Dom mladih Split

PDM

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Platforma Doma mla­dih dje­lu­je kao zago­va­rač­ka plat­for­ma na lokal­noj razi­ni – nepro­fit­na, nes­tra­nač­ka i par­ti­ci­pa­tiv­na ini­ci­ja­ti­va za neza­vis­nu kul­tur­nu sce­nu i sce­nu mladih.

Kroz svo­je dje­lo­va­nje kon­cen­tri­ra­na je na pros­tor Doma mla­dih, kao jedi­nog pros­to­ra u Splitu koji vodi usta­no­va u kul­tu­ri, a koji je “dom” neza­vis­noj sce­ni. Aktivnosti koje zago­va­rač­ka plat­for­ma pro­vo­di usmje­re­ne su kon­cep­tu Doma mla­dih kao druš­tve­no kul­tur­nog cen­tra koji okup­lja orga­ni­za­ci­je i poje­din­ce i svo­jim kon­ti­nu­ira­nim pro­gra­mom omo­gu­ću­je edu­ka­ci­ju, pro­duk­ci­ju i pre­zen­ta­ci­ju suvre­me­ne umjet­nos­ti i kul­tu­re u Splitu, Dalmaciji i šire. PDM zago­va­ra model uprav­lja­nja koji će omo­gu­ći­ti dije­lje­nje pra­va i odgo­vor­nos­ti s Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom Split i Gradom Splitom kroz razvoj civil­no-jav­nog part­ner­stva koje je for­ma­li­zi­ra­no spo­ra­zu­mom. Platformu Doma mla­dih čini 14 orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva iz podru­čja suvre­me­ne kul­tu­re i umjet­nos­ti a to su Aktivist, Info zona, Kino klub Split, KLFM-radio u zajed­ni­ci, Mavena — 36 nje­zi­nih čuda, Platforma 9,81, Pozitivna sila, QueerANarchive, Style Force, Uzgon, KAM Hram, Pričigin, Skate klub KOLO i Tiramola.

Od 2015. godi­ne Platforma Doma mla­dih dje­lu­je kao for­mal­na udru­ga, odnos­no savez udru­ga za neza­vis­nu kul­tur­nu sce­nu i sek­tor mla­dih. Ona Dom mla­dih vidi kao pros­tor u kojem će se razvi­ja­ti i pre­zen­ti­ra­ti suvre­me­ne umjet­nič­ke, kul­tur­ne i kri­tič­ke druš­tve­ne prak­se i aktiv­nos­ti. Platforma Doma mla­dih zago­va­ra pro­mje­nu mode­la uprav­lja­nja pros­to­rom jer teži demo­kra­tič­ni­jem mode­lu uprav­lja­nja i inten­ziv­ni­jem uklju­či­va­nju gra­đa­na i gra­đan­ki koji bi tre­ba­li rav­no­prav­no sudje­lo­va­ti u pro­ce­si­ma dono­še­nja odlu­ka i dije­li­ti odgo­vor­nost za uprav­lja­nje. Platforma Doma mla­dih bi zajed­no s usta­no­vom u kul­tu­ri i gra­dom Splitom, kroz model civil­no-jav­nog part­ner­stva, (su)upravljala pros­to­rom. U okvi­ru tog mode­la odgo­vor­nost pre­ma pros­to­ru je jed­na­ka, pro­gra­mi i cilje­vi Doma mla­dih zajed­nič­ki su pla­ni­ra­ni te nijed­na stra­na ne posje­du­je moć nad dru­gom kada je riječ o pla­ni­ra­nju i odlu­či­va­nju. To je jedi­ni kon­cept koji gra­đa­ni­ma omo­gu­ću­je sudje­lo­va­nje u pla­ni­ra­nju kul­tur­nih sadr­ža­ja u tak­vim pros­to­ri­ma. Naime, ako Grad ili neka usta­no­va uprav­lja­ju spo­me­nu­tim pros­to­ri­ma i sadr­ža­ji­ma koji se reali­zi­ra­ju unu­tar njih, gra­đa­ni tu nema­ju pris­tup osim kao pasiv­ni korisnici.
Kada je riječ o finan­ci­ra­nju pro­gram­skih aktiv­nos­ti kojih je reali­za­ci­ja pla­ni­ra­na u okvi­ru Doma mla­dih, PDM pro­vo­di pro­jekt „Gradimo Dom zajed­no“ u part­ner­stvu s Gradom Splitom, Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom — MKC, Clusterom za eko-druš­tve­ne ino­va­ci­je i razvoj — CEDRA Split, Koalicijom udru­ga mla­dih — KUM i Festivalom medi­te­ran­skog fil­ma Split — FMFS, koji je finan­ci­ran iz Europskog soci­jal­nog fon­da pre­ko pozi­va za dodje­lu bes­po­vrat­nih sred­sta­va „Kultura u cen­tru – pot­po­ra razvo­ju jav­no-civil­nog part­ner­stva u kulturi“.

Kontakt oso­ba: Lea Štambuk / pdm@​pdm.​hr
Web
Facebook
Instagram

Predstavljanje novog središnjeg portala u kulturi grada Splita

Predstavljanje novog središnjeg portala u kulturi grada Splita

Svrha novo­po­kre­nu­tog por­ta­la je poti­ca­nje surad­nje orga­ni­za­to­ra i pro­vo­di­te­lja pro­gra­ma u kul­tu­ri u gra­du Splitu, kako u jav­nom, tako i u civil­nom sek­to­ru te infor­mi­ra­nje gra­đa­na o usta­no­va­ma, orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva i kul­tur­no-umjet­nič­kim orga­ni­za­ci­ja­ma i nji­ho­vim kul­tur­nim programima.

Kriteriji korištenja Doma mladih

Radionica za uspos­tav­lja­nje Kriterija kori­šte­nja pros­to­ra Doma mla­dih odr­žat će se putem Zoom apli­ka­ci­je, a nami­je­nje­na je pri­mar­no svim koris­ni­ci­ma zgra­de Doma mla­dih te surad­ni­ci­ma na pro­jek­tu “Gradimo Dom zajedno”.

Gradimo Dom zajedno / ožujak 2020

GDZ

02/03/2020

Novi mje­sec je zapo­čeo, a s nji­me sti­žu i novi filmski/izvedbeni/izložbeni programi!

Veljača u LGBT Centru

Veljača u LGBT Centru – bogat druš­tve­no-kul­tur­ni pro­gram za zajednicu.

Izložba Tajni Split na Platformatu 2019

Galerija MKC, izložbe

2122.12.2019

U subo­tu, 21.12.2019 na katu Galerije MKC‑a u 21.00h otvo­rit će se izlož­ba ‘Tajni Split’.

Radionica izrade marketinškog plana Doma mladih

Radionica izrade marketinškog plana Doma mladih

Radionica je dio pro­jek­ta „Gradimo Dom zajed­no“, kojeg je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da. Radionice će izvo­di­ti Vanja Bijelić Pavlović iz tvrt­ke Jackie agency. […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr