Dom mladih Split

Play Drama / Infoteka

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Riječ je o pros­to­ru  u pri­zem­lju koji tre­nut­no koris­ti kaza­li­šte PlayDrama za tre­nin­ge i kaza­liš­nu pro­duk­ci­ju. U dalj­njoj buduć­nos­ti je mogu­će nje­go­vo pre­ure­đe­nje u Infoteku, odnos­no pros­tor za infor­mi­ra­nje i dru­že­nje. Prostor je ori­jen­ti­ran na pla­to Doma.

Površina
89 m2
Namjena
kaza­liš­na produkcija
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
pla­to – zapad
Kontakt
Ankica Bugarin / 091 411 7770

Predstave glumačkog studija PlayDrama u lipnju

Nakon dvi­je sezo­ne ispre­ki­da­nog, ali pre­da­nog, rada kaza­li­šte PlayDrama izla­zi pred publi­ku u amfi­te­atru Doma mladih.

Stavi sjedalicu desno

Stavi sje­da­li­cu des­no je krat­ki igra­ni film sce­na­ris­ta i reda­te­lja Elvisa Bošnjaka u kojem glav­ne ulo­ge tuma­če Donat Zeko i Monika Vuco Carev, a kore­ogra­fi­ju pot­pi­su­je Karolina Šuša. Inspiriran […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr