Dom mladih Split

Radionica izrade dreamcatchera

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica izra­de dreamcatchera
18.11. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

U mno­gim ple­men­skim druš­tvi­ma širom svi­je­ta vje­ro­va­lo se da je noć­ni zrak ispu­njen lošim i dobrim sno­vi­ma koji lete. Postojali su broj­ni nači­ni na koje su lju­di poku­ša­va­li da one lije­pe dozo­vu u svo­je snove.
Indijanci su u te svr­he pra­vi­li hva­ta­če sno­va (dre­am catchers).

Voditeljca: Jelena Nora Dreamcatchers

Radionica se pro­vo­di u sklo­pu pro­gra­ma “Ubijmo dosa­du” i bes­plat­na je.

Za sudje­lo­va­nje je obvez­na pri­ja­va putem inboxa Facebook stra­ni­ce UBIJMO DOSADU radi kva­li­tet­ni­jeg pri­pre­me opre­me i limi­ti­ra­nog bro­ja ljudi.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr