Dom mladih Split

Stavi sjedalicu desno

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Stavi sje­da­li­cu des­no je krat­ki igra­ni film sce­na­ris­ta i reda­te­lja Elvisa Bošnjaka u kojem glav­ne ulo­ge tuma­če Donat Zeko i Monika Vuco Carev, a kore­ogra­fi­ju pot­pi­su­je Karolina Šuša. Inspiriran vjež­bom koja se tije­kom neko­li­ko godi­na razvi­ja­la u Glumačkom stu­di­ju kaza­li­šta PlayDrama, film pra­ti dvo­je lju­bav­ni­ka koji poku­ša­va­ju ostva­ri­ti odnos u pros­to­ru koje­ga doživ­lja­va­ju druk­či­je. Naime, sje­da­li­ca koja je jed­nom part­ne­ru lije­vo, dugom je des­no. Svatko od njih očaj­nič­ki želi pro­mi­je­ni­ti odnos part­ne­ra pre­ma pros­to­ru, kako bi lju­bav bila mogu­ća. Zanimljivost ove film­ske igre u tome je što i gle­da­telj pros­tor doživ­lja­va druk­či­je od oso­ba iz fil­ma. Ono što film­ski lik vidi kao des­no, gle­da­te­lju je lije­vo. Tako i on zajed­no s juna­ci­ma mije­nja stra­ne. U fil­mu sudje­lu­je dva­de­set sadaš­njih i biv­ših polaz­ni­ka Glumačkog stu­di­ja kaza­li­šta PlayDrama.

Može se pogle­da­ti onli­ne od 15. svib­nja, na YouTube kana­lu PlayDramaTeatar.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr