Dom mladih Split

Pričigin

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Pričigin je udru­ga koja vrši slje­de­će dje­lat­nos­ti: orga­ni­zi­ra­nje scen­skih susre­ta i smo­tri svo­jih čla­no­va, orga­ni­zi­ra­nje fes­ti­va­la pri­ča­nja pri­ča, orga­ni­zi­ra­nje edu­ka­cij­skih radi­oni­ca kre­ativ­nog pisa­nja za sve uzras­te, poti­ca­nje, poma­ga­nje i popu­la­ri­za­ci­ju umjet­nič­kih i kul­tur­nih aktiv­nos­ti veza­nih uz pri­ča­nje i pisa­nje pri­ča (pro­mo­ci­je knji­ga, izlož­be knji­ga itd.), izda­va­nje struč­ne i knji­žev­ne lite­ra­tu­re, poti­ca­nje i surad­nju s dru­gim isto­vr­s­nim i slič­nim udru­ga­ma i orga­ni­za­ci­ja­ma u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu te svim orga­ni­za­ci­ja­ma koje podu­pi­ru rad udruge.

Kontakt : Petar Filipić / filipic@​efst.​hr / 091/509‑1311

Web

Facebook

ODGODA PRIČIGINA

književnost

09/03/2020

ODGODA PRIČIGINA

Dragi pri­ja­te­lji Pričigina, pri­ča koju nit­ko među nama ne bi htio ni ispri­ča­ti niti čuti ipak se ostva­ru­je: ovaj nesret­ni virus natje­rao nas je na […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr