Dom mladih Split

Izložba Tajni Split na Platformatu 2019

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Galerija MKC, izložbe,

2122.12.2019

U subo­tu, 21.12.2019 na katu Galerije MKC‑a u 21.00h otvo­rit će se izlož­ba ‘Tajni Split’.

‘Tajni Split’ je medij­sko-arhiv­ski pro­jekt pro­mo­to­ra i arhi­vis­ta split­ske neza­vis­ne sce­ne Igora Mihovilovića i part­ner­skih surad­ni­ka te orga­ni­za­ci­ja reali­zi­ran u 2019. godi­ni kroz pro­jekt ‘25 godi­na neza­vis­nog umjet­nič­kog akti­viz­ma u Domu mla­dih’. Projekt sis­te­ma­ti­zi­ra više od dva deset­lje­ća pri­kup­lje­nih poda­ta­ka i doku­me­na­ta pove­za­nih s neza­vis­nom sce­nom gra­da Splita i fizič­ki ih traj­no pohra­nju­je u com­mu­nity arhiv dos­tu­pan u sklo­pu Platforme Doma mla­dih. Izložba koja ujed­no i pro­mo­vi­ra cje­lo­ku­pan pro­jekt (arhi­vu, pod­cast, web) reali­zi­ra­na je kroz istra­ži­vač­ko-surad­nič­ki rad Hrvoja Cokarića, Ivana Svaguše i Igora Mihovilovića.
Sam sadr­žaj ove izlož­be mikro­skop­ski je nasu­mič­no pore­dan izbor iz pos­to­je­ćih mate­ri­ja­la o neza­vis­noj kul­tur­noj sce­ni gra­da Splita za koji auto­ri sma­tra­ju kako je poten­tan za dalj­nje raz­ma­tra­nje, istra­ži­va­nje, i opće­ni­to sis­te­ma­ti­zi­ra­nje zain­te­re­si­ra­nih poje­di­na­ca i javnosti.

Projekt ‘Tajni Split’ ne pre­ten­di­ra biti sve­obu­hva­tan niti aka­dem­ski kon­ci­pi­ran pro­jekt i u nje­mu su efe­mer­ne poje­di­nos­ti iz split­ske neza­vis­ne kul­tur­ne povjes­ti podjed­na­ko bit­ne i apos­tro­fi­ra­ne kao i poje­di­ni pro­jek­ti koji su bili dugo­vječ­ni­ji i stek­li širu afir­ma­ci­ju u bilo kojem smis­lu. Također želi­mo da ‘TS’ bude pro­jekt traj­no otvo­ren svi­ma koji sma­tra­ju kako ima­ju bilo kak­ve mate­ri­ja­le vri­jed­ne čuva­nja i spa­ša­va­nja od zabo­ra­va i pro­pa­da­nja. Kvalitetnim radom na vred­no­va­nju proš­los­ti poma­že­mo boljem razu­mi­je­va­nju sadaš­njos­ti i obli­ko­va­nju živ­lje i aktiv­ni­je buduć­nos­ti neza­vis­ne kul­tur­ne scene.

Izložbu su surad­nič­ki reali­zi­ra­li Platforma Doma Mladih, Kino klub Split i KUU Uzgon uz finan­cij­sku pot­po­ru Zaklade Kultura Nova, te je dio ovo­go­diš­njeg Platformata.

(*Fotografija na header sli­ci by Marin Zorić, Art Squat pri­pre­me, jesen 1994)

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr