Dom mladih Split

Prirodni pokret i animalis - radionica Marije Šćekić

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Za pro­du­že­ni vikend, 2. i 3. stu­de­nog na Tiramolinu plat­for­mu Merge in moti­on sti­že Marija Šćekić, vodi­te­lji­ca umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je Histeria Nova, osni­va­či­ca Škole pri­rod­nog pokre­ta koja je Hrvatsku ples­nu sce­nu upoz­na­la s ver­ti­kal­nim ple­som. Marija Šćekić će u split­skom Domu mla­dih, u pros­to­ri­ma Mala sce­na i Plavi salon odr­ža­ti vikend radi­oni­cu „Prirodni pokret i ani­ma­lis“, a nakon radi­oni­ca i pre­da­va­nje o ver­ti­kal­nom ple­su, kao uvod u idu­ću godi­nu kada će Marija vodi­ti i radi­oni­cu ver­ti­kal­nog plesa.

Škola pri­rod­nog pokre­ta i ple­sa Marije Šćekić se teme­lji na osvješ­ći­va­nju i usa­vr­ša­va­nju neuro­mu­sku­lar­ne komu­ni­ka­ci­je kao bit­nog fak­to­ra u pos­ti­za­nju sklad­nog nači­na kre­ta­nja, ne samo na sce­ni već i u sva­kod­nev­nom živo­tu polaz­ni­ka. Polaznici stje­ču iskus­tvo u pro­na­la­že­nju ins­tin­k­tiv­nih, pri­rod­nih i uro­đe­nih pokre­ta u svo­me tije­lu kao bazu za dalj­nji razvoj nji­ho­va kre­ativ­no-umjet­nič­kog poten­ci­ja­la. Škola se teme­lji na uče­nju biome­ha­ni­ke pri­rod­nog huma­nog pokre­ta pre­obli­ko­va­nih u set radi­oni­ca, teča­je­va i tre­nin­ga dos­tup­nih široj jav­nos­ti. Naglasak i cilj pro­gra­ma je uče­nje fun­da­men­tal­nih tje­les­nih, ples­nih, bori­lač­kih i umjet­nič­kih teh­ni­ka i meto­da (BMC, Feldenkreis, Ginastica Natural, Pilates, Yoga, Butoh, Laban i dr..) iz podru­čja suvre­me­nog ple­sa, spor­ta i kul­tu­re tje­les­nog pokre­ta općenito.
Radionica “Prirodni pokret” dio je osnov­nog edu­ka­tiv­nog pro­gra­ma Škole za pri­rod­ni pokret i ples Marije Šćekić te je pogo­dan za polaz­ni­ke svih dob­nih sku­pi­na bez obzi­ra na nji­ho­vo pret­hod­no plesno/scensko iskus­tvo. Treninzi su kon­ci­pi­ra­ni kom­bi­na­ci­jom izo­me­trič­kih vjež­bi za jača­nje dubin­skih miši­ća tije­la sa ele­men­ti­ma slow-moti­on kre­ta­nja i „ani­mal flow“ vjež­bi za mobil­nost, flexi­bil­nost, sna­gu, izdr­ž­lji­vost i neuro­mu­sku­lar­nu komu­ni­ka­ci­ju. Vježbe se dje­lo­mič­no izvo­de na podu a ruke, rame­na, zglo­bo­vi ruku, buti­ne i cen­tar tije­la glav­na su meta počet­nog stup­nja teča­ja “Prirodni pokret”. Bitan aspekt je i uče­nje putu­ju­će for­me kre­ta­nja koja podra­zu­mi­je­va izvo­đe­nje vjež­bi nalik na pri­mi­tiv­no, uro­đe­no kre­ta­nje živo­ti­nja što je pose­ban nagla­sak napred­nog stup­nja ove radi­oni­ce — “Animalis“. Cilj radi­oni­ce je uče­nje poj­ma među­sob­ne veze i tran­sfor­ma­ci­je pokre­ta tije­la i svi­jes­ti polaz­ni­ka pri izvo­đe­nju nje­mu pri­rod­ne, ples­ne sekvence.
Više o Mariji i nje­zi­nom radu pogle­daj­te na poveznicma:
Webstranica Histeria Nova: http://​www​.his​te​ri​ano​va​.com/​a​b​o​u​t​-us
FB: Histeria Nova — https://​www​.face​bo​ok​.com/​H​N​v​e​r​t​i​c​a​l​d​a​n​c​e​/​?​r​e​f​=​b​r​_rs
Vertikalni ples — https://​www​.face​bo​ok​.com/​H​N​v​e​r​t​i​c​a​l​d​a​n​c​e​/​?​r​e​f​=​b​r​_rs
Škola pri­rod­nog pokre­ta- https://​www​.face​bo​ok​.com/​H​N​S​k​o​la/

Radionica poči­nje 2. stu­de­nog u 16 sati u pros­to­ru Mala sce­na Doma mla­dih te će ovis­no o dina­mi­ci gru­pe i pauza­ma izme­đu blo­ko­va, zavr­ši­ti oko 20 sati. Drugi dan radi­oni­ca će se zapo­če­ti u 9 sati i odr­žat će se u Plavom salo­nu Doma mla­dih i zavr­šit će do 14 sati.

Cijena radi­oni­ce je 150 kuna.

Broj mjes­ta je ogra­ni­čen te vas moli­mo da svo­je mjes­to rezer­vi­ra­te na plesnaudrugatiramola@​gmail.​com ili na broj mobi­te­la 091/781‑9243

Program se reali­zi­ra uz pot­po­ru Ministarstva kul­tu­re RH i Grada Splita.

Hvala Kam “Hramu” i Style Force Kolektivu za pros­tor­nu podršku.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr