Dom mladih Split

Veliki amfiteatar

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Veliki amfi­te­atar pros­ti­re se na pre­ko 400 m² i obu­hva­ća 650 sje­de­ćih mjes­ta. Iako je pros­tor neure­đen, ima povre­me­na doga­đa­nja poput izlož­bi i umjet­nič­kih ins­ta­la­ci­ja te per­for­man­sa (“osva­ja­nje prostora”).

Površina
400 m2
Namjena
nije u uporabi
Tehnička oprem­lje­nost
nedo­vr­šen
Ulaz
pla­to – sjever
Kontakt
mkcsplit@​mkcsplit.​hr

Art Squat - Dom mladih Split - 1994

Art Squat - Dom mladih Split - 1994

Vikend je tu!
Zatvoreni smo u četi­ri zida i odgo­đe­na su sva glaz­be­na doga­đa­nja, ali to samo zna­či da je ovo pra­vo vri­je­me za istra­ži­va­nje i zaba­vu kod kuće 😀

ŽENIJALNI DANI U DOMU MLADIH

FMFS vam dono­si “Ženijalne dane” u Dom mla­dih od 5. do 8. ožuj­ka, a ulaz na pro­jek­ci­je je besplatan. 

It happens (work-in-progress)

”It hap­pens” je pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa u nas­ta­ja­nju, per­for­mans na tra­pe­zu bazi­ran na istra­ži­va­nju pokre­ta i kaza­liš­nim teh­ni­ka­ma. To je osob­no dje­lo, kre­aci­ja o vlas­ti­tom živo­tu ”that hap­pens to hap­pen”, pre­ma rije­či­ma umjet­ni­ce. ”It hap­pens” je dija­log izme­đu uspje­ha i neus­pje­ha, lje­po­te i sra­ma, spo­ko­ja i frustracije.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr