Dom mladih Split

Studio 3/4

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Studio 3/4 glaz­be­ni je stu­dio koji dje­lu­je unu­tar klu­ba Kocka, a u kojem se odr­ža­va­ju pro­be ben­do­va te pro­du­ci­ra­ju snim­lje­ni mate­ri­ja­li. Rad stu­di­ja pru­ža mla­di­ma moguć­nost kva­li­tet­nog sni­ma­nja demo mate­ri­ja­la, sa ciljem jača­nja glaz­be­ne sce­ne mladih.

Površina
29 m2
Namjena
stu­dio za pro­be i sni­ma­nje glazbenika
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
Kocka
Kontakt
studio34kocka@​gmail.​com

Gitarijada + RØLØ live

GDZ, glazba, Plato, Studio 3/4

30.8.2019

Dođite i podr­ži­te mla­de i neafir­mi­ra­ne ben­do­ve, zaple­ši­te i zaba­vi­te se na RØLØ open air‑u, a nakon sve­ga vidi­mo se u klu­bu na još jed­nu dozu ras­ple­sa­nih DJeva uz HIT na HIT!

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr