Dom mladih Split

Info zona

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Info zona svo­je aktiv­nos­ti reali­zi­ra kroz tri pro­gra­ma: Informiranje i savje­to­va­nje mla­dih, Kvalitetno pro­vo­đe­nje slo­bod­nog vre­me­na mla­dih te Politike za mla­de i zago­va­ra­nje. Aktivnosti se uglav­nom reali­zi­ra­ju u Splitu, u pros­to­ru na Šperunu, ali gos­tu­je i na dru­gim loka­ci­ja­ma od kojih je jed­na Dom mla­dih. Klub Zona (svo­je­vr­s­na plat­for­ma za poje­din­ce, nefor­mal­ne sku­pi­ne i orga­ni­za­ci­je koje reali­zi­ra­ju aktiv­nos­ti za mla­de) mla­di­ma nudi pri­li­ku da uz edu­ka­tiv­na, infor­ma­tiv­na, kul­tur­na i zabav­na doga­đa­nja kva­li­tet­no pro­vo­de slo­bod­no vri­je­me, soci­ja­li­zi­ra­ju se, razvi­ja­ju vlas­ti­te poten­ci­ja­le i moti­vi­ra­ju se za aktiv­no sudje­lo­va­nje u druš­tvu.

E‑mail: info@​infozona.​hr

Kontakt: Goran Biličić / goran@​infozona.​hr / 021/339 — 909

Info Zona, KlubZona

FB Klub Zona, FB InfoZona

Kamo ide Dom mladih?

Diskusija “Kamo ide Dom mla­dih?” odr­žat će se u čet­vr­tak, 19. stu­de­nog, u 18 sati na onli­ne plat­for­mi Zoom i otvo­re­na je za sve zain­te­re­si­ra­ne.

Edukacije - volonterstvo, budžetiranje, uključivanje

edukacije i radionice, GDZ

1214.10.2020

Otvorene su pri­ja­ve za onli­ne edu­ka­ci­ju “Uključivanje mla­dih” nami­je­nje­na prvens­tve­no mla­di­ma koji žele pro­ši­ri­ti zna­nja o volon­ter­stvu, uklju­či­va­nju mla­dih u pri­pre­mu i pro­ved­bu pro­gra­ma za mla­de te par­ti­ci­pa­tiv­nom budže­ti­ra­nju.

Razgovarajmo o Domu zajedno

U sri­je­du, 11. pro­sin­ca, u 18:30 odr­žat će se ras­pra­va o poten­ci­ja­li­ma Doma mla­dih, u sklo­pu koje će biti orga­ni­zi­ran i obi­la­zak zgra­de. Zbog kva­li­te­te rada i ogra­ni­če­nog bro­ja sudi­oni­ka, oba­vez­na je rezer­va­ci­ja mjes­ta putem pri­jav­ni­ce dos­tup­ne na klub​zo​na​.net.

Participativno budžetiranje

edukacije i radionice, GDZ

1113.12.2019

Participativno budžetiranje

Edukacija o par­ti­ci­pa­tiv­nom budže­ti­ra­nju odr­žat će se u čet­vr­tak i petak, 12. i 13. pro­sin­ca, od 13 do 18 sati u Klubu Zona. Sudjelovanje je bes­plat­no, uz rezer­va­ci­ju putem pri­jav­ni­ce. […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mla­dih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
www​.esf​.hr