Dom mladih Split

UPISI: Škola tradicionalne irske glazbe

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

UPISI: Škola tra­di­ci­onal­ne irske glazbe

Želite li nauči­ti svi­ra­ti irsku tra­di­ci­onal­nu glaz­bu na fru­li­ci ili na nekom dru­gom melo­dij­skom ins­tru­men­tu i tako pos­ta­ti aktiv­ni sudi­onik irskih sessiona?

Škola u tra­ja­nju cca 4 mje­se­ca će se odr­ža­va­ti sri­je­dom nave­čer u pros­to­ru knjiž­ni­ce Open BoxGalerije klu­ba Kocka.

Predavači su čla­no­vi gru­pe Harry and the Engineers te nji­ho­vi prijatelji.

Osim pre­da­va­nja, imat ćete moguć­nost pri­sus­tvo­va­ti i slu­ša­oni­ca­ma irske glaz­be te kon­cer­ti­ma zatvo­re­nog tipa (samo za polaz­ni­ke škole).

Instrumenti koji su dobro­doš­li (osim irske fru­li­ce) su: violi­na, fla­uta, bouzo­uki, gita­ra, banjo, bodhran…

Poželjno je muzič­ko iskus­tvo i posje­do­va­nje ins­tru­men­ta, ali nije uvjet.

Broj polaz­ni­ka ško­le je zbog epi­de­mi­olo­ške situ­aci­je ograničen.

Škola je besplatna.

Sve dodat­ne infor­ma­ci­je o ško­li je mogu­će dobi­ti od samih pre­da­va­ča 05.01.2022. i 12.01.2022. u pros­to­ru knjiž­ni­ce Open Box, u vre­me­nu 19:30 – 21:30 sati, kada se vrši i pred­bi­ljež­ba budu­ćih polaznika.

Početak ško­le je pre­dvi­đen 19.01.2022. u 20:00 sati.
Naknadno pri­klju­če­nje ško­li nakon nave­de­nog datu­ma više neće biti moguće.

 

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr