Dom mladih Split

Cirkus kolektiv

Radionica partnerske akrobatike s Balades Perdues - OTKAZANO

Radionica part­ner­ske akro­ba­ti­ke s Balades Perdues — OTKAZANO
30.6.2022. / 17 – 18:30 h / Mala scena 

Radionica Hula Hoopa s Milenom Schulz

Radionica Hula Hoopa s Milenom Schulz
28.6.2022. / 17 – 18:30 h / Mala scena

5. OPEN STAGE

5. OPEN STAGE
14.5.2022. / 20:30 h / Plato

druženje, Plato

14.5.2022

CIRKVIZ - kviz znanja

CIRKVIZ — kviz znanja
14.5.2022. / 18 h / Plato

Radionica aerial hoopa s Brennanom Figarijem

Radionica aeri­al hoopa s Brennanom Figarijem
14. i 15.05.2022. / 10 – 12h / Mala scena

Ciklus predstava suvremenog cirkusa #5

Ciklus pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa #5
30.04.2022. / 19:30 / Mala scena

Acro dance radionica: Sinking sideways

Acro dan­ce radi­oni­ca: Sinking sideways
28.04.2022. / 17 — 18:30h / Mala scena

izvedbeni program, Plato

10.4–8.5.2022

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA 5. OPEN STAGE-U

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA 5. OPEN STAGE‑U
Prijave izvo­đa­ča tra­ju do 08.05.2022.
Event će se odr­ža­ti 14​.05​.2022​.na pla­tou Doma

Jazz fusion workshop 3: make it count

Jazz fusi­on wor­k­shop 3: make it count
10.04.2022. / 17 – 21h / Mala scena

Radionica partnerske akrobatike s Knot on hands

Radionica part­ner­ske akro­ba­ti­ke s Knot on hands
06.03.2022. / 17 — 20h / Mala scena

edukacije i radionice

2125.3.2022

Roberto Magro: radionica dramaturgije za cirkuske umjetnike

Roberto Magro: radi­oni­ca dra­ma­tur­gi­je za cir­ku­ske umjetnike
21. – 25.03.2022. / 09 — 16h / Dom mladih

Radionica plesa na svili: Brennan Figari

Radionica ple­sa na svi­li: Brennan Figari
12. i 13.03.2022. / 10 ‑12h / Mala scena 

CIRKUSKA REZIDENCIJALNA MREŽA 2022 javni poziv za prijave

CIRKUSKA REZIDENCIJALNA MREŽA 2022 jav­ni poziv
Umjetnici/e se sa svo­jim rado­vi­ma natje­ču za slo­bod­ne ter­mi­ne za bora­vak i kre­aci­ju u 2022. godi­ni u šest raz­li­či­tih pros­to­ra u Hrvatskoj, a jedan od njih je i naš pros­tor Male scene

Radionica hula hoopa s Ameyom

Radionica hula hoopa s Ameyom
13.02.2022. / 16 — 17:30h / Mala scena 

Jazz dance fusion radionica

JAZZ DANCE FUSION RADIONICA
21.11.2021. / 19h / Mala scena

"Tumult": prezentacija rada u nastajanju

“Tumult”: pre­zen­ta­ci­ja rada u nastajanju
13.11. / 19:30 / Mala scena

Radionice hodanja na žici i artistic movement research s Louisom Wruck

Radionice hoda­nja na žici i artis­tic move­ment rese­ar­ch s Louisom Wruck
Hodanje na žici / 7.11. / 10 – 13h / Mala scena
Movement rese­ar­ch / 7.11. / 17 – 20 / Mala scena 

Collaboration laboratory for interdisciplinary practices: TwentyNine

Collaboration labo­ra­tory for inter­dis­ci­pli­nary prac­ti­ces: TwentyNine
06.11. / 18h / Mala scena

RADIONICA STOJEVA - Reverse Esthetique, Overturned Vocabulary

RADIONICA STOJEVA — Reverse Esthetique, Overturned Vocabulary
24.10. / 17 – 20h / Mala scena

izvedbeni program

15/10/2021

JAVNI POZIV ZA UMJETNIČKU SURADNJU - Collaboration laboratory for interdisciplinary practices

JAVNI POZIV ZA UMJETNIČKU SURADNJU
Collaboration labo­ra­tory for inter­dis­ci­pli­nary practices

Predstava Squarehead Productions: „Stickman“

Predstava Squarehead Productions: „Stickman“
20.10. / 19h / Mala scena

CIRKVIZ - kviz znanja

CIRKVIZ — kviz znanja
09.10. / 17h / Mala scena

4. Open stage

4. Open stage
09.10. / 19:30h / Plato Doma mladih 

Radionica vertikalnog teatra s TK Paauwe-Roberts

Radionica Vertikalnog teatra s TK Paauwe-Roberts

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr