Dom mladih Split

Radionica sitotiska - Momci iz kvarta

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Na prvoj radi­oni­ci sito­ti­ska u 2020. godi­ni pred­sta­vit će se teh­ni­ke pri­pre­me sita za tisak, te će svi ima­ti pri­li­ku otis­nu­ti pri­prem­lje­ne moti­ve na torbe.

Radionica se odr­ža­va tije­kom dva dana. U sri­je­du, 12. velja­če s počet­kom u 10 sati uz men­tor­stvo pri­pre­mit ćemo sita s moti­vi­ma. Drugi dan, 13. velja­če, u popod­nev­nom ter­mi­nu od 16 sati moti­ve ćemo oti­ski­va­ti na tor­be. Na moti­vi­ma su momci.

Radionica se odr­ža­va u Tiskari, u Ulici u podru­mu Doma mladih.

Radionica sito­ti­ska dio je pro­gra­ma qRADIONICE. Program finan­cij­ski podr­ža­va Ministarstvo kul­tu­re RH. Rad kolek­ti­va queerANarchive podr­ža­va Zaklada Kultura nova.
Program je reali­zi­ran u part­ner­stvu s Koalicijom udru­ga mla­dih i kolek­ti­vom RADNIK.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr