Dom mladih Split

Radionica recikliranog sapuna i ostalih prčugarija

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica recik­li­ra­nog sapu­na i osta­lih prčugarija
20.10. / 20h / Kluba kocka

Voditeljica: Silvana Moe Zelić M.O.E.

Na radi­oni­ci može­te nauči­ti kako napra­vi­ti prču­ga­ri­je za stan — npr. čiš­će­nje sta­na — od jed­nos­tav­nih kom­bi­na­ci­ja obič­nog sapu­na, sode bikar­bo­ne, limun­ske kise­li­ne, alko­hol­nog octa i miris­nih ete­rič­nih ulja. Dakle, od stvar­či­ca koje su koris­ti­le i naše baki­ce. Go essen­ti­al or go nuts.  Svoje “rado­ve” nosi­te kući.

Pribor za rad će biti osi­gu­ran, tako da se ništa ne tre­ba­te dono­si­ti sa sobom, osim OBAVEZNE KECELJE za zas­ti­tu odjeće.

Tijekom radi­oni­ce izra­đi­va­ti će se nešto od navedenog:
 — recik­li­ra­ni sapun
 — teku­ći deter­džent za pra­nje rub­lja i ruč­no pra­nje posuđa
 — omek­ši­vač za rublje
 — osvje­ži­va­či prostora
 — koc­ke za piling
 — “bom­bi­ce” za čiš­će­nje svega
i jos dva taj­na koz­me­tič­ka receptića!

Radionica se pro­vo­di u sklo­pu pro­gra­ma Ubijmo dosa­du i bes­plat­na je.

Za sudje­lo­va­nje je obvez­na pri­ja­va putem inboxa Facebook stra­ni­ce UBIJMO DOSADU zbog limi­ti­ra­nog bro­ja ljudi.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr