Dom mladih Split

Radionica stolarije

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica sto­la­ri­je
13.12. / 20h / Klub Kocka

Voditelj: Paval Marov

Blagdani se bli­že, pri­pre­ma­ju se božić­na drv­ca, ukra­si i pok­lo­ni. Nakon radi­oni­ce izra­de božić­nih ukra­sa logič­no je da nas­ta­vi­mo u istom rit­mu. U pone­dje­ljak, 13. pro­sin­ca, u veli­kom pros­to­ru klu­ba Kocka radi­mo drve­ne jas­li­ce pa se brzo pri­ja­vi i izra­di svo­ju malu šta­li­cu i razve­se­li svoj božić­ni duh.

Za sudje­lo­va­nje je obvez­na pri­ja­va putem inboxa Facebook stra­ni­ce UBIJMO DOSADU zbog limi­ti­ra­nog bro­ja ljudi.

Radionica se pro­vo­di u sklo­pu pro­gra­ma “Ubijmo dosa­du” i bes­plat­na je.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr