Dom mladih Split

PDM

Predstavljanje novog središnjeg portala u kulturi grada Splita

Predstavljanje novog središnjeg portala u kulturi grada Splita

Svrha novo­po­kre­nu­tog por­ta­la je poti­ca­nje surad­nje orga­ni­za­to­ra i pro­vo­di­te­lja pro­gra­ma u kul­tu­ri u gra­du Splitu, kako u jav­nom, tako i u civil­nom sek­to­ru te infor­mi­ra­nje gra­đa­na o usta­no­va­ma, orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva i kul­tur­no-umjet­nič­kim orga­ni­za­ci­ja­ma i nji­ho­vim kul­tur­nim programima.

Kriteriji korištenja Doma mladih

Radionica za uspos­tav­lja­nje Kriterija kori­šte­nja pros­to­ra Doma mla­dih odr­žat će se putem Zoom apli­ka­ci­je, a nami­je­nje­na je pri­mar­no svim koris­ni­ci­ma zgra­de Doma mla­dih te surad­ni­ci­ma na pro­jek­tu “Gradimo Dom zajedno”.

GDZ

02/03/2020

Gradimo Dom zajedno / ožujak 2020

Novi mje­sec je zapo­čeo, a s nji­me sti­žu i novi filmski/izvedbeni/izložbeni programi!

Veljača u LGBT Centru

Veljača u LGBT Centru – bogat druš­tve­no-kul­tur­ni pro­gram za zajednicu.

Galerija MKC, izložbe

2122.12.2019

Izložba Tajni Split na Platformatu 2019

U subo­tu, 21.12.2019 na katu Galerije MKC‑a u 21.00h otvo­rit će se izlož­ba ‘Tajni Split’.

Radionica izrade marketinškog plana Doma mladih

Radionica izrade marketinškog plana Doma mladih

Radionica je dio pro­jek­ta „Gradimo Dom zajed­no“, kojeg je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da. Radionice će izvo­di­ti Vanja Bijelić Pavlović iz tvrt­ke Jackie agency. […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr