Dom mladih Split

Studio 3/4

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Studio ¾ jed­na je od udru­ga koje dje­lu­ju unu­tar Koalicije udru­ga mla­dih, a osno­va­na je s ciljem pro­mi­ca­nja glaz­be i audi­ovi­zu­al­nog stva­ra­laš­tva. Organizacija izved­bu dije­la pro­gram­skih aktiv­nos­ti pro­vo­di u pros­to­ri­ma Kluba Kocka, tj. u pros­to­ri­ja­ma inter­no nazva­ni­ma “3” i “4”. U nji­ma se izvo­de glaz­be­ne pro­be mla­dih ben­do­va te pro­duk­cij­ske aktiv­nos­ti poput mik­sa­nja, mas­te­ri­ra­nja i sni­ma­nja glaz­be­nih mate­ri­ja­la. Drugi je dio pro­gram­skih aktiv­nos­ti usmje­ren k orga­ni­za­ci­ji glaz­be­nih doga­đa­ja, poput popu­lar­nog metal pro­gra­ma „ZloSTavljanje“, „Gitarijada“ – natje­ca­nje mla­dih i neafir­mi­ra­nih glaz­be­ni­ka koji svo­ju glaz­bu ima­ju pri­li­ku pred­sta­vi­ti publi­ci na pla­tou Doma mladih.

E‑mail: studio34kocka@​gmail.​com

Kontakt : Jakov Tešija / jakovtes@​gmail.​com / 091/195‑4484

Facebook

Gitarijada Vol. 3

druženje, glazba, Plato

2627.8.2021

Gitarijada se vra­ća na pla­to Doma mla­dih u nešto dru­ga­či­jem izdanju
26. – 27.8 2021. / 16:00 – 23:30h

Ljudi za kvart, kvart za ljude (buvljak)

druženje, Dvorište, GDZ

17.10.2020

Reciklirajmo, sma­nji­mo otpad i pomog­ni­mo našim živo­tinj­skim sugra­đa­ni­ma! Ovo doga­đa­nje zamiš­lje­no je kao raz­mje­na doba­ra, a odvit će se pre­ma jed­nos­tav­nom prin­ci­pu: odne­si sve što ti se […]

Ljudi za kvart, kvart za ljude (buvljak za šapice)

19.9.2020. | 17:00H KMAN / ŠIBENSKA 31 – DJEČJE IGRALIŠTE Reciklirajmo, sma­nji­mo otpad i pomog­ni­mo našim živo­tinj­skim sugra­đa­ni­ma! Ovo doga­đa­nje zamiš­lje­no je kao raz­mje­na za sve […]

Gitarijada + Wizard of Stone Mountain

GDZ, glazba, Plato

27.7–29.8.2020

GITARIJADA 2020 + WIZARD OF STONE MOUNTAIN

ZloSTavljanje: Defiant, Contusio, 404

glazba, Veliki prostor (Kocka)

1516.2.2020

Drugo ovo­go­diš­nje izda­nje ZloSTavljanja vam pred­stav­lja još tri odlič­na benda.

Gitarijada + RØLØ live

GDZ, glazba, Plato, Studio 3/4

30.8.2019

Dođite i podr­ži­te mla­de i neafir­mi­ra­ne ben­do­ve, zaple­ši­te i zaba­vi­te se na RØLØ open air‑u, a nakon sve­ga vidi­mo se u klu­bu na još jed­nu dozu ras­ple­sa­nih DJeva uz HIT na HIT!

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr