­ogra­fi­ju Martine Tomić, glaz­bu Nenada Kovačića i dra­ma­tur­gi­ju Nine Gojić pro­pi­tu­je i istra­žu­je prin­ci­pe poli­lo­gič­nos­ti i zajed­nič­kog dono­še­nja odluka.

Ukidanjem rije­či iz polja ver­bal­nog raz­go­vor se seli u pros­tor ple­sa koji nas­ta­je intu­itiv­no, slu­ša­njem namje­ra i pres­truk­tu­ri­ra­njem paž­nje. Ono što pos­ta­je vid­lji­vo u prvom pla­nu su pro­ce­si pre­go­va­ra­nja izme­đu raz­li­či­tih tije­la, onih ples­nih i onih koji odstu­pa­ju od nor­ma­li­zi­ra­nih očekivanja.

Nadamo se da ćemo ovom izved­bom potak­nu­ti publi­ku na raz­miš­lja­nje o ink­lu­zi­ji odnos­no uklju­či­va­nju svih poje­di­na­ca u lokal­nu zajed­ni­cu, a kole­ge sa sce­ne na uklju­či­va­nje u umjet­nič­ke produkcije.

Izvedba pred­sta­va reali­zi­ra se u surad­nji IMRC /Divert kolek­ti­va, Kolaborativne izved­be­ne plat­for­me i ROOM 100.

Foto album

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr