Dom mladih Split

Cirkus kolektiv

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Cirkus kolek­tiv je udru­ga čiji je cilj razvoj suvre­me­ne cir­ku­ske umjet­nos­ti. Udruga se bavi edu­ka­ci­jom, orga­ni­za­ci­jom, dis­tri­bu­ci­jom i pro­duk­ci­jom u sklo­pu broj­nih pro­gra­ma koje pro­vo­di i koji su nami­je­nje­ni svim dob­nim i druš­tve­nim sku­pi­na­ma. Neki od njih su Ciklus pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa, Artist in resi­den­ce, Open sta­ge, Cirkviz – cir­ku­ski kviz, Ciklus maj­stor­skih radi­oni­ca te redov­ne edu­ka­cij­ske aktiv­nos­ti u raz­nim cir­ku­skim disciplinama.

E‑mail: cirkuskolektiv@​gmail.​com

Kontakt : Ivana Vukušić / nea.​ivana@​gmail.​com / 098/1617 – 339

Web

Facebook

Instagram

Radionica vertikalnog teatra s TK Paauwe-Roberts

Radionica Vertikalnog teatra s TK Paauwe-Roberts

Radionica „Glas kao tijelo“

Radionica „Glas kao tijelo“
25. i 26.9. od 10 do 16h

Ljetni cirkuski kamp za djecu

Udruga Cirkus Kolektiv orga­ni­zi­ra LJETNI CIRKUSKI KAMP ZA DJECU u tra­ja­nju od 27. do 31.08.2021.

Petra Najman: MOJA SMRT I JA (wip)

„Moja smrt i ja“/ pone­dje­ljak, 12. srp­nja, 20:00/ Mala sce­na Doma mladih

Marina Cherry: ONLY BONES V1.6

Cirkus Kolektiv pozi­va na 4. izda­nje Ciklusa pred­sta­va suvre­me­nog cirkusa!

Cirkusiranje / Open Stage

Cirkus Kolektiv — udru­ga za suvre­me­ni cir­kus i srod­ne umjet­nič­ke prak­se vas pozi­va na CIRKUSIRANJE i 3. Open sta­ge — otvo­re­nu večer per­for­man­sa na Turskoj kuli, ovog puta napo­kon na otvo­re­nom s puno dodat­nih aktiv­nos­ti uz narav­no i šank na kojem ćete se moći osvje­ži­ti.  Ulaz je slobodan!

Room 100: Ljetni cirkuski kamp

Kroz pro­jekt “Cirkus na mar­gi­ni” suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100 i u surad­nji s Cirkus Kolektivom, u Splitu će se od 18. do 24. kolo­vo­za odr­ža­ti radi­oni­ca dra­ma­tur­gi­je za suvre­me­ne cir­ku­ske umjet­ni­ke s reno­mi­ra­nim cir­ku­skim dra­ma­tur­gom, reda­te­ljem, pro­fe­so­rom i umjet­ni­kom Robertom Magrom. 

Moja smrt i ja

U surad­nji s Cirkus Kolektivom u petak, 31. srp­nja u 21:00 na Maloj sce­ni Doma mla­dih Petra Najman izvest će pre­zen­ta­ci­ju pred­sta­ve u nas­ta­ja­nju “Moja smrt i ja”. Projekt rad­nog nazi­va “Moja smrt i ja” istra­ži­va­nje je koje […]

Svila i uže: Creative and knot workshop by Rollmeknot & Delia Ceruti

Mentorice Delia Ceruti i kolek­tiv Rollmeknot (Gaia Santuccio i Georgina Cassels) odr­žat će dvi­je radi­oni­ce u tra­ja­nju od ukup­no 6.5 sati kroz dva dana, u koji­ma će podu­ča­va­ti teh­ni­ke razvi­je­ne kroz vlas­ti­tu dugo­go­diš­nju prak­su i iskus­tvo, raz­ne kre­ativ­ne pris­tu­pe, te teori­ju kori­šte­nja čvo­ro­va na svi­li uže­tu akro­bat­skom pokre­tu.

Danijela Zajc: "Etida Za Preparirani Klavir i Uže"

Običan ras­tav­lje­ni gla­so­vir na čijim žica­ma će, putem kla­sič­nih i eks­pe­ri­men­tal­nih mani­pu­la­ci­ja izvo­đa­ča, glaz­bu stva­ra­ti zrač­no uže. Autorica će istra­ži­ti inte­rak­ci­ju pre­pa­ri­ra­nog kla­vi­ra, odnos­no nje­go­vog glav­nog dije­la — žica, […]

Ciklus predstava #2: "Souffle / Dah"

Kam Hram vas za zado­volj­stvom pozi­va na izved­bu pred­sta­ve Souffle, fran­cu­ske cir­ku­ske kom­pa­ni­je L’Eolienne, u čet­vr­tak 12.9.2019. u 20 sati u Amfiteatru Doma mladih.

2. Dječji Open Stage

KULTURNA ALTERNATIVA MLADIH — HRAM vas pozi­va na 2. Dječji Open sta­ge — otvo­re­nu večer performansa!

Circus Sabok: Sabotage

Predstava se bavi pita­nji­ma roda zane­ma­ru­ju­ći indi­vi­du­ali­zam kao pojam i poka­zu­ju­ći koli­ko smo svi jed­na­ki. Na pozor­ni­ci se nala­ze dva tije­la, muška­rac i žena, ali samo jedan zajed­nič­ki um bez roda. 

PROGRAM RADIONICA by Circus SaboK

Artist in resi­den­ce pro­gram udru­ge KAM HRAM pru­ža pros­tor­nu i teh­nič­ku podr­šku umjet­ni­ci­ma u kre­aci­ji novih pred­sta­va te isto­vre­me­no for­mi­ra lokal­ni suvre­me­ni cir­ku­ski pro­gram u vidu pro­du­ci­ra­nja umjet­nos­ti, dis­tri­bu­ci­je umjet­nos­ti i stva­ra­nja pri­li­ka za edukaciju.

Cirkviz - kviz znanja!

Natjecatelji sudje­lu­ju u eki­pa­ma, a sva­ka od eki­pa može ima­ti mak­si­mal­no četi­ri (4) čla­na. Kviz se sas­to­ji od ukup­no 50 pita­nja (vizu­al­na, a/b/c i otvorena).

Aaron Kozloff: Aerial straps radionica

Radionica je nami­je­nje­na za prak­ti­kan­te zrač­nih dis­ci­pli­na koji žele pobolj­ša­ti svo­ju teh­ni­ku vrt­nje i polo­ža­je meat­ho­ok/re­ver­se-meat­ho­ok, roll-up, te osta­le vje­šti­ne na bilo kojem od zrač­nih elemenata. 

It happens (work-in-progress)

”It hap­pens” je pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa u nas­ta­ja­nju, per­for­mans na tra­pe­zu bazi­ran na istra­ži­va­nju pokre­ta i kaza­liš­nim teh­ni­ka­ma. To je osob­no dje­lo, kre­aci­ja o vlas­ti­tom živo­tu ”that hap­pens to hap­pen”, pre­ma rije­či­ma umjet­ni­ce. ”It hap­pens” je dija­log izme­đu uspje­ha i neus­pje­ha, lje­po­te i sra­ma, spo­ko­ja i frustracije.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr