Dom mladih Split

Otvorene prijave na filmski seminar: oblikuj ideje filmom!

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Otvorene su pri­ja­ve na semi­nar Filmsko stva­ra­laš­tvo – obli­ko­va­nje ide­ja fil­mom koji se sas­to­ji iz dva dije­la. Prvi dio vodi Manel Raga, istak­nu­ti špa­njol­ski reda­telj mla­đe gene­ra­ci­je, a dru­gi dio Sunčica Fradelić, vizu­al­na umjet­ni­ca i vodi­te­lji­ca broj­nih pro­je­ka­ta audi­ovi­zu­al­nog usmjerenja.

Seminar je osmiš­ljen s pret­pos­tav­kom da razvoj vlas­ti­tog sen­zi­bi­li­te­ta poči­va na jedins­tve­nom, intim­nom, goto­vo skri­ve­nom odno­su izme­đu stvar­nos­ti i redatelja(ice) i iz tog raz­lo­ga pro­gram je usre­do­to­čen upra­vo na jača­nje vlas­ti­tih inter­pre­ta­tiv­nih meto­da i prak­si. Posebna paž­nja obra­tit će se na odnos izme­đu stvar­nos­ti koja nas okru­žu­je i nači­na na koji slu­ša­mo, pro­ma­tra­mo, saži­ma­mo, pre­no­si­mo i dije­li­mo svo­je zamis­li u medi­ju filma.

Tijekom tra­ja­nja pro­gra­ma pri­ka­zat će se oda­bir fil­mo­va – kako kla­sič­nih, tako i suvre­me­nih auto­ra, a poseb­na će se pozor­nost sta­vi­ti na razvoj stva­ra­lač­kog pro­ce­sa men­to­ra te pred­lo­ži­ti niz aktiv­nos­ti jed­nos­tav­nog for­ma­ta koje će polaz­ni­ci­ma omo­gu­ći­ti rad na vlas­ti­tim ide­ja­ma. Uz to, koris­tit će se neke od naj­kre­ativ­ni­jih meto­da poz­na­tih suvre­me­nih reda­te­lja koje poma­žu uspos­ta­vi­ti dub­lji odnos s tema­ma koje nas doti­ču i želi­mo ih komu­ni­ci­ra­ti, a iz ovak­vih i slič­nih prak­si polaz­ni­ci će ima­ti moguć­nost razvi­ti vlas­ti­tu ide­ju za svoj krat­ki film.

Prvi dio semi­na­ra odr­ža­vat će se od 23. 07. – 28. 07. 2021. u pros­to­ri­ja­ma klu­ba u kas­nim popod­nev­nim i večer­njim sati­ma. Drugi dio semi­na­ra odr­ža­vat će se indi­vi­du­al­no s polaz­ni­ci­ma, od 02. 08. – 08. 08. ovis­no o nji­ho­vim potre­ba­ma i u dogo­vo­ru s men­to­ri­com. Drugi dio nami­je­njen je prvens­tve­no mon­taž­nom pos­tup­ku, a po zavr­šet­ku semi­na­ra, pla­ni­ra­na je zaključ­na pro­jek­ci­ja i pre­zen­ta­ci­ja nas­ta­lih rado­va uz pri­sus­tvo svih sudionika.

Za sudje­lo­va­nje se može­te pri­ja­vi­ti putem onli­ne obras­ca koji je potreb­no ispu­ni­ti do 15. 07. Broj polaz­ni­ka je ogra­ni­čen, a selek­ci­ju vrše men­to­ri na osno­vu pri­ja­va. Nije potreb­no iskus­tvo, ali je važ­na snaž­na moti­va­ci­ja za sudje­lo­va­nje na pro­gra­mu. Program će se odr­ža­va­ti na engle­skom jeziku.

Za čla­no­ve Kino klu­ba Split, Hrvatskog film­skog save­za, Kinokluba Zagreb i Platforme Doma mla­dih koti­za­ci­ja za sudje­lo­va­nje izno­si 100 kn (doka­zu­je se pot­vr­dom matič­ne udru­ge). Za sve osta­le, koti­za­ci­ja izno­si 200 kn. Za sudi­oni­ke sla­bi­jeg mate­ri­jal­nog sta­nja, mogu­ća je bes­plat­na participacija.

Seminar je dio Ljetnih film­skih pro­gra­ma Kino klu­ba Split, a u nared­nom peri­odu odr­žat će se i Radionica kine­ma­to­gra­fi­je Freda Kelemena, istak­nu­tog nje­mač­kog sni­ma­te­lja, te onli­ne radi­oni­ca Od skrip­ta do kame­re Pilar Palomero, špa­njol­ske reda­te­lji­ce, tako­đer više­go­diš­nje surad­ni­ce Kino klu­ba Split.

Za dodat­ne upi­te, obra­ti­te se na produkcija@​kinoklubsplit.​hr ili nazo­vi­te na 0918965860 (Sunčica).

Manel Raga rođen je u Ulldeconi 1985. Nakon što je ko-reži­rao doku­men­tar­ni krat­ko­me­traž­ni film MATANDO EL SUEÑO (2009.), magis­tri­rao je film­ski stu­dij na ESCAC‑u u Barceloni. Od 2010. do 2012. sura­đi­vao je kao fil­maš s poz­na­tom špa­njol­skom kaza­liš­nom sku­pi­nom La Fura dels Baus, a 2013. je na Venecija film fes­ti­va­lu pred­sta­vio svoj debi­tat­ski krat­ki film LA GALLINA, film koji je osvo­jio više od pet­na­est pres­tiž­nih među­na­rod­nih nagra­da te je pri­ka­zan na mno­gim film­skim fes­ti­va­li­ma i pro­gra­mi­ma širom svi­je­ta. 2017. dok­to­ri­rao je film­sku reži­ju na pro­gra­mu film.factory u Sarajevu pod men­tor­stvom mađar­skog reda­te­lja Béle Tarra. Za vri­je­me stu­di­ja reži­rao je krat­ke doku­men­tar­ne fil­mo­ve ULLDECONA-UMOLJANI i MANEL VIU A SARAJEVO, a 2018. zavr­šio je GRBAVICU, krat­ki film koji je slo­bod­na adap­ta­ci­ja baj­ke Franza Kafke. Film je pred­stav­ljen na Locarno Film Festivalu. Njegov pos­ljed­nji doku­men­tar­ni krat­ki film, HOMENATGE A JUDES (2019), pre­mi­jer­no je pri­ka­zan u Doclisboi, gdje je osvo­jio nagra­du za naj­bo­lji krat­ki film. Trenutno radi na pos­t­pro­duk­ci­ji fil­ma KAO MALI LIST.

Sunčica Fradelić obra­zo­va­nje je zavr­ši­la 2006. zva­njem Magistrice umjet­nos­ti, UMAS, Split, odsjek Sikarstvo. Vodi Kino klub od 2008. Od 2006 – 2011 vanj­ska je surad­ni­ca na UMAS‑u u zva­nju asis­ten­ta na odje­lu za Film i video na više kole­gi­ja (Kratki film i video, Novi medi­ji, Performans…). Od 2011. do 2016. surad­ni­ca je Bele Tarra na pokre­ta­nju, razvo­ju i imple­men­ta­ci­ji film.factory pro­gra­ma u Sarajevu, na kojem je radi­la kao pro­gram­ska koor­di­na­to­ri­ca za DLA i MA stup­nje­ve i bila vodi­te­lji­ca film.factory ure­da. Pohađala je dok­tor­ski pro­gram film.factory‑a. Osmislila je i pro­ve­la broj­ne edu­ka­tiv­ne pro­gra­me, te radi­la na ama­ter­skim i pro­fe­si­onal­nim pro­duk­ci­ja­ma, kopro­duk­ci­ja­ma i pro­jek­ti­ma, radi­oni­ca­ma i edu­ka­tiv­nim pro­gra­mi­ma. Obavljala je pos­lo­ve super­vi­zo­ri­ce pro­duk­ci­je, pro­du­cen­ti­ce, izvr­š­ne pro­du­cen­ti­ce, ured­ni­ce i men­to­ri­ce klup­skih izda­nja i pro­gra­ma. Kao auto­ri­ca od 2004. pred­stav­lja­la se na izlož­ba­ma i fes­ti­va­li­ma u zem­lji i inozemstvu.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr