Dom mladih Split

Igor Grubić: Tragovi nestajanja (u tri čina)

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

U petak 13. ožuj­ka u 20 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra se izlož­ba “IGOR GRUBIĆ: TRAGOVI NESTAJANJA (U TRI ČINA)”.

Riječ je o pro­jek­tu s kojim je Igor Grubić 2019. godi­ne pred­stav­ljao Hrvatsku na 58. Venecijanskom bije­na­lu pod kus­to­skim vod­stvom Katerine Gregos. Izvorno je nas­ta­la pod pokro­vi­telj­stvom Ministarstva kul­tu­re RH, a nje­no gos­to­va­nje u Splitu orga­ni­zi­ra­ju AM Centar, Platforma 9,81 i Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar Split. Prije samog otvo­re­nja u Galeriji MKC, od 19 sati u Amfiteatru će biti pri­ka­zan film istog auto­ra “SPOMENIK”. Uz otvo­re­nje odr­žat će se i vod­stvo auto­ra po izložbi.

Izložbu se može posje­ti­ti  sva­kim rad­nim danom od 13 – 20 (osim nedje­lje) do 26.5.2020.

Aktivnost je dio pro­jek­ta Gradimo Dom zajed­no, kojeg je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Izložba je reali­zi­ra­na kroz pro­gram­sku lini­ju Urbanistička plat­for­ma / Kad net­ko kaže uz pot­po­ru Grada Splita.

Više

Fotografije vod­stva auto­ra kroz izložbu

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr