Dom mladih Split

Ispod bine

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Prostor koji se, kako samo ime kaže, nala­zi ispod sce­ne Velikog i Malog amfi­te­atra. Koristi se za reali­za­ci­ju fes­ti­va­la Ispod bine koji orga­ni­zi­ra udru­ga Mavena u surad­nji s Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom od 2016. godine.

Površina
326 m2
Namjena
scenski/skladišni pros­tor
Tehnička oprem­lje­nost
ne
Ulaz
jug – Ekonomska škola
Kontakt
mkcsplit@​mkcsplit.​hr

ISPOD BINE, sound art festival #4

čet­vr­to izda­nje ISPOD BINE, sound art fes­ti­va­la, koji će se odr­ža­ti od 4. do 11. studenog

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr