Dom mladih Split

Kockin ormar

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Ove se godi­ne, u pra­vom blag­dan­skom ras­po­lo­že­nju, bori­mo pro­tiv kon­zu­me­riz­ma i pazi­mo na našu maj­či­cu Zemlju, na šapi­ce bez doma i na vlas­ti­te novčanike!

U sri­je­du 18. pro­sin­ca, s počet­kom u 19h, svi ste dobro­doš­li na novo izda­nje Openbox čajan­ke. Prokopajte po odje­ći i raz­li­či­tim đin­đa­ma i stva­ri­ma jer je „one man’s trash – anot­her man’s treasure“!

Kockin ormar zamiš­ljen je kao raz­mje­na stva­ri za sve vas i nas koji­ma orma­ri i poli­ce puca­ju po šavo­vi­ma, a odvit će se pre­ma jed­nos­tav­nom prin­ci­pu: done­si sta­re, ali oču­va­ne i upo­treb­lji­ve stva­ri (odje­ću, obu­ću, nakit, mod­ne dodat­ke, raz­ne tri­ča­ri­je…) i dobi­ješ koli­či­nu kupo­na koja odgo­va­ra koli­či­ni done­se­nih stva­ri. Sve done­se­ne stva­ri bit će izlo­že­ne u klu­bu i oso­be s kupo­ni­ma mogu zami­je­ni­ti kupon za komad koji mu/joj se svidi.

Za sve vas koji živi­te mini­ma­lis­tič­ki ili se ne želi­te odva­ja­ti od vlas­ti­tih, vri­jed­nih koma­di­ča­ka – ponu­da doni­ra­nih stva­ri otvo­re­na je po prin­ci­pu: osta­vi nov­ča­nu dona­ci­ju i nosi!

Sve dona­ci­je, kako pri­kup­lje­nih stva­ri, tako i nov­ca, pro­s­lje­đu­je­mo volon­te­ri­ma koji se bri­nu o napu­šte­nim šapicama.

Stvari može­te dono­si­ti i zami­je­ni­ti za kupo­ne od 11. pro­sin­ca (pon-čet od 20 do 22 sata), ali i na sam dan Kockinog orma­ra. Primamo i dona­ci­je za šapi­ce u vidu deki­ca, hra­ne, povo­da­ca… sve što vam je viška, a u dobrom je sta­nju – naći će sret­nog vlasnika.

Bit će čaje­va, bit će kola­ča, otvo­rit ćemo i šank za žed­na grla, a KLFM-ovi Pištolj Pero i Demos počas­tit će nas glaz­be­nom selek­ci­jom koju spe­ci­jal­no pri­pre­ma­ju za ovu prigodu!

HO-HO-HO pro­ko­paj po tim orma­ri­ma i reci NE blag­dan­skom ludo­va­nju po trgo­vač­kim centrima!

*
Aktivnost je dio pro­jek­ta Gradimo Dom zajed­no, koji je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog sooci­jal­nog fonda.

Facebook event

Foto album

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr