Dom mladih Split

PlayDrama

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Kazalište PlayDrama osno­va­no je 2008. godi­ne kada je Split – uz HNK – dobio dru­go kaza­li­šte za odras­le i prvo neo­vis­no kaza­li­šte s kon­ti­nu­ira­nim pro­gra­mom. Ono je ujed­no pos­ta­lo i prvo hrvat­sko kaza­li­šte pra­izved­bi. Kazalište PlayDrama pro­gram­ski je u naj­ve­ćoj mje­ri ori­jen­ti­ra­no pre­ma suvre­me­nom dram­skom tek­s­tu. Djeluje kroz tri pro­gram­ske plat­for­me: Nova dra­ma, Klasici u reba­ma, dok se tre­ća pro­gram­ska plat­for­ma ostva­ru­je kroz redo­vi­ti rad Glumačkog stu­di­ja (oko 170 polaz­ni­ka svih uzrasta).

Sa svo­jim pred­sta­va­ma gos­tu­ju diljem Hrvatske te sudje­lu­ju na bro­jim fes­ti­va­li­ma: Rendez-Vous (fes­ti­val Francuske u Hrvatskoj), Sarajevska zima, Gavelline veče­ri, Međunarodni fes­ti­val dje­te­ta u Šibeniku, Marulićevi dani, Festival glum­ca, Naj, naj fes­ti­val, Festival Prolog, Festival neo­vis­nog kaza­li­šta itd.

Od 2010. godi­ne Kazalište koris­ti pros­tor Doma mla­dih za potre­be stu­di­ja te pri­pre­me pro­fe­si­onal­nih kaza­liš­nih pro­duk­ci­ja, a sva­ke godi­ne sre­di­nom lip­nja u Amfiteatru Doma mla­dih split­ska publi­ka ima pri­li­ku pogle­da­ti pred­sta­ve (zavr­š­ne sate) u izved­bi polaz­ni­ka Glumačkog stu­di­ja PlayDrama.

E‑mail: mail@​playdrama.​hr

Kontakt : Ankica Bugarin / ankica@​playdrama.​hr / 091/4117 – 770

Kontakt : Ana Bošnjak / ana@​playdrama.​hr / 091/7444 – 495

Web

Facebook

Predstave glumačkog studija PlayDrama u lipnju

Nakon dvi­je sezo­ne ispre­ki­da­nog, ali pre­da­nog, rada kaza­li­šte PlayDrama izla­zi pred publi­ku u amfi­te­atru Doma mladih.

Stavi sjedalicu desno

Stavi sje­da­li­cu des­no je krat­ki igra­ni film sce­na­ris­ta i reda­te­lja Elvisa Bošnjaka u kojem glav­ne ulo­ge tuma­če Donat Zeko i Monika Vuco Carev, a kore­ogra­fi­ju pot­pi­su­je Karolina Šuša. Inspiriran […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr