Dom mladih Split

Radionica: Božićni origami

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica: Božićni origami
20.12.2021. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Voditelj: Ivan Berecka

Modularni ori­ga­mi jedan je od glav­nih pra­va­ca suvre­me­ne ori­ga­mi umjet­nos­ti, a sas­to­ji se u kons­truk­ci­ji slo­že­nih tro­di­men­zi­onal­nih obli­ka od većeg bro­ja jed­nos­tav­ni­jih isto­vjet­nih modu­la – nešto kao puzz­le ili lego koc­ki­ce, ali od papi­ra! Naravno, sve bez reza­nja ili lijep­lje­nja (smrt­ni gri­je­si za bilo kojeg origamista).

Na ovoj ćemo se radi­oni­ci upoz­na­ti s osnov­nim teh­ni­ka­ma isprav­nog i pre­ciz­nog savi­ja­nja, te ćemo od izne­na­đu­ju­će jed­nos­tav­nih počet­nih jedi­ni­ca zajed­no izra­di­ti kom­plek­s­ne geome­trij­ske obli­ke, s nagla­skom na neke mode­le koji slo­bod­no mogu sta­ti rame uz rame tra­di­ci­onal­nim božić­nim ukrasima.

Za sudje­lo­va­nje je obvez­na pri­ja­va putem inboxa Facebook stra­ni­ce UBIJMO DOSADU zbog limi­ti­ra­nog bro­ja ljudi.

Radionica se pro­vo­di u sklo­pu pro­gra­ma “Ubijmo dosa­du” i bes­plat­na je.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr