Dom mladih Split

Predstave glumačkog studija PlayDrama u lipnju

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Nakon dvi­je sezo­ne ispre­ki­da­nog, ali pre­da­nog, rada kaza­li­šte PlayDrama izla­zi pred publi­ku u amfi­te­atru Doma mladih.

Tjedan Glumačkog stu­di­ja zapo­či­nje s “Tangom za Préverta”, pred­sta­vom nas­ta­lom iz impro­vi­za­ci­ja polaz­ni­ka prve i dru­ge godi­ne, a nas­tav­lja s tek­s­to­vi­ma jed­nog od naj­ve­ćih ame­rič­kih dra­ma­ti­ča­ra, T. Williamsa — “Slatkom pti­com mla­dos­ti”, “Mačkom na vru­ćem lime­nom kro­vu” i “Staklenom mena­že­ri­jom” u izved­bi vete­ra­na PlayDrame. Zadnji dan na pro­gra­mu je pred­sta­va T. Slobodzianeka “Naš razred”.

Sve infor­ma­ci­je u vezi ulaz­ni­ca može­te dobi­ti na broj 091 4117770.

Program:
15.6., 19h — Tango za Prevereta
Predstava ins­pi­ri­ra­na Prevertovom pje­smom “Jutarnji doru­čak”. “Ljubav! Odakle dola­zi, ali još veće pita­nje je kamo nes­ta­je? Nestaje li uopće?”
16.6., 19h i 21h — T. Williams: Slatka pti­ca mladosti
Predstava o potroš­nos­ti vlas­ti­tog vre­me­na. Upozorenje nama na baha­ti način kojim ga koris­ti­mo, mis­le­ći da ga ima­mo neizmjerno.
17.6., 20h — T. Williams: Mačka na vru­ćem lime­nom krovu
Predstava o neo­bič­noj lju­ba­vi, koja gri­ze i raza­ra, a i dalje uži­va­mo u njoj.
18.6., 20h — T. Williams: Staklena menažerija
Sve je ilu­zi­ja i puko sje­ća­nje. Možda i ova pred­sta­va nije pred­sta­va? Ono što vidi­mo, vidi­mo li uop­će ili se sje­ća­mo neče­ga što smo vidjeli?
19.6., 20h — T.Slobodzianek: Naš razred
Drama napi­sa­na po isti­ni­tom doga­đa­ju. U nji­hov raz­red uspje­la se uvu­ći ide­olo­gi­ja, stig­ma­ti­zi­ra­nje. Uspjela ih je raz­dvo­ji­ti na tak­vu uda­lje­nost u kojoj nisu više vidje­li raz­red­nog kole­gu već objekt mrž­nje. Ta mrž­nja eska­li­ra do neza­mis­li­vih raz­mje­ra, i jedi­no pita­nje koje može­mo pos­ta­vi­ti — kome je rat donio išta dobro?

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr