Dom mladih Split

KockaStream_005 w/ Madezh, MJ Suddani

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

KockaStream live on Twitch:
https://​www​.twit​ch​.tv/​k​l​u​b​k​o​cka

-Madezh
https://​soun​d​clo​ud​.com/​m​a​d​ezh

-MJ Suddani
https://​soun​d​clo​ud​.com/​m​j​s​u​d​d​ani

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr