Dom mladih Split

Slučajni život, igrani film, režija Ante Peterlić

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Beton kino, film, GDZ,

31.1.2020

Slučajni život je crno-bije­li igra­ni film snim­ljen 1969. u reži­ji Ante Peterlića, kome je to bilo jedi­no cje­lo­ve­čer­nje ostva­re­nje u kari­je­ri. Po žan­ru je dra­ma. Protagonisti, koje tuma­če Dragutin Klobučar i Ivo Serdar, su dvo­ji­ca služ­be­ni­ka u jed­nom podu­ze­ću, koja su uspr­kos raz­li­ka­ma u karak­te­ru dobri pri­ja­te­lji i u slo­bod­no vri­je­me se bave ves­la­njem na Savi. Radnja pri­ka­zu­je kako odnos pre­ma priv­lač­noj kole­gi­ci među nji­ma iza­zo­ve sukob.

Beton kino, MKC Split / Dom mladih
petak, 31. siječ­nja u 21 h
Slučajni život, igra­ni film, 1969. rež. Ante Peterlić
C/B,81 min

Slučajni život je crno-bije­li igra­ni film snim­ljen 1969. u reži­ji Ante Peterlića, kome je to bilo jedi­no cje­lo­ve­čer­nje ostva­re­nje u kari­je­ri. Po žan­ru je dra­ma. Protagonisti, koje tuma­če Dragutin Klobučar i Ivo Serdar, su dvo­ji­ca služ­be­ni­ka u jed­nom podu­ze­ću, koja su uspr­kos raz­li­ka­ma u karak­te­ru dobri pri­ja­te­lji i u slo­bod­no vri­je­me se bave ves­la­njem na Savi. Radnja pri­ka­zu­je kako odnos pre­ma priv­lač­noj kole­gi­ci među nji­ma iza­zo­ve sukob.

Peterlić, koji je pri­je toga ostva­rio ugled film­skog kri­ti­ča­ra, u svom se prvi­jen­cu dota­kao tada među fil­ma­ši­ma popu­lar­ne teme otu­đe­nja, odnos­no izgub­lje­nos­ti novih gene­ra­ci­ja u moder­nom, indus­trij­skom druš­tvu. Ugođajem, odnos­no smje­šta­njem rad­nje u moder­ni, ali bez­lič­ni ured, se zna­čaj­no osla­njao na tali­jan­ski film Il pos­to, a sti­lom reži­je u znat­noj mje­ri na dje­la Howarda Hawska. Kada je film pri­ka­zan na Pulskom fes­ti­va­lu, doži­vio je poraz­ne kri­ti­ke. Hrvoje Turković to tuma­či time da je Peterlić kao kri­ti­čar sebi stvo­rio pre­vi­še nepri­ja­te­lja u tadaš­njem film­skom esta­bli­šmen­tu koji su isko­ris­ti­li pri­li­ku da mu vra­te “milo za dra­go”, dok dru­gi kri­ti­ča­ri sma­tra­ju da je Peterlić odbio koris­ti­ti tada među fil­ma­ši­ma popu­lar­ne teh­ni­ke Novog vala i dru­gih moder­nih film­skih pokre­ta. Slučajni život je tek deset­lje­ći­ma kas­ni­je popra­vio svo­ju repu­ta­ci­ju, ali se Peterlić umjes­to toga pre­ori­jen­ti­rao na dale­ko uspješ­ni­ju kari­je­ru film­skog teore­ti­ča­ra i pedagoga.

ULOGE: Dragutin Klobučar (Filip), Ivo Serdar (Stanko), Ana Karić (Iva), Zvonimir Rogoz (Jurak), Helena Buljan (Elvira), Stjepan Bahert, Fabijan Šovagović, Dragan Milivojević, Martin Sagner
SCENARIJ: Petar Krelja, Zoran Tadić, Ante Peterlić
FOTOGRAFIJA: Ivica Rajković
GLAZBA: Boško Petrović
MONTAŽA: Katja Majer
PRODUKCIJA: Filmski autor­ski stu­dio (FAS)

ORGANIZACIJA PROJEKCIJE FILMA: MKC Split

Aktivnost je dio pro­jek­ta “Gradimo Dom zajed­no”, koji je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda. 

Facebook doga­đa­nje

Foto

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr