Dom mladih Split

Predstavljanje novog središnjeg portala u kulturi grada Splita

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Svrha novo­po­kre­nu­tog por­ta­la je poti­ca­nje surad­nje orga­ni­za­to­ra i pro­vo­di­te­lja pro­gra­ma u kul­tu­ri u gra­du Splitu, kako u jav­nom, tako i u civil­nom sek­to­ru te infor­mi­ra­nje gra­đa­na o usta­no­va­ma, orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva i kul­tur­no-umjet­nič­kim orga­ni­za­ci­ja­ma i nji­ho­vim kul­tur­nim programima.

Novi sre­diš­nji por­tal za kul­tu­ru gra­da Splita dio  je pro­jek­ta “Gradimo Dom zajed­no” koji pro­vo­di Platforma Doma mla­dih u part­ner­stvu s Gradom Splitom, Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom Split, Koalicijom udru­ga mla­dih, Clusterom za eko-druš­tve­ne ino­va­ci­je CEDRA Split i Festivalom medi­te­ran­skog fil­ma Split.

 

Ovo će pred­stav­lja­nje pos­lu­ži­ti kao pri­li­ka za dija­log pred­stav­ni­ka medi­ja, part­ne­ra na pro­jek­tu, pred­stav­ni­ka usta­no­va u kul­tu­ri, orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva i kul­tur­no-umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja koje orga­ni­zi­ra­ju i pro­vo­de sadr­ža­je u kulturi.

Svrha novo­po­kre­nu­tog por­ta­la je osna­ži­va­nje umre­že­nos­ti i poti­ca­nje surad­nje orga­ni­za­to­ra i pro­vo­di­te­lja pro­gra­ma u kul­tu­ri u gra­du Splitu, kako u jav­nom, tako i u civil­nom sek­to­ru te infor­mi­ra­nje gra­đa­na o usta­no­va­ma, orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva i kul­tur­no-umjet­nič­kim orga­ni­za­ci­ja­ma i nji­ho­vim kul­tur­nim pro­gra­mi­ma. Ovaj će por­tal slu­ži­ti kao onli­ne alat orga­ni­za­to­ri­ma doga­đa­ja u kul­tu­ri koji će ima­ti moguć­nos­ti izrav­nog kre­ira­nja sadr­ža­ja por­ta­la uno­som naj­a­va za doga­đa­nja u kul­tu­ri koja organiziraju.

Također, ovom će pri­li­kom Alen Munitić s Festivala medi­te­ran­skog fil­ma Split, part­ner­ske orga­ni­za­ci­je na pro­jek­tu “Gradimo Dom zajed­no”, pred­sta­vi­ti pro­gram fes­ti­va­la u kinu na otvo­re­nom ispred Doma mla­dih, kao i raz­go­vo­re s reda­te­lji­ma fil­mo­va sred­njeg metra koji će usli­je­di­ti nakon pro­jek­ci­ja u kinu na Domu.

Projekt “Gradimo Dom zajed­no” sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da (ukup­na vri­jed­nost pro­jek­ta je 2.498.102,41 kn od čega su 2.123.387,05 kn sred­stva Europske uni­je). Projektom “Gradimo Dom zajed­no” želi se osna­ži­ti kapa­ci­te­te dioni­ka kul­tu­re gra­da Splita u podru­čju sudi­onič­kog uprav­lja­nja, una­pri­je­di­ti pos­to­je­ći model uprav­lja­nja Domom mla­dih te pro­mo­vi­ra­ti Split i Dom mla­dih kao žari­šte kul­tur­ne i umjet­nič­ke eman­ci­pa­ci­je kroz veću uklju­če­nost lokal­ne zajednice.

S obzi­rom da će se pred­stav­lja­nje odr­ža­ti u pros­to­ru Razred koji je tre­nu­tač­no u pro­ce­su adap­ta­ci­je, moli­mo Vas da dođe­te na pla­to pred Domom mla­dih gdje će Vas doče­ka­ti orga­ni­za­to­ri i odves­ti do pros­to­ri­ja Razreda.

Radujemo se Vašem dolasku!

Foto album

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr