Dom mladih Split

ZloSTavljanje: Defiant, Contusio, 404

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Drugo ovo­go­diš­nje izda­nje ZloSTavljanja vam pred­stav­lja još tri odlič­na benda.

Defiant, death/black metal bend iz Požege, vete­ra­ni naše sce­ne na kojoj su od dav­ne 2005. godi­ne. Publici našeg klu­ba i gra­da su se već pred­sta­vi­li pri­je neko­li­ko godi­na, ali kako su mom­ci veoma mar­lji­vi, sva­ka­ko ide pre­po­ru­ka da ih opet pogle­da­te i pos­lu­ša­te. Iza sebe ima­ju neko­li­ko kva­li­tet­nih albu­ma i mno­go live svir­ki. Svakako bend koji ne smi­je­te propustiti.
Contusio su old scho­ol death metal bend, iz susjed­ne nam drža­ve, toč­ni­je, Tuzle, osno­va­ni 2007. godi­ne te im je ovo prvi nas­tup kod nas. Iza sebe ima­ju dos­ta nas­tu­pa kao i nešto snim­lje­nog mate­ri­ja­la, toč­ni­je jedan demo, dva EP‑a i album.
404 je melo­dič­ni death metal bend iz Zadra, neo­bič­nog ime­na, ali vrlo direk­t­ne i ozbilj­ne svir­ke. Iako je bend rela­tiv­no mlad (osno­va­ni 2019.) čla­no­vi su odra­di­li svoj metal staž po nekim dru­gim zadar­skim ben­do­vi­ma, a kao glav­ne utje­ca­je navo­de In Flames, Hypocrisy, Arch Enemy, Metallica, i sl.
Kao uobi­ča­je­ni doma­ćin za pul­tom će se naći i DJ Wera.

Vrata: 22:00
Start: 23:00
Upad: 30kn

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr