Dom mladih Split

Kockin ormar 23.1.2020.

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Kockin ormar zamiš­ljen je kao raz­mje­na za sve vas i nas koji­ma orma­ri i poli­ce puca­ju po šavo­vi­ma, a odvit će se pre­ma jed­nos­tav­nom prin­ci­pu: odne­si sve što ti se svi­di, a osta­vi dona­ci­je za napu­šte­ne šapice!

Kockin ormar zamiš­ljen je kao raz­mje­na za sve vas i nas koji­ma orma­ri i poli­ce puca­ju po šavo­vi­ma, a odvit će se pre­ma jed­nos­tav­nom prin­ci­pu: odne­si sve što ti se svi­di, a osta­vi dona­ci­je za napu­šte­ne šapice!
Na pred­me­ti­ma i odje­ći nema cije­na, ali zbog manj­ka pros­tor­nog kapa­ci­te­ta za skla­di­šte­nje želi­mo udo­mit što više stvari 😀

Primamo dona­ci­je za šapi­ce u vidu deki­ca, hra­ne, povo­da­ca… sve što vam je viška, a u dobrom je sta­nju – naći će sret­nog vlas­ni­ka. Sve dona­ci­je, kako pri­kup­lje­nih stva­ri, tako i nov­ca, pro­s­lje­đu­je­mo volon­te­ri­ma koji se bri­nu o napu­šte­nim šapicama.

Bit će čaje­va, bit će kola­ča, otvo­rit ćemo i šank za žed­na grla, a KLFM-ovi Djevi počas­tit će nas glaz­be­nom selek­ci­jom koju spe­ci­jal­no pri­pre­ma­ju za ovu prigodu!

Facebook doga­đa­nje
Foto

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr