Dom mladih Split

Dan tovara - radio edition

Udruga Uzgon, KLFM i Prirodoslovni muzej iz Splita pozi­va­ju vas na radij­ski dan tova­ra. Provedite ovu subo­tu sa nama na frek­ven­ci­ja­ma KLFM‑a ili, uko­li­ko se želi­te malo raz­mr­da­ti uži­vo, u ZOO vrtu Split. Zabavljat će vas Eclectiko KLFM posa­da uz pomoć C‑bastarda. Za sve one koji žele doći uži­vo, jed­na mala napo­me­na: naime, zbog pro­pi­sa­nih zaštit­nih mje­ra suz­bi­ja­nja epi­de­mi­je CoVid-19, u ZOO vrtu je dozvo­lje­no zadr­ža­va­nje mak­si­mal­no 40 oso­ba uz odr­ža­va­nje pro­pi­sa­nog raz­ma­ka, što zna­či da nakon što 40 lju­di uđe u ZOO vrt, više neće biti mogu­će ući dok net­ko od posje­ti­oca ne iza­đe. Zato, za one koji pla­ni­ra­ju doći slu­ša­ti pro­gram uži­vo, pre­po­ru­ču­je­mo da dođu nešto rani­je od pla­ni­ra­nog počet­ka događaja.

 

Foto

Aktivnost je dio pro­jek­ta “Gradimo Dom zajed­no”, koji je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da. Sadržaj tek­s­ta odgo­vor­nost je Platforme Doma mladih.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr