Dom mladih Split

It happens (work-in-progress)

”It hap­pens” je pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa u nas­ta­ja­nju, per­for­mans na tra­pe­zu bazi­ran na istra­ži­va­nju pokre­ta i kaza­liš­nim teh­ni­ka­ma. To je osob­no dje­lo, kre­aci­ja o vlas­ti­tom živo­tu ”that hap­pens to hap­pen”, pre­ma rije­či­ma umjet­ni­ce. ”It hap­pens” je dija­log izme­đu uspje­ha i neus­pje­ha, lje­po­te i sra­ma, spo­ko­ja i frustracije.

”It hap­pens” je pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa u nas­ta­ja­nju, per­for­mans na tra­pe­zu bazi­ran na istra­ži­va­nju pokre­ta i kaza­liš­nim teh­ni­ka­ma. To je osob­no dje­lo, kre­aci­ja o vlas­ti­tom živo­tu ”that hap­pens to hap­pen”, pre­ma rije­či­ma umjet­ni­ce. ”It hap­pens” je dija­log izme­đu uspje­ha i neus­pje­ha, lje­po­te i sra­ma, spo­ko­ja i frustracije.

tra­iler: https://​vimeo​.com/​2​8​9​9​2​6​581

Kroz voka­bu­lar pokre­ta i kome­di­je, pred­sta­va nagla­ša­va krh­kost one situ­aci­je kada se čini da je sve u har­mo­ni­ji. Predstava je fizič­ka meta­fo­ra za savr­še­no nesa­vr­še­ne ljud­ske oso­bi­ne – ako se čini da će sve biti u redu, sigur­no pos­to­ji nešto što nismo pre­dvi­dje­li, ništa nije savr­še­no, nit­ko nije savr­šen, dogo­di se — it happens!

Predstavu izvo­de Julia Campistany i Remi Lebocey, kao rezul­tat dvo­tjed­ne umjet­nič­ke rezi­den­ci­je u orga­ni­za­ci­ji Kulturne alter­na­ti­ve mla­dih Hram, koja će se odvi­ja­ti u pros­to­ri­ma Male sce­ne i Amfiteatra Multimedijalnog kul­tur­nog cen­tra Split.

Ulaz je besplatan.

Kao kre­ato­ri­ci, pro­ces stva­ra­nja je uvi­jek jako oso­ban i čak ako pre­zen­ti­ra samos­tal­no, umjet­ni­ca poku­ša­va razu­mje­ti kolek­tiv­nu svi­jest svo­je publi­ke. Želi da je publi­ka pot­pu­no uklju­če­na u per­for­mans, ili emo­tiv­no jer se pove­zu­ju s rad­njom na pozor­ni­ci ili dos­lov­no. Interesira se za pre­zen­ta­ci­ju kon­fli­ka­ta, kon­tras­ta i para­dok­sa koji defi­ni­ra­ju sva­kog poje­din­ca. Vještine koje ima koris­ti na pozor­ni­ci za kre­ira­nje situ­aci­ja i isti­ca­nje kon­tra­dik­ci­ja koje je fas­ci­ni­ra­ju. Želi poka­za­ti naj­hu­ma­ni­ji dio sebe, ženu, izvo­đa­či­cu, koja ima otvo­re­na vra­ta pre­ma vlas­ti­tom odra­zu. Na pozor­ni­ci tra­ži rav­no­te­žu izme­đu ranji­vos­ti i sigur­nos­ti dije­lje­nja osob­nog rada s publikom.

Biografija:
Julia je rođe­na u malom gra­di­ću pokraj Barcelone u Španjolskoj gdje je zapo­če­la nje­na for­ma­ci­ja u teatru i tra­pe­zu. U cir­ku­su je pro­naš­la savr­še­nu rav­no­te­žu izri­ča­ja kroz pokret, tije­lo i glaz­bu pa je odlu­či­la ovu strast pre­tvo­ri­ti u posao. Preselila se u Rotterdam da bi nas­ta­vi­la svo­je for­mi­ra­nje kao cir­ku­ske umjet­ni­ce u ško­li CODARTS, gdje razvi­ja svoj stil i pro­dub­lju­je svo­je zna­nje teh­ni­ke na tra­pe­zu te istra­ži­va­nje pokre­ta na podu i u zra­ku. Jedna od nje­nih naj­ve­ćih kva­li­te­ta je opu­šte­nost i slo­bo­da na pozor­ni­ci, scen­ska pojav­nost i vje­šti­na improvizacije.

Program se reali­zi­ra uz pomoć Ministarstva kul­tu­re Republike Hrvatske, Grada Splita, Zaklade Kultura nova i Acción Cultural Española, AC/E i dio je pro­jek­ta “Gradimo Dom zajed­no”, kojeg je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.

Sadržaj tek­s­ta je isklju­či­va odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr