Dom mladih Split

Natječaj za redovni izložbeni program MKC-a u 2022.

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Natječaj za redov­ni izlož­be­ni pro­gram u 2022. u orga­ni­za­ci­ji MKC Split i pri­ja­vu pro­gra­ma u orga­ni­za­ci­ji dru­gih kul­tur­no umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja u pros­to­ru Galerije MKC, Amfiteatra i Beton kina 

Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar Split ras­pi­su­je natje­čaj za redov­ni izlož­be­ni pro­gram u 2022. godi­ni u orga­ni­za­ci­ji MKC Split, natje­čaj za izla­ga­nje audio rada u sklo­pu cik­lu­sa izlož­bi Zvuk-objekt 2022, i pri­ja­va pro­gra­ma u orga­ni­za­ci­ji i pro­duk­ci­ji dru­gih kul­tur­no umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja za kori­šte­nje pros­to­ra Galerije MKC, Amfiteatra i Beton kina. 

1. NATJEČAJ za redov­ni izlož­be­ni pro­gram otvo­ren je za auto­re i gru­pe auto­ra. U obzir dola­ze svi vizu­al­ni izri­ča­ji suvre­me­ne umjet­nič­ke prak­se pose­bi­ce rad s novim teh­no­lo­gi­ja­ma (video/audio rado­vi, inter­net pro­jek­ti…), ali i sve stra­te­gi­je koje se istra­ži­vač­ki odno­se spram umjet­nič­kih medi­ja odnos­no izla­ze iz konven­ci­onal­ne kla­si­fi­ka­ci­je umjet­nos­ti. Razmatrat će se pri­jed­lo­zi pro­je­ka­ta koji vode raču­na o pros­tor­nim kapa­ci­te­ti­ma gale­ri­je MKC Split (cca 400 četvor­nih meta­ra). Prijava tre­ba sadr­ža­va­ti opis pro­jek­ta uz oba­vez­nu vizu­al­nu doku­men­ta­ci­ju (foto/video, ski­ce), rad­nu biogra­fi­ju auto­ra i teh­nič­ke potre­be za izved­bu likov­nog postava.
Također je mogu­će pri­ja­vi­ti umjet­nič­ki rad na natje­čaj za izla­ga­nje u sklo­pu cik­lu­sa izlož­bi Zvuk-objekt 2022.
Zvuk-objekt nas­lov je cik­lu­sa izlož­bi rado­va foku­si­ra­nih na zvuk kao temelj­ni medij umjetničkog/vizualnog obli­ko­va­nja. Pretpostavlja se moguć­nost reali­za­ci­je zvuč­nog rada kao skul­p­tu­re, kon­cep­ta, ambi­jen­ta, hap­pe­nin­ga…, smje­šten u gale­rij­skom ili u vanj­skom jav­nom prostoru. 

2. PRIJAVA za raz­li­či­te kul­tur­ne pro­gra­me koji bi se reali­zi­ra­li u pros­to­ri­ma Galerije MKC, Amfiteatra i Beton kina otvo­ren je za udru­ge i sve kul­tur­no umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je koje se bave pro­duk­ci­jom kul­tur­nih sadr­ža­ja (scen­ske izved­be, film­ske pro­jek­ci­je, radi­oni­ce, pre­da­va­nja, izlož­be…). Prijedlozi tre­ba­ju sadr­ža­va­ti opis pro­gra­ma, teh­nič­ke potre­be, biogra­fi­je sudionika/organizatora te pri­jed­log ter­mi­na i pros­to­ra održavanja. 

Molimo u mailu naz­na­či­ti na koji pro­gram se pod­no­si doku­men­ta­ci­ju — “natje­čaj” i/ili “pri­ja­va”
Rok za pre­da­ju pri­ja­va e‑mailom ili poštom je 11. lipa­nja 2021.
Adresa: mkcsplit@​mkcsplit.​hr ili MKC Split (za natje­čaj…), Ulica slo­bo­de 28, 21000 Split

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr