Dom mladih Split

Predstavljanje udruga: Aktivist i Foto-audio projekt

Upoznajte dje­lat­nos­ti i aktiv­nos­ti udru­ga Aktivist i Foto-audio projekt

Kroz opu­šten raz­go­vor i dru­že­nje, upoz­naj­te dje­lat­nos­ti i aktiv­nos­ti udru­ga Aktivist i Foto-audio pro­jekt. Doznajte koja je nji­ho­va ulo­ga u Kocki i Koaliciji udru­ga mla­dih, ali i na koji način se vi može­te uklju­či­ti te razvi­ja­ti vaše vje­šti­ne u poti­caj­noj i kre­ativ­noj zajednici!

Facebook

 

Foto

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr