Dom mladih Split

Film PICAFERAJ / KOJI BEND live / Los Santos

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Riječ je o mul­ti­me­di­jal­nom poku­su koji spa­ja pro­mo­ci­ju zbir­ke sa pred­sta­vom, fil­mom i videom.

KOJI BEND? je split­sko-knin­ski umjet­nič­ki kolek­tiv akti­van na polju hip-hop glaz­be, fil­ma, per­for­man­sa i kon­cep­tu­al­nog kon­ti­nu­ite­ta. U glaz­be­nom dije­lu, baza zvu­ka je rap s nagla­skom na art, tako da je glaz­ba koju rade dale­ko od kla­sič­nog rapa.
Kao plat­for­mu za izra­ža­va­nje svo­je subjek­tiv­nos­ti koris­te hip-hop matri­ce i auten­tič­ne tek­s­to­ve koji­ma opi­su­ju svo­je viđe­nje unu­traš­njeg i vanj­skog svijeta.
U Kocki će odr­žat svoj jubi­lar­ni 10i nastup.

Glazbenom dije­lu pro­gra­ma pret­ho­dit će “PICAFERAJ”, film­sko-zaku­lis­ni pri­kaz pred­sta­ve “KOJI DANOTTE?”
Riječ je o mul­ti­me­di­jal­nom poku­su koji spa­ja pro­mo­ci­ju zbir­ke sa pred­sta­vom, fil­mom i videom.
U eks­pe­ri­men­tu je sudje­lo­va­lo 12 lju­di koji su svo­jim talen­ti­ma i siner­gi­jom ople­me­ni­li ovu zami­sao i spro­ve­li je u djelo.

Nakon fil­ma i ben­da, ple­še­mo uz hip-hop selek­ci­ju Los Santos ekipe.

Timetable:

Vrata: 21.00
Film: 21:30
Koncert: 22.30
Party: 23:30

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr